Ang Pagbabawal ng Biblia sa Pagkain ng Dugo

Image
Sa lumang tipan:
“At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila’y sinabi Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa.
“At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa’t hayop sa lupa at sa bawa’t ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinigay inyong kamay.
“Bawa’t gumagalaw na nagbubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.
“nguni’t ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakainin.” (Gen.9:1-4)”Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin; ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakain niyaon.
“Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakainin ang dugo; sapagka’t ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakainin ang buhay na kasama ng laman.” (Deut.12:22-23)

“Ang sinumang kumain ng dugo ay maging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man.” (Lev.17:10)

Kaya’t aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo.
“At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.” (Lev.17:12-13)

Sa bagong tipan:

“Tungkol naman sa mga mananampalatayang, Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasiya: huwag silang kakain ng anumang ihihandog sa diyus-diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.” (Gawa 21:25,MB)

ANG ACTS O ANG MGA GAWA AY SULAT MISMO NI PABLO, AT SA ACTS 21:25 AY PIANGDIINAN NYANG BAWAL KUMAIN NG DUGO,, SUBALIT KINONTRA DIN NAMAN NYA SA ISA NYANG SULAT:

“Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan.”
(1 Corinto 8:8)

malinaw na nagkontra ang dalawang atas ni Pablo,, ganun paman malinaw sa lumang tipan na bawal kumain ng dugo,, kung gagawin na lusot na “simbolo” lamang daw ang lumang tipan at binago nan i propeta hesus (as) ang batas, nagkakamali po tayo dahil ang sabi ni hesus (as):

MATEO 5:17-20
17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. 18 Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat. 19 Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. 20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

<<<MALINAW ANG TORAH/ LUMANG TIPAN/ ANG BATAS ay hindi mababago, at hindi mismo binago kaya’t walang karapatan ang sinuman na magbago ng batas,,,ang mga propeta ang dapat masunod hindi ang mga hindi propeta o nagaangking kinaiisahan ng Diyos>>>

kapag sinabi ng mga propeta ng lumang tipan,, ay dapat masunod hindi binabalewala at wala dapat magbago.

si hesus mismo ay namumuhi sa mga taong pinawawalang bisa ang mga naunang kautusan, tulad ng mga pariseo na alam nila ang batas ngunit hindi sinabubuhay:

MARCOS 7:6-12

6Sinagot sila ni Jesus, “Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, ‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito’y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’ 8Binabalewala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga tradisyon ng tao.” 9Sinabi pa ni Jesus, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos! 10Halimbawa, iniutos ni Moises na ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’, at ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’ 11Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo’; 12ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. 13Sa gayong paraan, pinapawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito.”

kung sa Islam naman, malinaw din na bawal ang pagkain ng dugo,, at iyan ay napagkakaisahan ng lahat ng muslim, dahil ang sabi ng Allah swt sa qur’ an:

“Say (O Muhammad): I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be Maytah (a dead animal) or blood poured forth (by slaughtering or the like), or the flesh of swine (pork); for that surely, is impure or impious (unlawful) meat (of an animal) which is slaughtered as a sacrifice for others than Allaah (or has been slaughtered for idols, or on which Allaah’s Name has not been mentioned while slaughtering). But whosoever is forced by necessity without wilful disobedience, nor transgressing due limits; (for him) certainly, your Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful”

[al-An’aam 6:145]

ganyan ka sa islam, di kailangan ng mataas na pinag aralan para intindihin o bigyan ng kapaliwanagan. dahil ang kaligtasan ay para sa lahat,, hindi para lamang sa may mga nag-uukol ng mahabang panahon sa pag-aaral ng relihiyon.

simple lamang ang lahat ginagawa lamang komplikado ng tao

 

Advertisements

BY MOCKING OUR BELOVED PROPHET WON’T WEAKEN ISLAM!

 

by:  ‎Reflectonthis‎

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI TA’ALA WABARAKATUH>
DEAR RESPECTED BROTHERS & SISTERS IN ISLAM.
I sincerely hope that this short notes will benefit those who believe in The Almighty ALLAH, His angels, His Scriptures, His Messengers and the Last Day. In SHA ALLAH!!!
I am calling you to be together in one voice to tell this evil man Nakoula Basseley Nakoula a.k.a, Sam Bacile, the evil film maker that produced film clips that enraged Muslims worldwide and also his other wannabees & copycats, Islamophobes, Anti-Muslims, Hate-Campaigners & ignorant out there, direct to their faces that MOCKING OUR BELOVED PROPHET MUHAMMAD (SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM) WILL NOT..I REPEAT, WILL NOT WEAKEN ISLAM!!!
TAKBIIIIIR!!!:::::::::::::::::::::::ALLAHUAKBAR!!!
TAKBIIIIIR!!!:::::::::::::::::::::::ALLAHUAKBAR!!!
TAKBIIIIIR!!!:::::::::::::::::::::::ALLAHUAKBAR!!!

Indeed, every now and then some morally deranged, ignorant and infamous individuals driven by hate and evil decide that this may be an opportunity for them to disturb the peace, create discord and perceive that an ill-conceived idea of theirs might present them with a golden opportunity to entrap others and bring themselves fame. Let them know that they can fool some of the people some of the time but cannot fool all of the people all of the time and instead they gain infamy and disrespect. One “good” outcome of this latest episode is that the producer of the evil film will appear in a court of law.
Throughout the history of mankind, the prophets and messengers of ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala, (peace be upon them all), whom He, out of His mercy, sent to guide people to the right path that will lead them to happiness and salvation, have been disbelieved, ridiculed, abused and even murdered. The Noble Qur’an tells us a great number of stories of the prophets and messengers who suffered thus. Our beloved Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam), was no exception and like his brothers (the predecessor prophets and messengers) suffered verbal and physical abuse and attempted murder. Now that they cannot physically harm him, they resort to attempts of “character assassination”. But, can anyone really even dream of achieving this? He, (Sallallahu Alaihi Wasallam), wears the highest badge of honour from the ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala.. Who said of His messenger: “Indeed, you (O Muhammad) certainly bear the highest moral character.” ” (Noble Qur’an Surah al Qalam 68:4)

Transliteration:
[68:4] Wa-innaka laAAala khuluqin AAatheemin

Arabic (from right to left):
68:4 وانك لعلى خلق عظيم

Let The Holy Qur’an relate the narrative of some of these events:-
“ (Oh Muhammad), if they reject you, (remember that) many messengers prior to you had been rejected, including those who brought very clear proofs, the scriptures, and the illuminating book”. .~(Noble Qur’an Surat Al ‘Imran 3:184)

Transliteration:
[3:184] Fa-in kaththabooka faqad kuththiba rusulun min qablika jaoo bialbayyinati waalzzuburi waalkitabi almuneeri

Arabic (from right to left):
3:184 فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير

Such people, out of their utter ignorance and mischief, thought they are simply hurting the messengers whom they disbelieved because they were human beings just like them. Indeed the messengers were deeply offended and, at times, thought they shall never be able to discharge the duty entrusted to them. They even thought they were personally disbelieved but ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala, in His Infinite Mercy, consoled them and revealed to them the Truth and granted them success.

“ We do know that their remarks cause you grief. But it is not just you (O Muhammad) they are calling a liar. Rather, these evildoers have actually rejected the revelations of Allah.” ~(Noble Qur’an Surat al Ana’am 6:33)

Transliteration:
[6:33] Qad naAAlamu innahu layahzunuka allathee yaqooloona fa-innahum la yukaththiboonaka walakinna alththalimeena bi-ayati Allahi yajhadoona

Arabic (from right to left):
6:33 قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون

“ Certainly the messengers before you had also been called liars. They remained patient (and steadfast) despite the denials and persecution. Finally Our help arrived for them. Of course, nobody can revise or reverse the decisions (and decrees) of Allah! The tales of the (earlier) messengers have certainly reached you.” ~.”(Noble Qur’an Surat al Ana’am 6:34)

Transliteration:
[6:34] Walaqad kuththibat rusulun min qablika fasabaroo AAala ma kuththiboo waoothoo hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allahi walaqad jaaka min naba-i almursaleena

Arabic (from right to left):
6:34 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولامبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين

“Many messengers were mocked prior to you. I allowed the unbelievers some respite; then I seized them. How terrible was My punishment! .”~(Surat al Ra’ad 13:32)

Transliteration:
[13:032] Walaqadi istuhzi-a birusulin min qablika faamlaytu lillatheena kafaroo thumma akhathtuhum fakayfa kana AAiqabi

Arabic (from right to left):
13:32 ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب

“Indeed, We are more thab sufficient for you [O Mohammed] against the mockers.” ~( Noble Qur;an Surat al Hijr 15:95)

Transliteration:
[15:095] Inna kafaynaka almustahzi-eena

Arabic (from right to left):
15:95 انا كفيناك المستهزئين
Allah, The Exalted in His Glory, Most High, can see, hear and plan the fate of those who disbelieve and transgress.

“And if they deny you, [O Muhammad] – already were messengers denied before you. And to Allah are returned [all] matters.” ~( Noble Qur’an Surat Fatir 35:4)

Transliteration:
[35:4] Wa-in yukaththibooka faqad kuththibat rusulun min qablika wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru

Arabic (from right to left):
35:4 وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور

“We drowned the nation of Nooh when they rejected the messengers! We turned them into an admonition for the whole world. For the evil doers, We have prepared a painful punishment”. `~( Noble Qur’an Surat al Furqan 25:37)

Transliteration:
[25:37] Waqawma noohin lamma kaththaboo alrrusula aghraqnahum wajaAAalnahum lilnnasi ayatan waaAAtadna lilththalimeena AAathaban aleeman

Arabic (from right to left):
25:37 وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس اية واعتدنا للظالمين عذابا اليما

And when the people of Ibrahim (Abraham), peace be upon him, wanted to burn him alive in the raging fire, ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala commanded: “…O fire be coolness and peace for Ibrahim. And they wished to set a snare for him, but We made them the greater losers.” ( Noble Qur’an Surat al Anbia’a 21:69-70).

Transliteration:
[021:069] Qulna ya naru koonee bardan wasalaman AAala ibraheema
[021:070] Waaradoo bihi kaydan fajaAAalnahumu al-akhsareena

Arabic (from right to left):
21:69 قلنا يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم
21:70 وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين

“… and Moses was denied, so I prolonged enjoyment for the disbelievers; then I seized them, and how [terrible] was My reproach.”~( Noble Qur’an Surat al Hajj 22:44)

Transliteration:
[22:44] Waas-habu madyana wakuththiba moosa faamlaytu lilkafireena thumma akhathtuhum fakayfa kana nakeeri

Arabic (from right to left):
22:44 واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير

The Guidance that ALLAH, The Exalted in His Glory, Most High, revealed to His Messengers is indeed intended for our benefit and as a warning to the wrongdoers of the present and future days that they shall meet the same fate as those of old. We have every right to be offended, angry and condemn their evil in the strongest terms working with the rest of humanity to deny such individuals the opportunity to sow the seeds of hate. They should be marginalized and not afforded a platform. A “good” news is that certain countries are already at work to achieve this legally.
Don’t despair dear respected brothers & sisters in Islam,..just hold on tight to the rope of ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala. Yes..can you see that they ridiculed the prophets and messenger then and were consequently punished?. Those who do likewise now shall indeed suffer for their transgression. If they mock and ridicule in this life we shall also ridicule them in the Hereafter:
“So Today [the Day of Judgment] those who believed are laughing at the disbelievers.” (Noble Qur’an Surat al Mutaffeen 83:34)

Transliteration:
[83:34] Faalyawma allatheena amanoo mina alkuffari yadhakoona

Arabic (from right to left):
83:34 فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون

And they shall not escape the punishment reserved for them,… Indeed it is greater and longer lasting than anything any human being can inflict :
“So, on that day of theirs, the promised day, there shall be (nothing but) misery for those who disbelieve”. ~(Noble Qur’an Surat al Thariat 51:60)

Transliteration:
[51:60] Fawaylun lillatheena kafaroo min yawmihimu allathee yooAAadoona

Arabic (from right to left):
51:60 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون

LET’S REFLECT ON THIS TOO…. And when Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi wasallam), was verbally and physically abused, he supplicated to The Most Merciful:”O Allah, forgive them for they know not.” MASHAALLAH!!!

SUBHANALLAH!!! ALHAMDULILLAH!!! WALA ILAHA ILLALLAHU ALLAHUAKBAR!!!

Was Islam Spread by the Sword?

It is a common misconception with some non-Muslims that Islam would not have millions of adherents all over the world, if it had not been spread by the use of force.

The following points will make it clear, that far from being spread by the sword, it was the inherent force of truth, reason and logic that was responsible for the rapid spread of Islam.

Islam has always given respect and freedom of religion to all faiths. Freedom of religion is ordained in the Quran itself:
“There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong.” (Quran 2:256)

The noted historian De Lacy O’Leary wrote:
“History makes it clear however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated.” >>>>in his book Islam at the Crossroads, p.8.

The famous historian, Thomas Carlyle, in his book Heroes and Hero worship, refers to this misconception about the spread of Islam: “The sword indeed, but where will you get your sword? Every new opinion, at its starting is precisely in a minority of one; in one man’s head alone. There it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it, there is one man against all men. That he takes a sword and tries to propagate with that will do little for him. You must get your sword! On the whole, a thing will propagate itself as it can.”

If Islam was spread by the sword, it was the sword of intellect and convincing arguments. It is this sword that conquers the hearts and minds of people. The Quran says in this connection:
“Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best.” (Quran 16:125)

The facts speak for themselves
• Indonesia is the country that has the largest number of Muslims in the world, and the majority of people in Malaysia are Muslims. But, no Muslim army ever went to Indonesia or Malaysia. It is an established historical fact that Indonesia entered Islam not due to war, but because of its moral message. Despite the disappearance of Islamic government from many regions once ruled by it, their original inhabitants have remained Muslims. Moreover, they carried the message of truth, inviting others to it as well, and in so doing endured harm, affliction and oppression. The same can be said for those in the regions of Syria and Jordan, Egypt, Iraq, North Africa, Asia, the Balkans and in Spain. This shows that the effect of Islam on the population was one of moral conviction, in contrast to occupation by western colonialists, finally compelled to leave lands whose peoples held only memories of affliction, sorrow, subjugation and oppression.

• Muslims ruled Spain (Andalusia) for about 800 years. During this period the Christians and Jews enjoyed freedom to practice their respective religions, and this is a documented historical fact.

• Christian and Jewish minorities have survived in the Muslim lands of the Middle East for centuries. Countries such as Egypt, Morocco, Palestine, Lebanon, Syria, and Jordan all have significant Christian and Jewish populations.

• Muslims ruled India for about a thousand years, and therefore had the power to force each and every non-Muslim of India to convert to Islam, but they did not, and thus more than 80% of the Indian population remains non-Muslim.

• Similarly, Islam spread rapidly on the East Coast of Africa. And likewise no Muslim army was ever dispatched to the East Coast of Africa.

• An article in Reader’s Digest ‘Almanac’, yearbook 1986, gives the statistics of the increase of the percentage of the major religions of the world in half a century from 1934 to 1984. This article also appeared in The Plain Truth magazine. At the top was Islam, which increased by 235%, while Christianity had increased by 47%. During this fifty-year period, there was no “Islamic conquest” yet Islam spread at an extraordinary rate.

• Today the fastest growing religion in America and Europe is Islam. The Muslims in these lands are a minority. The only sword they have in their possession is the sword of truth. It is this sword that is converting thousands to Islam.

• Islamic law protects the privileged status of minorities, and that is why non-Muslim places of worship have flourished all over the Islamic world. Islamic law also allows non-Muslim minorities to set up their own courts, which implement family laws drawn up by the minorities themselves. The life and property of all citizens in an Islamic state are considered sacred whether they are Muslims or not.

It is clear, therefore, that Islam did not spread by the sword. The “sword of Islam” did not convert all the non-Muslim minorities in Muslim countries. In India, where Muslims ruled for 800 years, they are still a minority. In the U.S.A., Islam is the fastest growing religion and has over six million followers.

In his book The World’s Religions, Huston Smith discusses how the prophet Muhammad granted freedom of religion to the Jews and Christians under Muslim rule:
The Prophet had a document drawn up in which he stipulated that Jews and Christians “shall be protected from all insults and harm; they shall have an equal right with our own people to our assistance and good offices,” and further, “they shall practice their religion as freely as the Muslims.” Quoted in The World’s Religions by Huston Smith, Harper Collins, 1991, p. 256

Smith points out that Muslims regard that document as the first charter of freedom of conscience in human history and the authoritative model for those of every subsequent Muslim state.

So let us ask the hateful woman in the picture above:”Was Islam Spread by the Sword?”

SINO ANG NAGTATAG NG IGLESYA NI CRISTO AT AMA NG PANANAMPALATAYANG KRISTIYANISMO?

SI PABLO O SI FELIX MANALO:

HAYAAN NATING MISMONG SI PABLO ANG MAGPALIWANAG GAMIT ANG KANYANG 14 NA AKLAT SA BIBLIYA: ROMA, 1&2 CORINTO, GALACIA, EFESO, FILIPOS, COLOSAS, 1&2 TESALONICA, 1&2 TIMOTEO, TITO, FILEMON, AT HEBREO.

SINO SI PABLO?

Pablo: “Ako ay isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae…Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan.” Gawa 22:3-5

“Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng poot ko’y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa.” Gawa 26:11

PABLO? KALABAN NI JESUS AT MGA DISIPULO? HINDI KABILANG SA 12 APOSTOL? MAMAMATAY-TAO? PAANO SIYA NAPUNTA SA BIBLIYA? BAKIT LAGING ARAL NIYA ANG SINASAMBIT NG MGA PARI, PASTOR, AT MGA MINISTRO NI FELIX MANALO?

Pablo: “Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili…Magtatanghaling-tapat noon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, ‘Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig?’ Ako’y sumagot, ‘Sino po kayo Panginoon?’ ‘Ako’y si Jesus na taga-Nazaret na iyong pinag-uusig,’ tugon niya. At akin ding itinanong, ‘Ano po ang gagawin ko Panginoon?’ Ang tugon sa aki’y, ‘Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin ko roon ang lahat ng dapat mong gawin.’ Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya’t ako’y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco.” Gawa 22: 1, 6-10

“Akala ba ninyo’y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi! NAGSASALITA AKO SA HARAPAN NG DIYOS AYON SA NAIS NI CRISTO. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo.” 2Corinto 12:19

ANG PAGPAPAKILALA NI PABLO SA KANYANG SARILI MATAPOS NIYANG PAGPAPATAYIN ANG MGA DISIPULO NI JESUS.

Pablo: “Kaya’t ako’y sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin mismo ang namamanhik sa inyo SA PAMAMAGITAN KO: MAKIPAGKASUNDO KAYO SA DIYOS.” 2Corinto 5:20

“Ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga Hentil (Sangkatauhan). Yamang ako’y apostol ninyo, pinapangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayo’y maligtas ang ilan sa kanila.” Roma 11:13

“Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinapahayag SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

SA PAMAMAGITAN LAMANG NG KUWENTO NI PABLONG NAGPAKITA DAW SI JESUS SA KANYA, ANG KALABAN NI JESUS AT MAMAMATAY-TAO AY NAPAKADALING NAGING SUGO, APOSTOL, TAGAPANGARAL, PROPETA, AT TAGAHATOL NG MGA CRISTIANO.

Pablo: “At kanyang sinabi, ‘Ako’y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka! Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Judio at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik ang kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila’y papatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging-banal!'” Gawa 26: 15-18

ANG PANGARAP NI PABLO MATAPOS SIYANG MAGPAKILALANG SUGO.

Pablo: “Maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ANG LAHAT NG NAKARIRINIG SA AKIN NGAYON AY MAGING CRISTIANONG KATULAD KO.” Gawa 26:29

SINO ANG TUNAY NA SUGO NG KRISTIYANISMO O IGLESYA DAW NI CRISTO? SI PABLO O SI FELIX MANALO? O BAKA NAMAN SILANG DALAWA?

Pablo: “Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN. AKO’Y NAGING LINGKOD NITO NANG HIRANGIN AKO NG DIYOS upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita.”Colosas 1:24-25

SAAN NAGMULA ANG SALITANG CRISTIANO O KRISTIYANISMO AT ANO ANG TAWAG SA MGA NAKINIG, NANIWALA, NAPANGARALAN, AT NAGING ALAGAD O KATULAD NI PABLO (SAULO)?

“Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo (Pablo), at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antiquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya, at nagturo sa maraming tao. AT DOON SA ANTIQUIA UNANG TINAWAG NA CRISTIANO ANG MGA ALAGAD.” Gawa 11: 25-26

ANG IGLESYA NI CRISTO O KRISTIYANISMO AY BUNGA NI PABLO KAYA OBLIGADO SI FELIX MANALO PATI NA ANG MGA KRISTIYANO NA KILANLIN SI PABLO BILANG SUGO NILA.

Pablo: “Hindi ba’t ako’y Malaya? Hindi ba’t ako’y apostol? Hindi ba’t nakita ko si Jesus na ating Panginoon? HINDI BA KAYO ANG BUNGA NG AKING PAGLILINGKOD SA KANYA? KUNG AYAW MANG KILANLIN NG IBA ANG AKING PAGKA-APOSTOL, DAPAT NAMANG KILANLIN NINYO AKO! KAYO ANG KATUNAYANG AKO’Y APOSTOL NG PANGINOON.” 1Corinto 9:1-2

ISINUSUMPA NI PABLO ANG MGA AYAW SUMUNOD SA KANYANG ARAL AT MABUTING BALITA KAHIT ANGHEL PA ITO. KAYA NAMAN KAHIT SUGONG SI FELIX MANALO AY WALANG NAGAWA KUNDI SUMUNOD KAY PABLO.

Pablo: “Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa Mabuting Balitang ipinapangaral namin, pakasumpain siya! Sinabi na namin, AT INUULIT KO: KUNG MAY MANGARAL SA INYO NG IBA KAYSA MABUTING BALITANG TINANGGAP NINYO, PAKASUMPAIN SIYA!” Galacia 1:8

ANO ANG MABUTING BALITA O ARAL NA IBINIGAY NI PABLO SA MGA CRISTIANO AT MGA MIYEMBRO NG IGLESYA NI CRISTO KAYA SILA NAGING BUNGA NI PABLO. ANO NAMAN KAYA ANG KAY FELIX MANALO?

Pablo: “Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa nga naunang kasulatan, ay PATUNGKOL SA KANYANG ANAK, ang ating PANGINOONG JESU-CRISTO. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang ANAK NG DIYOS sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa- ang kanyang MULING PAGKABUHAY. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol UPANG ANG LAHAT NG BANSA AY AKAYIN SA PANANAMPALATAYA at pagsunod sa kanya. KABILANG DIN KAYO SA MGA TINATAWAG NA MAGING TAGASUNOD NI JESU-CRISTO.” Roma 1:2-6

“Sapagkat IBINIBIGAY KO SA INYO ANG PINAKAMAHALAGANG ARAL NA tinanggap ko rin: si CRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING KASALANAN, BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN. INILIBING SIYA AT MULING NABUHAY SA IKATLONG ARAW, ayon din sa Kasulatan.” 1Corinto 15:3-4

“Ngunit ang ipinapangaral nami’y si CRISTONG IPINAKO SA KRUS- isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil.” 1Corinto 1:23

ANG MABUTING BALITA NI PABLO NA LANG DAW ANG DAPAT IPANGARAL AT IPATUPAD DAHIL WALA NANG IBA MALIBAN DITO. NASAAN NA ANG EBANGHELYONG IPINANGARAL NI JESUS NG TATLONG TAON SA JERUSALEM?

Pablo: “Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Cristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo’y walang ibang mabuting balita; lamang may nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang Mabuting balita tungkol kay Cristo.” Galacia 1:6-7

ANG PANG-ALIW NI PABLO SA KRISTIYANISMO O IGLESYA NI CRISTO UPANG PATULOY SILANG SUSUNOD SA KANYANG MGA ARAL.

Pablo: “Ito ang aral ng Panginoon na SINASABI NAMIN SA INYO: pagparito ng ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkangel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Cristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. KAYA NGA, MAG-ALIWAN KAYO SA PAMAMAGITAN NG MGA ARAL NA ITO.” 1Tesalonica 4:15-18

“Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos: na kayo’y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat; tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo naming mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ang Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa Mabuting Balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. KABILANG KAYO ROON SAPAGKAT TINANGGAP NINYO ANG MABUTING BALITANG IPINAHAYAG NAMIN SA INYO.” 2 Tesalonica 1:5-12

“Sa kabilang dako, ANG LANGIT ANG TUNAY NATING BAYAN. Mula roo’y hinihintay nating may pananabik ang PANGINOONG JESU-CRISTO, ang ating Tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng KANYANG KATAWAN, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.” Filipos 3:20

ANG UTOS NI PABLO NA TINANGGAP NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO KAYA LAGING PABLO ANG LAMAN NG KANILANG DILA: HUWAG SUSUNOD SA IBANG ARAL! DAPAT SAMA-SAMANG IPAGTANGGOL AT ITURO ANG MABUTING BALITA NI PABLO AT MAMUHAY AYON DITO.

Pablo: “Ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesu-Cristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman.” 1Timoteo 6:2-4

“Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting balita tungkol kay Cristo. SA GAYON, MAKABALIK MAN AKO SA INYONG PILING O HINDI, MAKATITIYAK AKONG KAYO’Y NANATILI SA IISANG LAYUNIN AT SAMA-SAMANG IPINAGTATANGGOL ANG MABUTING BALITA.” Filipos 1: 27

SAAN NAGMULA ANG PAGKAIN AT PAG-INOM SA DUGO AT KATAWAN NI CRISTO? ITO ANG IMBENTONG INUMIN AT TINAPAY NI PABLO DAHIL DI LAMANG SIYA KUNTENTO NA PATAYIN SI JESUS BAGKUS GUSTO PA NIYA ITONG KAININ AT INUMIN! GAYA RIN NG MGA PARI, PASTOR, AT MINISTRO.

Pablo: “Ito ang ARAL NA TINANGGAP KO SA PANGINOON AT IBINIBIGAY KO NAMAN SA INYO: Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng TINAPAY, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, at nagsabi, ‘Ito ang AKING KATAWAN na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.’ Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ANG SARO at sinabi, ‘Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng AKING DUGO. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin.’ Sapagkat tuwing kakain kayo ng TINAPAY na ito at iinom sa SARONG ito ay IPINAPAHAYAG NINYO ANG KAMATAYAN NG PANGINOON, hanggang sa muling pagparito niya.” 1Corinto 11:23-26

AYON KAY PABLO: MGA EPOKRITO DAW AT HINDI NAMUMUHAY AYON SA KATURUAN NG MABUTING BALITA SINA PEDRO, BERNABE, AT MGA APOSTOL NI JESUS. ANO ANG KARAPATAN NI PABLO UPANG LAITIN NIYA ANG MGA PINAKAMAMAHAL NA ALAGAD NI JESUS?

Pablo: “Nang si PEDRO ay nasa Antioquia, HAYAGAN KONG SINABI SA KANYANG MALI ANG KANYANG GINAGAWA. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y sumasalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; PATI SI BERNABE AY natangay sa kanilang PAGKUKUNWARI. Nang nakita kong HINDI SILA NAMUMUHAY AYON SA TUNAY NA DIWA ng Mabuting Balita, sinabi ko kay PEDRO sa harapan nilang lahat, ‘Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, paano mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?'” Galacia 2:11-14

“Hindi sila tunay na apostol kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Cristo. Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat maging si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan.” 2Corinto 11: 13-14

ANG KORONA DAW NI PABLO AT KANYANG TAGUMPAY SA ARAW NG PAGHUHUKOM. BUTI PA SI PABLO MAY KORONA, ANO NAMAN KAYA ANG TATANGGAPIN NI FELIX MANALO?

Pablo: “Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.” 2Timoteo 4:8

DAHIL KAY PABLO, NAWALA NA ANG MGA KAUTUSAN NG DIYOS, PINAWALANG-BISA NA DAW NI JESUS!!! MALAYA NA ANG KRISTIYANO!

Pablo: “Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus..PINAWALANG-BISA niya ang Kautusang pawang mga utos at tuntunin.” Efeso 2:13,15

“Si Cristo ang hangganan ng Kautusan, at sa gayon, ang sinumang nananalig sa kanya ay pawawalang-sala.” Roma 10:4

“Mga kapatid, tinawag kayo upang maging MALAYA. Ngunit huwag ninyong gagamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t-isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ANG BUONG KAUTUSAN AY NAUUWI SA ISANG PANGUNGUSAP, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ ” Galacia 5:13-14

ANG MGA ALAGAD NA TUMULONG SA PAGPAPALAGANAP NG MABUTING BALITA NI PABLO AY NAKASULAT NA DAW SA AKLAT NG BUHAY. SI FELIX MANALO BA AY KASAMA?

Pablo: “Euodia, Sintique, nakikiusap ako sa inyo. Magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaing ito. Sila man ay nakakatulong ko sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita, kasama nina Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. ANG PANGALAN NILA’Y NAKASULAT SA AKLAT NG BUHAY.” Filipos 4:2-3

WALA NI ISA SA 12 NA PINILING APOSTOL NI JESUS (pbuh) ANG TUMULONG SA MABUTING BALITA NI PABLO, KAWAWA NAMAN. BUTI PA SI FELIX MANALO SA PILIPINAS PURO ARAL NI PABLO ANG MGA MARIRINIG SA MGA KAPILYA NIYA.

Pablo: “Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.” 2timoteo 4:16-18

ANG MISYON DAW NG PAGKASUGO NI PABLO AY SA LAHAT NG TAO. KAYA NAMAN PILIT ISININGIT ANG KANYANG 14 NA AKLAT SA BIBLIYA AT TINAWAG NA “MABUTING BALITA”. PAANO NAMAN SI FELIX MANALO NA NAG-ANGKIN DIN NA SUGO? BAKIT WALA SIYANG DALANG AKLAT AT BAGKUS GINAMIT PA NIYA ANG AKLAT AT ARAL NI PABLO?

Pablo: “Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesu-Cristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng diyos na hindi marunong magsinungaling. IPINAHAYAG NAMAN ITO SA TAKDANG PANAHON AT IPINAGKATIWALA SA AKIN UPANG IPANGARAL, AYON SA UTOS NG DIYOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS.” Tito 1:1-3

“Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinapahayag SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

ANG PAGSISIKAP NI PABLONG PATUNAYAN NA SIYA ANG TINUTUKOY NI JESUS (SA JUAN 16:7-8) NA PAPARITONG “PATNUBAY” PAG-ALIS NIYA SA MUNDO UPANG MAGPALIWANAG AT IPAUNAWA SA SANGKATAUHAN ANG PATUNGKOL SA KASALANAN.

Pablo: “Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat LAHAT AY NAGKASALA. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.” Roma5:12-14

ANG DOKTRINA NI PABLONG SI ADAN DAW ANG DAHILAN NG KAMATAYAN AT PAGKAKASALA NG BUONG SANGKATAUHAN SA DIYOS. SI JESUS NAMAN DAW ANG NAGBAYAD SA KASALANAN NI ADAN AT MGA TAONG MAKASALANAN. MABILI TALAGA ANG MGA KUWENTONG GAWA-GAWA NI PABLO, LAGING BINABASA NG MGA PARI, PASTOR, AT MINISTRO NI FELIX.

Pablo: “Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao-si Jesu-Cristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao- si Adan-naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao- si Jesu-Cristo- higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.” Roma 5:15-17

“Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang MAMATAY SI CRISTO PARA SA ATIN noong TAYO’Y MAKASALANAN PA. At ngayong NAPAWALANG-SALA NA TAYO sa pamamagitan ng KANYANG DUGO, lalo nang TIYAK na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya.” Roma 5:8-9

LUHA ANG PUHUNAN NI PABLO SA PAGTATAG AT PAGTUTURO SA IGLESYA NI CRISTO KAYA DAPAT INGATAN AT ALALAHANIN ITO NI FELIX MANALO AT NG LAHAT NG MGA TAGASUNOD SA RELIHIYON NI PABLO.

Pablo: “Mula na rin sa inyo’y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, AT SA GAYO’Y MAILIGAW SILA. Kaya’t mag-ingat kayo, at ALALAHANIN NINYONG TINURUAN KO KAYO GABI’T ARAW SA LOOB NG TATLONG TAON AT MARAMING LUHA ANG PINUHUNAN KO.” Gawa 20:30-31

ANG BALITA NI PABLONG NAMATAY NA DAW ANG MGA CRISTIANO SA KAUTUSAN NG DIYOS NOONG TINANGGAP AT NAGING MIYEMBRO SILA SA ARAL NI PABLONG KATAWAN DAW NI JESUS NA NAMATAY AT MULING BINUHAY.

Pablo: “Gayon din naman, mga kapatid, NAMATAY NA KAYO SA KAUTUSAN nang kayo’y maging bahagi ng katawan ni Cristo, upang maging kabiyak ni Cristo na muling binuhay, at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos.” Roma 7:4

SALITA DAW NG DIYOS AT PINATNUBAYAN NG ESPIRITU SANTO ANG LAHAT NG SALITA NI PABLO KAYA NAMAN PATI PANGUNGUMUSTA AT PAGBATI NIYA SA MGA KAIBIGAN AT KABABAYAN NIYA AY NASA BIBLIYA. ANG ALAGAD NI PABLO SA PILIPINAS NA SI FELIX MANALO AY KAAGAD NAMAN IPINAABOT ANG ROMA 16:16 NA MENSAHE NG KANYANG MAHAL NA GURO.

Pablo: “Ikumusta mo naman ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila, at sa sambahayan ni Onesiforo. Naiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo nama’y iniwan ko sa Mileto, pagkat may sakit siya. Pilitin mong makarating dini bago magtaglamig. Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at ng mga kapatid.” 2Timoteo 4:19

“Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila..ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito..ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang UNANG SUMAMPALATAYA KAY CRISTO DOON SA ASYA..kay Maria..ikumusta ninyo ako SA MGA KABABAYAN KONG SINA Andronico AT Junia..kay Ampliato.. kay Urbano..sa kaibigan kong si Estaqius..Apeles..Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa..Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes, …MAGBATIAN KAYO BILANG MAGKAKAPATID KAY CRISTO. BINABATI KAYO NG LAHAT NG MGA IGLESYA NI CRISTO.” Roma 16:1-16

ANG DOKTRINA NI PABLO TUNGKOL SA “ULO AT KATAWAN” NI JESUS. BUTI NA LANG NAISAULO ITO NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO KAYA NAMAN HINDI NILA ITO NAKAKALIMUTAN SA KANILANG PAGHIHIKAYAT NG MGA MIYEMBRO.

Pablo: “Hindi ba ninyo alam na KAYO’Y mga bahagi ng KATAWAN NI CRISTO?” 1Corinto 6:15

“Si Cristo…Siya ang ULO ng iglesya na kanyang KATAWAN..” Colosas 1:18

“Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN.” Colosas 1:24

“Hindi sila napasasakop kay Cristo na siyang ULO AT MAY KAPANGYARIHAN SA BUONG KATAWAN na nagkaugpung-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos.” Colosas 2:19

“Sapagkat si Cristo’y tulad ng isang KATAWAN na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, IISA PA RING KATAWAN.” 1Corinto 12:12

“Kayo ngang lahat ang IISANG KATAWAN NI CRISTO at bawat isa’y bahagi nito.” 1Corinto 12:27

“Gayon din naman, tayo’y marami ngunit nabubuo sa iisang KATAWAN ni Cristo, at isa’t isa’y bahagi ng iba.” Roma 12:5

ANG DAHILAN NG PAGBABAUTISMO SA ITINAYO NI PABLONG IGLESYA DAW NI CRISTO O KRISTIYANISMO.

Pablo: “Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Cristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay.” Roma 6:3-5

“Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.” 1Corinto 12:13

ANG TURO NI PABLO SA LAHAT NG IGLESYA NI CRISTO: WALA NA DAW ANG BATAS NG DIYOS KAY ABRAHAM AT MOSES NA PAGPAPATULI. ANG TUNAY NA CRISTIANO O KASAPI SA ITINAYO NI PABLONG KRISTIYANISMO AY WALANG PATULI-TULI!!! BUTI NA LANG NILABAG ITO NI FELIX MANALO AT MGA KRISTIYANO SA PINAS KUNDI SIGURADONG HINDI SILA TULI.

Pablo: “Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo: kapag nagpatuli kayo, pinawalang-kabuluhan ninyo si Cristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli: kailangan sundin niya ang buong Kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Cristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos.” Galacia 5:2-4

“Sa mga nakipag-isa kay Cristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli.” Galacia 5:6

“Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesya…Kung ang isang tao’y tuli nang siya’y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli; at kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli; ang mahalaga’y ang pagsunod sa mga utos ng Diyos.” 1Corinto 7: 17-19

“At yaong nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli kundi paputol na.” Galacia 5:12

ANG ARAL NI PABLO SA KRISTIYANISMO: WALA NA ANG BATAS NG DIYOS PATUNGKOL SA MGA HAYOP NA MAAARI O DI-MAARING KAININ. KAININ ANG NAIS KAININ!!! TANGING SI PABLO AT FELIX MANALO LAMANG ANG NAGPAKILALANG SUGO NG DIYOS NA KUMAKAIN NG BABOY.

Pablo: “Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, NATITIYAK KONG WALANG PAGKAING LIKAS NA MASAMA;NGUNIT KUNG INAAKALA NINUMAN NA IPINAGBABAWAL ANG ISANG PAGKAIN, ITO’Y BAWAL NGA SA KANYA..SAPAGKAT ANG PAGPASOK NG TAO SA KAHARIAN NG DIYOS AY HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN..” Roma14:14,17

“KUMAIN KAYO NG ANUMANG NABIBILI NA KARNE AT HUWAG NA KAYONG MAGTANONG PA UPANG DI MABALISA ANG INYONG BUDHI…KUNG ANYAYAHAN KAYO NG ISANG DI SUMASAMPALATAYA AT IBIG NINYONG DUMALO, KANIN NINYO ANG ANUMANG IDULOT SA INYO AT HUWAG NA KAYONG MAGTANONG PA UPANG DI MABALISA ANG INYONG BUDHI.” 1Corinto:25-27

“Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.” Colosas 2:16

“Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugud-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung tayo ma’y kumain niyon.” 1Corinto 8:8

ANG DOKTRINA NI PABLONG NAMATAY SI JESUS UPANG TUBUSIN NG KANYANG DUGO ANG MGA MAKASALANAN. ANG PARAAN NG MGA MAKASALANAN UPANG MAGING KAIBIGAN NILA ANG DIYOS AY PATAYIN ANG “ANAK NG DIYOS” AT TIYAK MALILIGTAS!

Pablo: “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang MAMATAY SI CRISTO PARA SA ATIN noong TAYO’Y MAKASALANAN PA. At ngayong NAPAWALANG-SALA NA TAYO sa pamamagitan ng KANYANG DUGO, lalo nang TIYAK na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap niya tayong maging KAIBIGAN alang-alang sa PAGKAMATAY NG KANYANG ANAK. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa PAMAMAGITAN NG PAGIGING BUHAY NI CRISTO.” Roma 5:8-10

ANG PASIMUNO NG PANGUNGULEKTA NG PERA SA PANGALAN NG DIYOS AT NI CRISTO SA MGA ALAGAD NI PABLO SA IGLESYA O KRISTIYANISMO.

Pablo: “Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga KAPATID SA IGLESYA…kaya’t pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan, upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na kusang-loob ang pagbibigay ninyo at hindi sapilitan. Tandaan ninyo ito: ANG NAGHAHASIK NG KAKAUNTI AY MAG-AANI NG KAKAUNTI, AT ANG NAGHAHASIK NAMAN NG MARAMI AY MAG-AANI NG MARAMI. Ang Bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ANG IBIG NG DIYOS AY KUSANG PAGKAKALOOB.” 2Corinto 9:1,5-6

“Sila’y kusang-loob na nag-aabuloy hindi lamang sa kanilang kaya, kundi higit pa… Kaya’t pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo’y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, AT SA INYONG PAG-IBIG SA AMIN. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

Hindi sa inuutusan ko kayo; sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesu-Cristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan… Kaya’t ituloy ninyo ito! Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos; magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan; hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo makayanan.” 2Corinto 8:3,6-12

ANG PANAWAGAN NI PABLO NA MAGKAISA ANG MGA CRISTIANO SA PAGTULAD SA KANYA AT LUHAANG IPAGTANGGOL ANG ARAL NIYA NA SI JESUS AY NAMATAY SA KRUS.

Pablo: “Mga kapatid, magkaisa kayong TUMULAD SA HALIMBAWANG IPINAKITA KO SA INYO. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo- at ngayo’y LUHAANG INUULIT KO- marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Cristo.” Filipos 3:17-18

BILANG MIYEMBRO NG KRISTIYANISMONG ARAL NI PABLO AY DAPAT IPAHAYAG NG LAHAT NA SI JESUS AY DIYOS AT PANGINOON. KAYA NAMAN KAHIT AYAW NI FELIX MANALO NA TAWAGING DIYOS SI JESUS AY HINDI NIYA MATANGGIHAN SI PABLO SA PAGTAWAG KAY JESUS BILANG “PANGINOON”, MALIBAN SA NAG-IISANG DIYOS AT PANGINOON.

Pablo: “Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus na bagamat SIYA’Y DIYOS, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng DIYOS, bagkus HINUBAD NIYA ANG KATANGIAN NG PAGKA-DIYOS, NAGKATAWANG-TAO at namuhay na alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay MANINIKLUHOD AT SASAMBA SA KANYA. At IPAHAYAG NG LAHAT NA SI CRISTO ANG PANGINOON, SA IKARARANGAL NG DIYOS AMA.” Filipos 2:5-11

“Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ANG PAGKAKILALA KAY CRISTO JESUS NA AKING PANGINOON. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan KO lamang SI CRISTO, at lubos na makiisa sa kanya.” Filipos 3:8

ANG PANAKOT NI PABLO SA MGA CRISTIANO O MIYEMBRO NG IGLESYA NA HINDI SUSUNOD SA KANYANG ARAL AT HINDI SASAMBA SA GINAWA NIYANG DIYOS AT PANGINOONG SI JESUS.

Pablo: “Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa Mabuting Balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang magiging parusa nila’y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa PANGINOON at sa kanyang kaluwalhatian.” 2Tesalonica 1:8-9

“KAPAHAMAKAN ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay hilig ng katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pag-uukalan lang sana nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. “Filipos 3:19

ANG MABUTING BALITA DAW NI PABLO ANG HIWAGA AT MATAGAL NA LIHIM NG DIYOS. PAREHO LANG DAW ANG TURO NI PABLO AT MGA NAISULAT NG MGA PROPETA. KANINO NAMAN HINIRAM NI FELIX MANALO ANG KANYANG MGA DOKTRINA?

Pablo: “Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Jesu-Cristo NA IPINAPANGARAL KO SA INYO. Ang Mabuting balitang iyan ay isang HIWAGA NA NALIHIM SA LOOB NG MAHABANG PANAHON, at sa utos ng walang hanggang Diyos AY NAHAYAG NGAYON sa mga Hentil upang sila’y manalig at tumalima kay Cristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.” Roma 16:25-26

ANG DOKTRINA NI PABLONG IPINAKO DAW SILA KASAMA NI JESUS KAYA PATAY NA SA KASALANAN AT BUHAY KAY CRISTO ANG MGA TAGASUNOD NI PABLO.

Pablo: “Alam natin na ANG DATI NATING PAGKATAO AY IPINAKONG KASAMA NIYA upang mamatay ANG MAKASALANANG KATAWAN AT NANG HINDI NA TAYO MAAALIPIN NG KASALANAN. Sapagkat ang NAMATAY na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. NGUNIT TAYO’Y NANINIWALANG MABUBUHAY TAYONG KASAMA NI CRISTO KUNG NAMATAY TAYONG KASAMA NIYA. Kayat dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na PATAY na sa kasalanan datapwat BUHAY naman para sa Diyos sa inyong PAKIKIPAG-ISA KAY CRISTO.” Roma 6:11

BAKIT IKINAGAGALAK NI PABLO, FELIX MANALO, AT MGA CRISTIANO ANG PANINIWALANG NAMATAY AT NABUHAY MULI SI JESUS PARA SA KANILANG KASALANAN?

Pablo: “Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap niya tayong maging KAIBIGAN alang-alang sa PAGKAMATAY NG KANYANG ANAK. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa PAMAMAGITAN NG PAGIGING BUHAY NI CRISTO. Hindi lamang ito! Nagagalak tayo’t nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga KAIBIGAN niya.” Roma 5:11

ANG HINANAKIT O TAMPO NI PABLO SA KAUTUSAN NG DIYOS AT KANYANG KURO-KURO KUNG BAKIT IPINABABA ITO SA MGA PROPETA.

Pablo: “Ang ibig bang sabihin nito’y ang Kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi! Gayunman, HINDI KO SANA NALAMAN KUNG ANO ANG KASALANAN KUNG HINDI DAHIL SA KAUTUSAN. Kung hindi sinabi ng Kautusan, ‘Huwag kang mag-iimbot,’ hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit dahil sa Kautusan, ang loob ko’y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. SAPAGKAT WALANG KASALANAN KUNG WALANG KAUTUSAN.” Roma 7:7-8

GINAWA NI PABLONG “LUMANG TIPAN o LUMA NA” ANG MGA SALITA AT KAUTUSAN NG DIYOS SA MGA PROPETA. “BAGONG TIPAN” NAMAN DAW ANG KANYANG MGA ARAL. PATAY NA DAW SA KASALANAN KAYA LUMA NA DAW ANG MGA KAUTUSAN NG DIYOS UPANG BATAYAN NG PAGLILINGKOD. BAGONG BUHAY NA LANG DAW NA AYON SA ESPIRITU ANG KAILANGAN.

Pablo: “Ngunit patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim na Kautusan. Kaya’t naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa LUMANG TUNTUNING NASUSULAT kundi dahil sa BAGONG BUHAY ayon sa Espiritu.” Roma 7:6

SALITA NG DIYOS DAW ANG LAHAT NA SALITA NI PABLO KAYA PATI NAKALIMUTANG BALABAL AT AKLAT NI PABLO AY NASA BIBLIYA. BUTI PA SI PABLO PATI BALABAL AT AKLAT NIYA AY NAGING SALITA NG DIYOS, SI FELIX MANALO NAMAN KAYA?

Pablo: “Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa pergamino.” 2timoteo 4:13

PAANO IHINIWALAY NI PABLO ANG MGA CRISTIANO SA NAPAKARAMING BATAS, TUNTUNIN, AT KAUTUSAN NG DIYOS NA DAPAT SANA’Y NI ISANG KUDLIT AT TULDOK AY DI MAWAWALA BILANG TANDA NG PAGLILINGKOD SA DIYOS?

Pablo: “Noong tayo’y namumuhay pa ayon sa likas na pagkatao, ang ating mga masasamang pita na napukaw ng Kautusan ang nag-udyok sa atin ng paggawa ng mga bagay na magbubunga ng kamatayan. Ngunit patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim na Kautusan. Kaya’t naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa LUMANG TUNTUNING NASUSULAT kundi dahil sa BAGONG BUHAY ayon sa Espiritu.” Roma 7:5-6

BAKIT PILIT PINAPAWALANG-BISA AT BINUBURA NI PABLO SA ISIPAN NG MGA CRISTIANO ANG NAPAKARAMING KAUTUSAN NG DIYOS AT BAKIT TINAWAG NIYANG “LUMA NA” ANG MGA IPINABABA KAY MOSES AT SA LAHAT NG MGA PROPETA NA DAPAT SANA’Y KANILANG SUNDIN UPANG MAGKAMIT NG BUHAY?

Pablo: “Noong una, nabuhay ako nang walang Kautusan; datapwat nang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako ang namatay. Ang UTOS ding ito na dapat sanang magdulot ng buhay AY NAGDULOT SA AKIN NG KAMATAYAN. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos UPANG AKO’Y DAYAIN, at sa gayon, napatay nga niya ako.” Roma 7:9-11

SI PABLO, SA KABILA NA HINDI NIYA NAKITA SI CRISTO, HINDI KABILANG SA 12 APOSTOL, AT KILALANG MABAGSIK NA KALABAN NI JESUS AT MGA DISIPULO AY TINANGGAP PA RIN SIYA NG MGA TAO DAHIL GINAMIT NIYA ANG PANGALANG JESUS.

Pablo: “Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang Mabuting Balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesu-Cristo ang nagpahayag nito sa akin.” Galacia 1:11

GAMIT ANG PANGALANG JESUS, NAPAKADALING NAIPASOK NI PABLO ANG KANYANG MGA KAIBIGAN AT NAPAKARAMING DI-KILALANG TAO SA BIBLIYA KAYA NAMAN NAGING SALITA PA NG DIYOS ANG KANILANG MGA PANGALAN. ANO NAMAN ANG NAIDAGDAG NI FELIX MANALO SA BIBLIYA?

Pablo: “Kinukumusta ka ni Eparas na kasama kong nabilanggo dahil kay Cristo Jesus; gayon din, kina Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas- mga manggagawa ko. Nawa’y sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo.” Filemon: 23-25

“Iniwan na ako ni Demas dahil nahumaling siya sa mga bagay na pansanlibutan; siya’y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Cresente, si Tito nama’y sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain.” Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico.”2timoteo4:10-12

“Ikumusta mo naman ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila, at sa sambahayan ni Onesiforo. Naiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo nama’y iniwan ko sa Mileto, pagkat may sakit siya. Pilitin mong makarating dini bago magtaglamig. Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at ng mga kapatid.” 2Timoteo 4:19

“Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila..ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito..ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang UNANG SUMAMPALATAYA KAY CRISTO DOON SA ASYA…kay Maria..ikumusta ninyo ako SA MGA KABABAYAN KONG SINA Andronico AT Junia…kay Ampliato… kay Urbano…sa kaibigan kong si Estaqius..Apeles..Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa…Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes…MAGBATIAN KAYO BILANG MAGKAKAPATID KAY CRISTO. BINABATI KAYO NG LAHAT NG MGA IGLESYA NI CRISTO.” Roma 16:1-16

BASTA NAGTIPON-TIPON DAW ANG INC AT MGA KRISTIYANO, KASAMA NILA ANG ESPIRITU NI PABLO, KAYA ANG PAYO AT HATOL NIYA NA DAPAT GAWIN SA NAGKASALANG KRISTIYANO UPANG MALIGTAS AY IBIGAY KAY SATANAS!

Pablo: “Ako’y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, IBIGAY NINYO KAY SATANAS ANG TAONG IYAN upang mapahamak ang kanyang katawan at NANG MALIGTAS ANG KANYANG ESPIRITU SA ARAW NG PANGINOON.” 1Corinto 5:4-5

KAHIT HINDI UTOS NG DIYOS BASTA SARILING KURO-KURO NI PABLO PUEDE PA RIN PAGKATIWALAAN AT IDAGDAG SA BIBLIYA DAHIL SALITA PA RIN NG DIYOS ITO PARA KAY FELIX MANALO AT MGA KRISTIYANO.

Pablo: “Tungkol naman sa mga walang asawa, WALA AKONG MAIBIBIGAY NA UTOS MULA SA PANGINOON. NGUNIT BILANG TAONG MAPAGKAKATIWALAAN dahil sa habag sa akin ng Panginoon, MAGBIBIGAY AKO NG AKING KURO-KURO. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, INAAKALA KONG MABUTI PA SA ISANG TAO ANG MANATILI SA KANYANG KALAGAYAN. Ikaw ba’y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? HUWAG MONG HANGARING MAGKAASAWA.” 1Corinto 7: 25-27

AKALA NI PABLO AY NASA KANYA ANG ESPIRITU NG DIYOS AT ITO RIN ANG AKALA NG MGA PARI, PASTOR, AT MGA MINISTRO KAYA NAMAN PURO SALITA NI PABLO ANG INIAARAL SA TAO. SI FELIX MANALO NAMAN KAYA?

Pablo: “Subalit higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. IYAN ANG PALAGAY KO, AT AKALA KO’Y NASA AKIN DIN ANG ESPIRITU NG DIYOS.” 1Corinto 7:40

KANINONG EBANGHELYO ANG NARINIG NI FELIX MANALO AT NG MGA KRISTIYANO NA KAHIT IKAMATAY NILA AY KANILANG IPAGTATANGGOL? KAY JESUS O KAY PABLO? BAGO HIHIRIT ANG MGA PASTOR, PARI, AT MINISTRO, SI PABLO MUNA ANG DAPAT SASAGOT DAHIL SIYA ANG KANILANG TAGAPANGARAL DI BA?

Pablo: “Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang Mabuting Balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na AKONG SI PABLO AY MAGING TAGAPANGARAL NG MABUTING BALITANG ITO NA IPINAPAHAYAG SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

ANG PABORITONG PROPESIYA NI PABLO SA BIBLIYA NA GINAGAMIT NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO UPANG MAGING KATIBAYAN NG KANYANG PAGTATAYO NG IGLESYA NI CRISTO SA PILIPINAS.

Pablo: “Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik naming sa inyo mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag o kaya’y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayomg padadaya kaninuman. Ang Araw ng Panginoon ay hindi darating hangga’t di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos…” 2Tesalonica 2:1-3

ANO ANG GINAMIT NI PABLO UPANG MAGING SUGO AT SALITA NG DIYOS ANG KANYANG MGA KURO-KURO, PALAGAY, AT AKALA? SINO NAMAN KAYA ANG GINAWANG SAKSI NI FELIX MANALO? ANG MGA PILIPINO?

Pablo: “Saksi ko si Cristo NA KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI KO; HINDI AKO NAGSISINUNGALING. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo.” Roma 9:1

SA PAMAMAGITAN NG MGA PASTOR, PARI, PATI NA SI FELIX MANALO AT KANYANG MGA MINISTRO AY NAISAKATUPARAN NI PABLO SA PILIPINAS ANG KANYANG PANGARAP NA ANG LAHAT NG MGA NAKAKARINIG SA KANYANG ARAL AY MAGING CRISTIANONG KATULAD NI PABLO.

Pablo: “Maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ANG LAHAT NG NAKARIRINIG SA AKIN NGAYON AY MAGING CRISTIANONG KATULAD KO.” Gawa 26:29

“Hindi ba KAYO ANG BUNGA ng aking paglilingkod sa kanya? Kung ayaw mang kilanlin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilanlin ninyo ako! Kayo ang katunayang ako’y apostol ng Panginoon.” -1Corinto 9:1-2

“Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa AKIN, AKO ANG NAGLAGAY NG PUNDASYON, BILANG MAHUSAY NA TAGAPAGTAYO. Iba naman ang nagpatuloy (pari, pastor, ministro) ng pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat WALA NANG IBANG PUNDASYON NA MAAARING ILAGAY LIBAN SA NAILAGAY NA, SI JESU-CRISTO.” 1CORINTO 3:10

“Kung walang Pablo, walang Kristiyanismo.”

Si Bernabe (Barnabas) ba ay isang apostol ayon sa nasusulat sa biblia?

Ito po ay hango at nakabatay sa aming talakayan ni kaibigang Wilmer Almojuela Balaoro dahil inaangkin niya na ang bagong tipan ay ipinasulat ni Hesus (as) sa kaniyang mga apostol at isa dito ay si Pablo. Kung gayon, bakit hindi inilagay o isinama sa biblia ang Gospel of Barnabas samantalang si Barnabas ay isa din sa mga apostol.

Bakit po ba hindi matanggap ng mga kaibigang Kristyano ang kasulatan ni Barnabas?

The reasons of the Christians to reject the Gospel are not valid and below are listed the real reasons why the Christians reject the Gospel of Barnabas.

1. It states that God is One and not three / No divinity of Jesus
2. It states that Prophet Muhammad (s) is the last Prophet of God
3. It states that Prophet Muhammad (s) is the Messiah
4. It does not talk about any original sin
5. It states that the last Prophet will be an Ishmaelite
6. It also denies the crucifixion.

Hinamon ni ako na magpakita ng talata sa biblia na nagsasabing si Barnabas ay isang apostol, at ako ay tumugon:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Siya ay tumugon at ipinuntos ang:

Ang Pagpili ni Jesus sa Labindalawang Apostol
(Mateo 10:1-4)(Lucas 6:12-16)

13 Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. 14 Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. a Hinirang niya ang mga ito upang maging kasa-kasama niya at upang suguing mangaral. 15 Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. 16 Ito ang labindalawang hinirang niya: b si Simon, na pinangalanan niyang Pedro; 17 sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila’y tinawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ay “mga anak ng kulog”; 18 sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Mak.

Ang aking tugon kay wilmer:

Kung iyan ang pagbabatayan na hindi apostol si Barnabas ay pinalilitaw lamang din ni wilmer na hindi din apostol si Pablo pagkat hindi rin nakatala ang pangalan ni Pablo sa Mateo 10:1-4 Lucas 6:12-16 sa labing dalawang apostol.

Nanatili ako sa aking katibayan na nakasaad sa biblia na si Barnabas ay isang apostol at nililihisan ni wilmer:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Muling sumagot si wilmer at nagtibay:

21-22 “Kaya’t dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya’y isa sa mga kasa-kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit.”

23 Kaya’t pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. 24 Pagkatapos, sila’y nanalangin, “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili 25 upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya.”

26 Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya’t siya ang nadagdag sa labing-isang apostol. (GAWA 1:21-26)
Ang aking tugon muli kay Wilmer:

Tama naman na hindi pa apostol si barnabas sa mga unang araw na iyan at sa panahong iyan ay hindi pa ganap na apostol si Barnabas, ayon sa biblia.

Ngunit paglipas ng araw o panahon ng maisulat na ang GAWA 14: 14, dito ay sinabi na ng manunulat ng Aklat ng mga GAWA na si Barnabas ay isang apostol.

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Kundi apostol si Barnabas bakit isinulat sa GAWA 14: 14 na siya’y isang apostol. Kung palilitawin naman ni Wilmer na si Barnabas ay hindi apostol ni Hesus (as), hindi sana inihanay ng manunulat ng GAWA 14: 14 si Barnabas kay Pablo. Dapat hindi ganito ang isinulat sa biblia:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

dapat ang isinulat dito ay :

14Nang marinig ito ni Bernabe at ang apostol na si Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. GAWA GAWA 14: 14.

MALINAW IYAN, KUNDI APOSTOL SI BARNABAS DAPAT AY HINDI BINANGGIT SA GAWA 14: 14 (ACTS 14: 14) NA SIYA AY ISANG APOSTOL.

AYON DIN SA KUWENTO NG BIBLIA, SILANG DALAWA NI PABLO AY GINABAYAN NG ESPIRITU SANTO:

“While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ‘Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.'” Acts 13:2

Ang pinagbatayan ko pong biblia ay ito at maari ninyong bisitahin at i-check: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mga+Gawa+14&version=SND

Man can marry four – why not women marry four?”

by Baisarah Pinguiaman Datudacula on Wednesday, October 26, 2011 at 6:13pm

Question
“Islam gives man permission to marry four wives. Why can’t a woman have four husbands?

Answer

Al Hamdulilah, was-salat was-salam ala rasulullah. Allahu ‘Alim.
(It is Allah who has All Knowledge)

Rights and Limits

First of all, it is important for us to keep in mind that Islam came to establish two very important fundamentals for human beings:

Rights and Limits.

Everyone and everything has certain rights given to it by the Creator and Sustainer of the universe (Allah). At the same time, each creation has its own limitations established by Allah.
First Right – Allah has the right to be worshipped without making partners from what He has created. Direct worship to Him, alone.
Second Right – Prophet’s right to be followed according to his teaching and commandments.
Third Right – Parents rights to be honored and cared for, with special emphasis on the mother first.
Fourth Right – Wives and Husbands have rights on each other.

Conditions 1,400 Years Ago

Now let us do some basic research here. We begin by looking into the condition of the women in various societies at the time 1,400 years ago when Allah revealed the Quran to Muhammad, peace and blessings be upon him.

Pagan Arabs – Burying Girls Alive

During that time the pagan Arab men used to bury their newborn daughters alive in the sand, out of shame for having something so low and disgusting like a girl instead of a son. Women were treated horribly and with utter disgust.

Men could marry as many as they liked and very often they owned women like cattle or sheep. There were no laws to protect the women and they had no rights at all.

Christians – Arguing If Women Had Souls

Christians at that time were holding council meetings to determine whether or not a woman even had a soul. The church blamed “Eve” the mother of all humans after Adam (peace and blessings be upon him) for the “original sin” and damned her and her seed for what she had done.

Priests – Best Men – Forbidden Marriage – To Any Women

Priests, bishops, cardinals and even the Pope are the very best of the Catholic men within the church. Yet the church still forbids their clergymen the chance for marriage and families. This unnatural situation has caused very serious ramifications throughout the society around the world.

Nuns – Best Women – No Marriage – No Children

Nuns are the very best of the Catholic women. They cover themselves in proper attire much the same way as the Muslim women. Yet, they are never allowed to marry or have children throughout their lives. This unnatural condition has caused untold number of disgraceful and disgusting practices within the very church itself.

If Only Bad People Have Children – What About Tomorrow?

We must ask the question, “If the very best of the men and the very best of the women are not allowed to marry or have children – does this mean only the worst of the people are the ones allowed to reproduce and populate the world?” – And where will that leave us tomorrow?

Jews – Blame Women and Curse Women

The Jews blamed women for the “original sin” and as such they were treated with disgust. A woman’s monthly cycle was considered by the Old Testament of the Bible to be a “curse from God” for her inequities. Her child bearing pains were also a ‘punishment from God’ for her bringing man down from heaven.

Islam – No Blame On Women For Evil

Islam does not blame Eve for Adam’s sin. Each of them accepted their own mistake and repented to Allah, and asked Allah to forgive them and Allah did forgive them.
Now before going any further, please read Surah An-Nisa’ (chapter 4 in the Quran) – all the way through, in order to better understand what is actually being said about women, men and marriage.

Read Quran

Now let us think about the verses. Do you believe that Allah Knows what He created and He has revealed the perfect ‘Deen’? Do you know the condition of the people at the time the order came to restrict the number of wives? (Restricted to be only four)
“Now read the verse about having more than one wife, very carefully.” [Noble Quran 4:3]
What does it say? And what do you understand from it?
“Now read the ayah (verse) that forbids men to marry women who are already married.” [Noble Quran 4:24]

Now read from An-Nisa’ (Chapter 4) about the role of men and women. [4:34]

Man Supports And Protects Women

Do you understand that one must take on the role of supporter, protector, provider, custodian and servant to the family (man’s role)?

Woman Gives Birth – Raises Children

One must take on the role of carrying the child and delivering it and then feeding it and raising it to become a true servant of Allah (woman’s role).

Not Equal – But Treated Fairly In Justice

Men and women are not the same nor are they “equal” as some folks would have us believe. Whatever is on one side of an ‘equals’ sign must be exactly the same as what is on the other side without any difference in value, only in the way that it is expressed. How then could we say that a man, who is unable to conceive or give birth and then breast feed a baby is the equal to a woman who can?

Equal In Faith And Actions

They are equal in their beliefs and good deeds of course. But still they are not the same as each other. Each one must fulfill their role as humans.

Children’s Rights Protected

Islam is also very much about rights. Children also have rights in Islam. When a man dies his wealth is left to his family. How could the court know who to give the wealth of a man, if he was one of several husbands to a woman? How would a child know who his father was? No society ever supported the concept of a woman being married to two or more men at the same time.

Women’s Right – Best Treatment

Almost every society supported the concept of a man having more than one woman. Yet, they did not limit the number nor did they provide the protection and maintenance that Islam insists on for each one. Islam came to set things straight. Women were given rights. Men were strictly ordered to treat their women with the very best of treatment.

Limit – Number in Marriage

When the verse was revealed the companions of Muhammad (peace and blessings be upon him)did not run out with the attitude that they were going to get four wives all of a sudden. Some of them already had much more than that and these men had to divorce their wives, if they had more than four. So this was not an order to go out and get four wives. It was an order to begin limitations. And the first limitation was; No more than four.

Limit – Equal Maintenance and Treatment

Second, the limitation of equal treatment for all of them. How could a man keep more than one wife unless he was exceedingly wealthy and/or exceedingly strong and virile?
Next, the limitation very clearly states; “.. but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them) then only one …”

Muslims Today – Most Monogamous

Step by step, the men of Islam have come to be known today as the most monogamous of all men on earth (we only have one wife). Check for yourself and see. In the majority of all the Muslim homes on earth, a man gets married once, to one woman and then he stays married to her until the death of either himself or his wife.

Woman’s Right To Choose Any Husband She Likes –
Even If He Is Already Married

One very important point that is often overlooked by modern society is the right that Islam gave to the women that it does not give to the man. A man is limited to marry only from the woman who is not already married. Obviously, this provides rights for the children and provides for them from inheritance from the father. But Islam also permits the women to marry a man who is already married to protect her in a society where the number of women outnumbers the population of men. Additionally, the woman has a large selection of men to choose from. In fact, she has the right to choose from any man in the community as long as he does not already have four wives. She also has the opportunity to see how the other wife was being treated and go into a marriage knowing exactly what to expect from her husband. After all, he must treat her in the same way as he is treating the other wife.

Women Need Husbands – Allah Provided the Answer

The prophet (peace and blessings be upon him) predicted that in the Last Days the women would outnumber the men to a great extent. Today we are seeing this become a reality all over the world. Allah has already provided for us for this occasion. After all, He is the One who makes it all happen and He already knew that many women would come into Islam in these days. He also knew many of the Muslim men would be killed or die at an early age, just as it is happening these days. These women all need husbands. Allah has given us the solution to all of life’s problems.

Women’s Right to Vote – 1,400 Years Ago

We might add that Islam also gave the women full status as citizens over 1,400 years ago by giving her to right to speak and vote the same as anyone else. American women had to take their cause to the streets with “Women’s Suffrage” and were not granted the right to vote until just ninety years ago.

Women Keep Their Identity – And Their Names

Additionally, Islam protected women’s rights to keep their identity and they were not considered property of some man. As such, they were no longer forced to change their last names to be that of their husbands. This is still the practice of Muslim women today just as it was fourteen hundred years ago.

Women Keep Their Property And Earnings – Men Must Share

Yet, at the same time the western society is so concerned about the way Islam demands that a couple be married, the man actually must work instead of the woman; the woman owns her own property without giving anything for the support of the house or the child; a child has the right to his or her own mother raising them instead of a baby sitter or day care; father must support his children; divorce is hated; and marriage is sanctified.

West Can’t Tolerate Man And Woman – In Marriage

It is strange isn’t it, a society like America, has no problem accepting sex without marriage; homosexuality; same sex marriages; sex without responsibility; children without fathers; and divorces are more common place than the measles or chicken pox. Yet, there is no tolerance for marriage between a man and a woman if it is not on their terms.

What Needs to Be Re-evaluated?

Compare the two for yourself and see which one needs correction.
We will be waiting to hear from you. May Allah Bless you all and increase you in all that is good, ameen.

ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA INYO MGA KRISTIANO UPANG MAUUNAWAAN NINYO NANG LUBOS ANG DOKTRINA NG PANANAMPALATAYANG ISLAM AT MAALIS ANG MGA AGAM-AGAM NINYO SA MALING PAGKAKAUNAWA SA MGA MUSLIM!!!

Hajji Abdulqader‘s post in DEBATER of The FACEBOOK ISLAM and Christian…for peace.

ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA IYO

“ Ipahayag! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha,
Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.

Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay,
Siya na nagturo (sa paggamit ) ng panulat,
Na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman.”
( Qur’an 96 : 1-5 )

Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan.

Ang lathalaing ito ay inihanda upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalong-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.
Tanggapin nawa ng Allah ang pagsisikap na ito na isinagawa bilang matapat na paglilingkod sa Kanya.

Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansang naimpluwensiyahan nito, sadyang kapuna-puna na marami pa ring mga tao sa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam.

Sinuman ang matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam.

Siya ay malayang yumakap sa Islam maging anuman ang kanyang lahi, kulay o katayuan sa buhay.

Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng katotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikha ay nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin.

Ang paggamit ng emosyon lamang ay nagsisilbing balakid sa paghahanap ng tamang landas.

Ang bawat pananampalataya ay nag-aangkin ng kaligtasan at katotohanan. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay dapat lamang na magkaroon ng tunay at sapat na batayan. Ang tamang pangangatwiran na may mapananaligang batayan ay kailangan upang malaman at matiyak ang makatotohanan.

Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyon na dapat malaman.
ANO ANG ISLAM?

Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, pook, tribo o anumang bagay na nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang relihiyon sapagkat ang kanilang pangalan ay hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa: Ang Kristiyanismo ay hinango sa katagang Kristo; Ang Budhismo sa pangalan ni Gautama Buddha; Hinduismo sa tribo ng Indes Valley sa India; at Hudaismo sa tribo ng Juda.

Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na Salam na nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng Pagsunod, Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Tunay at Iisang Diyos.

Ang tunay na kapaayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at lipunan.Ang Kapayapaan ay hindi kailanman matatamo sa antas ng karunungan, kayamanan o katanyagan.

Bagkus ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng ganap at tapat na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) – ang likas na pananampalatayang ibinigay Niya sa sandaigdigan.

SINO ANG ALLAH
Ang Allah ay ang tunay at tanging Tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin ipinanganak. Siya ay walang katulad.

Ang Allah ay Diyos, hindi ng isa lamang na tribo o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Tunay na Panginoon ng lahat. Kaya’t Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin at wala ng iba pa.

Siya ang nagpadala ng mga Sugo upang turuan ang tao sa pagsamba tanging sa Kanya lamang. Ang ilan sa kanila ay sina: Propeta Noah, Abraham, Moses, Hesus, Mohammad (SAWS)1

Pinanatili ng mga Muslim na Siya ay tawagin sa pangalang Allah. Siya (Allah) mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan o rebelasyon na Kanyang ipinadala sa mga piling Propeta. Siya ang tanging Tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at nindi nakikita.
Ayon sa Banal na Qur’an (32 : 4)
Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito…..”

SINO ANG MUSLIM?
Marami ang nag-aakala na ang tunay na Muslim ay ang isang tao na isinilang mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya ay isang taong isinilang sa bansang Muslim. Ang lahi, kulay, tribo,angkan o pangalan ay hindi mga batayan upang ang isang tao ay matawag na tunay na Muslim.

Ang tunay na Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga Kautusan. sa katunayan, hindi ang tao lamang ang matatawag na Muslim. Maging ang lahat ng mga nilikha ng Allah bukod pa sa tao (katulad ng mga bituin sa kalangitan,ang araw, buwan, hangin, hayop, atbp.) ay maituturing na Muslim, sapagkat silang lahat ay mga nilikha na sumusnod sa likas na batas na inilagay ng Allah sa kalikasan.

Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na sila ay tawaging Mohammadan sapagkat ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsamba kay Propeta Muhammad (SAWS).

Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturo ng pagsamba sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito ay naghihikayat sa tao na sumamba tangi sa nag-iisa lamang na Allah, at nagbabawal sa anumang uri ng pagsamba na iniuukol sa nilikha.

SINO SI MOHAMMAD?
Si Mohammad (SAWS) ay isinilang sa lungsod ng Makkah ( O Bacca Sa Bibliya) isang kilalang lungsod na nasasakop ng Saudi Arabia sa kasalakuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran ng sangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo at Propeta ng Allah at ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao.

Ang pagitan nina Propeta Mohammad at Propeta Hesus (SAWS) ay humigit kumulang sa 570 taon.

Sa katunayan, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad ay iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (SAWS) ang tinaguriang – Ama ng Mananampalataya.

Si Propeta Hesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac at si Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni Propeta Ismael. Si Propeta Mohammad (SAWS) ay hindi marunong sumulat at bumasa. Siya ay kilala bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao sa kanyang pook (Makkah). Kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin (Ang Mapagkakatiwalaan).

Noong siya ay apatnapung taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilang panghuling Propeta. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang huling kapahayagan o rebelasyon ng Allah – ang Banal na Qur’an. Si Propeta Muhammad (SAWS) ay namatay sa gulang na animnapu’t tatlo. Siya ay inilibing sa Madina, na ngayon ay isang lungsod ng Saudi Arabia.
ANO ANG BANAL QUR’AN?

Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito ay tunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon.

Ito ang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam. Ang kapahayagang ito ay siyang binibigkas ng mga Muslim sa tuwing nagdarasal ng limang beses sa maghapon.

Ang Banal na qur’an ay ipinahayag ng Allah bilang gabay sa sangkatauhan. Sa katunayan, maraming Muslim ang nasasaulo ang buong banal na Qur;an.

Ito ay isang patunay na ang Banal na Qur’an ay hindi maaaring baguhin magpakailanman at isang tanda na ito ay pinangangalagaan ng Allah laban sa anumang pagbabago.

Sa Banal na Qur’an ( 15 : 9 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan; at katiyakang pangangalagaan Namin ito (sa anumang pagbabago ).”

PANINIWALA NG MGA MUSLIM

Ang Muslim ay may matapat at buong pusong paniniwala sa mga sumusunod:

1. Paniniwala sa Kaisahan ng Allah at ang Pagsamba sa Kanya lamang.

Ang Muslim ay naniniwala sa nag-iisa lamang na Diyos (Allah). Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin sapagka’t Siya lamang ang nagkaloob ng buhay sa lahat. Ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng Allah ay ang taus-pusong pagsaksi na Siya ay nag-iisang Diyos. Siya ay walang anak, ama o ina. Hindi Siya maaaring ihambing kaninuman o sa anuman na Kanyang nilikha.
Ayon Sa Banal na Qur’an (112 : 3-4 )
Hindi Siya nagka-anak at hindi Siya ipinanganaak, at Siya ay walang katulad.”

Ang Allah –Ang Maawain at ang Mahabagin ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan na Kanyang naisin. Subalit ang kasalanang hindi Niya mapatatawad ay ang pagtatambal sa Kanya sa anumang kalagayan at ang pagsamba sa iba maliban sa Kanya.

Kapag ang tao ay namatay sa isang kalagayan na siya ay sumasamba sa iba o nagtatambal sa Allah ng anuman sa anumang kalagayan, isinara na niya ang kanyang tadhana sa Paraiso.

Subalit habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang pagkakataong bumalik sa likas na pagsamba sa Dakilang Lumikha. Ang Allah ay laging nagpapatawad sa kaninumang matapat na nagsisisi.

Ayon Sa Banal na Qur’an (4 :48 )
Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang lahat (maliban dito) sa kaninuman na Kanyang naisin….”
Ang Islam ay naghihikayat sa tao na kilalanin nang tapat ang Lumikha na nagkaloob ng buhay sa kanya. Kaya’t ang Allah lamang ang dapat na pag-ukulan ng pagsamba.
2. Paniniwala Sa mga Orihinal na Kasulatan
Ang Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga Orihinal na kasulatan na ipinadala ng Allah sa Kanyang mga Propeta. Ang mga kasulatang nababanggit sa Banal na Qur’an ay ang mga sumusunod:
i) i) Suhuf (Kalatas) na ipinahayag kay Propeta Abraham (SAWS)
ii) ii) Tawrat (Torah) na ipinahayag kay Propeta Moses (SAWS)
iii) iii) Zabur (Salmo ) na ipinahayag kay Propeta David (SAWS)
iv) iv) Injeel (Ebanghelyo) na ipinahayag kay Propeta Hesus (SAWS)
v) v) Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS )

Ang mga Orihinal na kapahayagan na nabanggit ay pinaniniwalaan ng mga Muslim sapagkat iisa lamang ang kanilang pinagmulan,- ang Allah.

Ngunit sa kasalukuyan, tanging ang Banal na Qur’an na lamang ang nalalabing kapahayagan na nananatili sa kanyang Orihinal na anyo. Ito ay nagsisilbing patotoo sa mga naunang mga aklat na ipinahayag sa mga naunang Propeta.

3. Paniniwala Sa mga Anghel.
Ang mga Muslim ay matapat na naniniwala sa mga Anghel. Nilikha ng Allah ang mga Anghel mula sa liwanag samantalang ang tao ay nilikha mula sa alabok. Bawat tao ay may dalawang anghel na nagbabantay at nagtatala sa lahat ng kanyang ginagawa, mabuti man o masama.Ang talaang ito ay tinatawag na Talaan ng Gawa. Ito ang ihaharap sa tao sa Araw ng Paghuhukom.

Kung matimbang ang kanyang mabubuting gawa, siya ay mapuputa sa Paraiso. Ngunit kung higit na matimbang ang kanyang masasamang gawa, siya ay mapupunta sa Impiyerno.
Kung tutuusin, nag pagkakalikha sa tao ay nakahihigit kaysa sa Anghel sa dahilang ang tao ay nilikha ng Allah na may kalayaan – ang sumunod o sumuway. Ngunit ang mga Anghel ay nilikha ng Allah na walang layang sumuway. Tanging ang ipinag-uutos lamang ng Allah ang kanilang ginagawa.

4. Paniniwala sa mga Propeta
Mahigpit na ipinag-uutos sa mga Muslim ang maniwala sa lahat ng mga Propeta. Hindi siya matatawag na Muslim kung itatakwil niya ang isa man sa mga Propeta . Ang ilan aa mga Propetang ito ay sina: Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, David, Solomon, Joseph, Moises, Aaron, Juan Bautista, Hesus at si Mohammad (SAWS).

Ang Paniniwala sa kanila ay pantay at walang pagtatangi. Kailangang mahalin at igalang silang lahat sapagkat sila ay isinugo ng Nag-iisang Tagapaglikha—ang Allah. Magkagayunman, ni isa sa kanila ay hindi dapat sambahin. sa katunayan, walang sinumang Propeta ang nagturo na siya mismo ay dapat sambahin.

Ang lahat ng Propeta ay Muslim sapagkat sila, noong kanilang panahon ay sumunod, sumuko at tumalima sa Iisang Allah-Ang Tagapaglikha.

Ang kanilang pangunahing turo o aral ay ang pagsamba, pagsuko at pagtalima sa Allah. Ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay iisa. Silang lahat ay tuwirang tumalima at nagpatirapa sa Allah sa kanilang pagdarasal.

Sadyang iisa ang buod ng Mensahe ng lahat ng Propeta sa dahilang iisa ang Allah na nagsugo sa kanila.

Kung marami man ang uri ng pananampalataya sa ngayon, ang mga ito ay hindi nagmula sa Allah bagkus ay nagmula sa pagtuturo ng tao.

Ang pagmamahal at paggalang sa mga Propeta ay kailangan sapagkat sila ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Ang aral o mensahe nilang lahat ay nagmula sa Iisang Tagapagsugo—ang Allah. At tiyak na makakamtan ng tao ang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom kung siya ay tunay na sumusunod sa aral at turo ng Propeta.

5. Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom
Ang Muslim ay kailangang maniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang lahat ng tao ay mamamatay na siya namang simula ng buhay na walang-hanggan; Paraiso o Impiyerno.
Sa Banal na Qur’an (3 :185 ), ang Allah ay nagsabi:
“Ang lahat ng tao ay makararanas ng kamatayaan at sa Araw ng Paghuhukom lamang kayo’y gagawaran ng sapat na kabayaran…”
At sa Araw na iyon, ang lahat ng tao ay ibabangong muli ng Allah at Kanyang hahatulan batay sa kanilang gawa.

Sinuman ang sumamba tanging sa Allah lamang at gumawa ng mabuti ay mapupunta sa Paraiso. Ngunit ang sinumang sumamba sa iba maliban sa Allah ay mapupunta sa Impiyerno.
Dapat lamang na maniwala sa Araw ng Paghuhukom upang magkaroon ng saysay ang buhay ng tao sa mundong ito. Sa batas ng tao, marami ang gumagawa ng mabuti ngunit hindi nabibigyan ng sapat na gantimpala.

Marami din ang gumagawa ng masama ngunit hindi nahahatulan o nabibigyan ng tamang kaparusahan. Subalit sa Araw ng Paghuhukom, ang Allah na Siyang Makapangyarihan at Dakilang Hukom ay magbibigay ng tama at sapat na gantimpala o parusa sa lahat.
Sa Araw na iyon, doon matatagpuan at makakamtan ang lahat ng tunay na katarungan, at tanging ang Allah lamang ang makapagbibigay nito.

6. Paniniwala sa Kahihinatnan at Walang Hanggang Kaalaman ng Allah.

Ang Muslim ay kailangang maniwala na ang lahat ng nangyayari ay pinahihintulutan ng Allah: mabuti man o masama sa paningin ng tao. Walang magaganap sa kaharian ng Allah na salungat sa kanyang nais. Siya ang Maalam at ang Maawain, at ano man ang Kanyang naisin ay may makahulugangg layunin.

Dapat din siyang maniwala na ano man ang kanyang mga kahihinatnan ay pinahihintulutan ng Allah. Ang kahihinatnan ng tao ay bunga rin ng kanyang gawa sapagkat binigyan siya ng Allah ng kalayaan na pumili ng mabuti o masama.

Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili ay itinalaga at pinahintulot ng Allah. Ang Allah lamang ang tanging nakababatid sa kahihinatnan ng lahat ng pagsisikap ng tao. Kung ito ay mailalagay ng tao sa kanyang puso, tatanggapin niya ng buong pananampalataya ang lahat ng loobin ng Allah kahit ito ay hindi niya nauunawaan nang ganap.
Dapat ding paniwalaan ng Muslim na bagamat hindi niya nakikita ang Allah, ay nakikita naman siya Nito. Batid ng Allah ang lahat maging ang nakatago sa puso.
Bukod sa mga nabanggit na paniniwala ng Muslim, ang Islam ay mayroon ding limang haligi na dapat gampanan o isagawa.

Ang Paniniwala ay hindi sapat. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang buhay o saysay.

Sa Islam, ang mga sumusunod ay nararapat na isagawa ng isang Muslim bilang pangunahing daan tungo sa kaligtasan at upang matamo ang biyaya ng Alllah.

ANG HALIGI NG ISLAM
Ang Shahaadah (Pagsaksi) na walang tunay na diyos na dapat pag-ukulan ng Pagsamba maliban sa Allah at si Mohammad ay Sugo at Propeta ng Allah”
.
Pag-aalay ng limang ulit na pagdarasal (Salaah ) sa maghapon bilang pasasalamat at pag-aalaala sa Allah.
Pagbibigay ng taunang kawanggawa (Zakat). Ito ay dalawa at kalahating (2.5 %) porsiyento sa natitirang kayamanan o salapi na naipon sa loob ng isang taon. Ito ay ipinamimigay sa mga nangangailangan at nararapat makinabang.
Pag-aayuno (Siyam) tuwing buwan ng Ramadan na isinasagawa ng tanging sa Allah lamang inuuukol upang ipadama ang pagiging matapat sa Kanya.
Paglalakbay sa Makkah (Hajj) minsan sa tanang buhay ng sinumang may mainam na kaisipan, mabuting kalusugan at may sapat na salaping gugugulin sa paglalakbay.

Ang mga haliging nabanggit ay nararapat na paniwalaan at gampanan nang taus-puso bilang pagsasagawa ng pangunahing pagsamba, pagsunod at pagtalima sa ipinag-uutos ng Allah.
Sa Banal na Qur’an (51 : 56 ) ang Allah ay nagsabi:
Nilikha ko lamang ang Jinn at Tao upang sambahin Ako.”
Sa dahilang ang Allah ang nagbigay ng pananampalatayang Islam, ito ang tanging relihiyon na magpapalaya sa tao sa kanyang pagkabilanggo sa mga huwad at di-maipaliwanag na doktrina.

Ang mga doktrinang ito ay gawa lamang ng tao kaya’t kailanman ay hindi magiging malaya sa pagsasalungatan.
Ang Islam lamang ang Pananampalatayang ipinadala ng Dakilang Lumikha sa sangkatauhan.

Sa Banal na Qur’an (3 :19 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Katotohanang ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam (pagsunod, pagsuko at Pagtalima sa Kanya)”
Tanging sa Islam lamang matatagpuan ang ganap na patnubay na sumasaklaw sa bawat bahagi o aspeto ng buhay. Ang mga alituntunin na dinala ng mga Propeta ay binigyang kaganapan ng Allah kay Propeta Mohammad (SAWS). Kaya naman, ang Islam ay nagbibigay ng maliwanag , praktikal at ganap na alintuntunin na kayang isakatuparan ng tao sa kanyang araw-araw na pamumuhay.

Ang Allah ay nagsabi ( 5 :3 ):

“ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo, Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo, at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon.”
Nasasaad din Sa Banal na Qur’an ( 3 : 85 ):“Sinuman ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam (Pagsunod, Pagsuko, at Pagtalima sa Allah), kailanma’y hindi ito tatanggapin sa kanya at sa huling araw, siya ay makakasama ng mga talunan.” (Pagkakaitan ng buhay sa Paraiso ).
Inaanyayahan namin kayo na patuloy na sa pananaliksik sa itinuturo ng Islam na may bukas na kalooban at kaisipan upang makita ang tunay na katotohanan.

Si Propeta (SAWS) ay nagsabi :
“ Sinuman ang magsikap na matamo ang kaalaman (sa pananampalataya) gagawin ng Allah na maginhawa sa kanya ang landas tungo sa Paraiso”.
Alalahanin natin na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang lahat ay magwawakas at ang lahat ng tao ay magbabalik at haharap sa Allah upang litisin.
Ayon Sa Banal na Qur’an ( 2 :156 ).
katotohanan, tayo ay nagmula sa Allah at sa kanya rin tayo muling magbabalik.”
Gayundin ang Allah ay nagsabi ( 31 :34 ).
At walang sinumang nakababatid sa kanyang kinabukasan. At wala ring nakababatid kung saang pook siya mamamatay, katotohanan, ang Allah lamang ang nakababatid (ng lahat ng bagay)”.
Hindi ba nararapat na higit nating bigyan ng pansin at paghandaan ang kabilang buhay?
Nawa’y ang maikling mensaheng ito ay nakapagbigay linaw sa pangunahing impormasyon na dapat malaman tungkol sa Islam. Hangad namin na maituwid ang anumang maling haka-haka o impormasyon bunga ng patuloy na paninira sa Islam hanggang sa kasalukuyan.