Mga Muslim na Anti- IS

mula sa Ang mga Estranghero

na isinulat ni Ameer Hussien

AYON SA BANAL NA QUR’AN ⇦

Bago ka maging kaaway sa sarili mong relihiyon ay pag-aralan ito,
ang mga nakasulat hinggil dito
na matatagpuan sa dalawang Aklat
ang Qur’an at Sunnah (Hadith).

Sinabi ng ALLAH تعالى ;

“O Propeta (Muhammad)! Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga Munafiq (mapagkunwari), at maging mabalasik laban sa kanila, at ang kanilang hantungan ay Impiyerno, – at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan.”
[Surah at-Taubah 9:73]

Ang ALLAH ay nag-uutos sa Kanyang Sugo na makipagpunyagi laban sa mga walang paniniwala at mapagkunwari at maging mabalasik laban sa kanila.
At ipinag-utos din ng ALLAH na maging mapagmahal sa mga sumasampalataya na sumunod sa kanya, at ipinabatid sa kanya na ang hantungan ng mga walang paniniwala at mapagkunwari ay ang Apoy sa Kabilang Buhay.
Si Ibn Mas’ud ay nagbigay komentaryo sa Salita ng ALLAH تعالى;

“Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at mga mapagkunwari.” – Sa pamamagitan ng kamay, o maging ang magkaroon man lang ng mabalasik na mukha para sa kanila.
Si Ibn Abbas ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay nag-uutos sa Propeta na makipaglaban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at makikibaka laban sa mga Munafiq sa pamamagitan ng dila at alisin ang magandang pakikitungo sa kanila.”
Si Ad-Dahhak ay nagkomento; “Magsagawa ng pakikibaka laban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at maging mabalasik sa mga Munafiq (mapagkunwari) sa salita, at ito ang pakikipaglaban naisagawa laban sa kanila.”
Ganundin ang nabanggit ni Muqatil at ar-Rabi’, al-Hasan at Qatadah na nagsabi; “Ang pakikibaka laban sa kanila ay kasama ang pagpapatupad ng (Islamikong Parusa) Batas ng pagkapantay-pantay laban sa kanila.”

Kapag iipunin ang mga pahayag na ito, masasabi nating ang ALLAH ay nagpaparusa sa mga hindi sumasampalataya at mga Munafiq, sa mga pamamaraang ito, sa iba’t-ibang dahilan at iba’t-ibang sitwasyon, at ang ALLAH ang Higit na Nakakaalam.

[Tafsir Ibn Kathir, Surah at-Taubah 9:73]

“ANG MGA SUMAMA SA PROPETA (صلى اللّه عليه وسلم)”

“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH, at ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’isa.”
[Surah al-Fath 48:29]

Ang ALLAH ay nagdeklara na walang alinlangan, si Muhammad ay tunay na Kanyang Sugo.
“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH.” – at sa katangiang ito ay kasama ang bawat magandang halimbawa.
Ang ALLAH ay nagpupuri sa mga kasamahan ng Propeta (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH).

“At ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’-isa.” – ganun din ang pagkasabi ng ALLAH تعالى sa ibang Talata;

“Ang ALLAH ay magdadala ng mga tao na Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya; na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya.” (5:54)

Ito ang katangian ng mga nananampalataya; mahigpit sa mga hindi sumasampalataya, at mapagmahal sa mga nananampalataya, galit at hindi ngumingiti sa mga hindi sumasampalataya, ngumingiti na may kasiyahan sa kanyang mga kapatid sa Paniniwala. Ang ALLAH تعالى ay nagsabi sa ibang Talata;

“O kayong nagsisisampalataya! Inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob (pagkapoot) sa inyo.” (9:123) Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang kahalintulad ng mga nananampalataya sa kanilang kabutihan at pagmamahalan sa isa’t-isa ay katulad ng isang katawan; kapag ang isang bahagi ay nagkaroon ng sakit, dinaramdam ito ng buong katawan.”

[Tafsir Ibn Kathir, Surah al-Fath 48:29]

Ito ang Katangian ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at ng mga sumunod sa kanya (Sahabah).

Katangian na dapat sundin at isabuhay ng sinumang nag-aangkin bilang isang Muslim, subali’t kung ating napapansin, bigo ang karamihan maging ang tanggapin man lang ang mga maliwanag na aral hinggil sa bagay na ito.

Namulat tayo sa kamay ng mga nagpapanggap, sa mga mapagkunwari, at lumaki tayo sa huwad na pamamaraan ng buhay, sa Demokrasyang lipunan, sa mga nagbibinta sa mga Talata ng ALLAH, sa mga taong labis na nagmamahal sa mundo, kung kaya bigo ang karamihang maisabuhay ito.

Hindi pa sapat, tunutuligsa pa natin ang iilang nagsusumikap na tumahak sa Landas na ito, ang Landas na Tinahak ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam), ng kanyang mga Sahabah (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH), ng mga sumunod sa kanila, at sa mga sumunod sa sumunod sa kanila.

NGAYON!

Tawaging EXTREMIST ang PROPETA (صلى الله عليه وسلم) at ang kanyang mga Sahabah (رضي الله عنهم) utos ng kamangmangan.

Kung hindi tayo kabilang sa mga sumusunod sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) sino ang sinusunod natin?
Anong Relihiyon ang meron tayo?

Kung ang mga tumahak sa Landas na ito ay;
SINISIRAAN NATIN,
KINAKALABAN NATIN,
KINASUSUKLAMAN NATIN,
AT KUMAMPI TAYO SA KALABAN.

Ang Tanong; “Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?”

Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?

12119190_979255652145801_4485152157581360243_n

Hindi aral ng Islam ang pumatay! Totoo ba o kasinungalingan???

By: Ameer Hussein

12144670_978854548852578_795323883472437513_n

⇨ PARA SA MGA ANTI-IS AT ANTI-ISLAM NARIN

Kapag ang isang Muslim ay kapus upang mararamdaman ang nagiging kalagayan ng kanyang Relihiyon sa kasalukuyan, hayaang unawain niya ang Hadith na ito;

Sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم);

” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا .”

Isinalaysay ni Abu Hurayrah; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay magtatayo para sa Ummah na ito sa katapusan ng bawat isang daang taon ng isang magkukumpuni (magbabalik nito sa dating anyo) sa kanyang Relihiyon para dito.”
[Sunan Abu Dawud 4291 – Aklat 39, Hadith 1]

Pagkaraan ay bahagya nating balikan ang mga pangyayaring nagaganap sa kapanahunan ng mga Sahabah.

⇨ DIGMAAN SA BADR

Naisalaysay sa awtoridad ni ‘Umar Ibn al-Khattab (رضي اللّه عنه) na nagsabi;

“Nang ang digmaan sa Badr ay naganap, ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) napasulyap sa mga Mushrik, at sila ay isang libo habang ang kanyang Kasamahan ay tatlong daan at labing siyam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) inibaling (ang kanyang mukha) sa Qiblah pagkaraan ay iniunat ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin sa kanyang Panginoon; ‘O ALLAH, ganapin sa akin kung ano ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, ipagkaloob sa akin ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, kapag itong maliit na pulutong ng Muslim ay mawawasak Ikaw ay hindi sasambahin sa kalupaan.’ Siya ay nagpatuloy sa kanyang panalangin sa kanyang Panginoon, iniunat ang mga kamay, nakaharap sa Qiblah hanggang ang kanyang kapa ay dumausdus sa kanyang mga balikat. Si Abu Bakr ay lumapit sa kanya, dinampot ang kanyang kapa at inilagay sa kanyang mga balikat. Pagkaraan ay yumakap sa kanya mula sa likuran at nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, ang panalanging ito sa iyong Panginoon ay sapat na sa iyo, at Kanyang tutuparin kung ano ang Kanyang ipinangako sa iyo.’ Kung kaya ang ALLAH تعالى ay nagpahayag (ng isang Ayah sa Qur’an); ‘Nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsabi); ‘Kayo ay Aking tutulungan ng isang libong anghel na magkakasunod. (8:9).’ Kaya siya ay tinulungan ng ALLAH sa pamamagitan ng mga anghel.

Si Abu Zumail ay nagsabi na ang Hadith ay naisalaysay sa kanya sa pamamagitan ni Ibn ‘Abbas na nagsabi; Samantalang sa araw na iyon, isang Muslim ang humahabol sa isang Kafir na nasa kanyang unahan, siya ay nakarinig ng mga sagitsit ng latigo at isang tinig ng isang mangangabayo na nagsasabi; ‘Magpatuloy ka, Haizi’m! Kanyang nasulyapan ang Kafir na bumagsak sa kanyang likuran. Nang kanya itong matingnan (mabuti kanyang natagpuan) na may mga sugat sa kanyan ilong at ang kanyang mukha ay nagbago katulad ng isang hinampas ng isang latigo, at ito ay nagiging kulay berde dahil sa lason.’ Isang Ansari ang lumapit sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at nagsalaysay ng (pangyayari) sa kanya. Siya ay nagsabi; ‘Ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Ito ay ang tulong ng ALLAH mula sa ikatlong langit.’
Ang mga Muslim sa araw na iyon (i.e. ang araw ng digmaan sa Badr) ay nakapatay ng pitumpung tao at nakabihag ng pitumpu. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi kay Abu Bakr at ‘Umar (رضي اللّه عنهم); ‘Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bihag na ito?’ Si Abu Bakr ay nagsabi; ‘Sila ay ating mga kaibigan at nalalapit na kamag-anak. Ang aking opinyon ay pakakawalan sila matapos matubos. Ito ay maidagdag sa ating lakas laban sa kanila mga hindi sumasampalataya. At maaring sila ay patnubayan ng ALLAH sa Islam.’ Pagkaraan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay magsabi; ‘Ano ang iyong opinyon, anak ni Khattab?’ Si ‘Umar ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, hindi ko panghawakan ang opinyon na katulad kay Abu Bakr. Ako ay magmungkahi na sila ay iyong ibigay sa amin upang maputulan namin sila ng kanilang mga ulo. Ibigay kay ‘Ali si ‘Aqil upang kanya itong maputulan ng ulo, at ibigay sa akin si ganito at ganyan na aking kamag-anak upang maputulan ko siya ng ulo. Sila ay mga pinuno ng mga walang paniniwala at mga beterano kabilang nila. Ang Propeta (ضلى اللّه عليه وسلم) ay sumang-ayon kay Abu Bakr at hindi sinang-ayunan ang aking sinabi.’

Sa sumunod na araw nang ako ay pumunta sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), at dinatnan ko na siya at si Abu Bakr ay nakaupo sa at kapwa umiiyak, ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, bakit kayo umiiyak at ang iyong kasama? Sabihin sa akin ang dahilan, upang ako ay mapaluha at kung hindi, ako ay kunwaring umiiyak bilang simpatiya sa inyo.’ Ang Propeta (صلى اللّه علبه وسلم) ay nagsabi; ‘Ako ay umiiyak dahil sa nangyayari sa iyong mga kasamahan dahil sa pagkuha nila ng tubos (para sa mga bihag). Ipinakita sa akin ang kaparusahan na ipinapataw sa kanila. Ito ay dinala sa akin kasing lapit ng punongkahoy na ito (kanyang itinuro ang isang puno na malapit sa kanya). Pagkaraan ang ALLAH ay nagpahayag sa Ayah;
‘Hindi isang katampatan sa isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil may pantubos) hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan. (8:67).’ hanggang sa katapusan ng Ayah.” Kaya’t inyong gamitin (pakinabangan) kung anuman ang inyong nakuhang labing-yaman ng digmaan (bilang) mabuti at pinahintulutan. At ginawa ng ALLAH na ang labing-yaman ng digmaan ay pinahintulutan sa kanila.”
[Sahih Muslim 1763 – Aklat 32, Hadith 69]- Kung ating napapansin sa Hadith na ito ang Talata sa Surah al-Anfal 8:67 na nagsasabing;
“Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan.”Ay siya ring ginawa ni Sa’d bin Mu’adh sa Banu Quraizah.

At marahil nakikita mo rin ngayon sa kasalukuyan.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Hindi aral ng Islam ang pumatay ng Kafir lalo na kapag ito ay sumuko.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ ANG MGA BIHAG SA BANU QURAIZAH

Naisalaysay sa awtoridad ni Abu Sa’id al-Khudri na nagsabi; Ang mga tauhan sa Quraizah ay sumuko at tinanggap ng kapasyahan ni Sa’d bin Mu’adh hinggil sa kanila. Alinsunod sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) na nagpadala kay Sa’d na dumating sa kanya na nakasakay sa isang buriko. Nang siya ay makalapit sa Masjid, sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa mga Ansar;
‘Tumayo upang tanggapin ang inyong pinuno.’ Pagkaraan kanyang sinabi (kay Sa’d);
‘Ang mga taong ito ay sumuko at tatanggap sa iyong kapasyahan.’ Siya (Sa’d) ay nagsabi;
‘Papatayin ang kanilang mga mandirigma at bihagin ang kanilang mga kababaihan at mga bata.’ (Sa pagkarinig nito) ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
‘Ikaw ay humatol ayon sa utos ng Panginoon.’
Ang tagapagsalaysay ay nag-ulat na nagsabi; ‘Ikaw ay humatol sa pamamagitan ng kapasyahan ng isang hari.’.”

[Sahih Muslim 1768 a – Aklat 32, Hadith 77]

– Hindi lang sumang-ayon ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa naging pasya ni Sa’ad bagkus ay pinuri pa ito.
– Naiulat na ang mga bihag ay umabot ng 400 ayon sa naitala ni at-Tirmidhi at 600 sa ibang tapagsalaysay.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang kawalang katarungan ang patayin ang mga bihag, at ito ay labag sa aral ng Islam.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ LAHAT AY PINATAY MALIBAN SA KABABAIHAN AT MGA BATA

Isinalaysay ni ‘Atiyyah al-Qurazi; “Kami ay iniharap sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) noong araw (digmaan) ng Quraizah. Ang sinumang (nagkaroon na) ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan ay pinatay at ang sinumang wala ay pinatawad. Ako ay isa sa mga wala pang balahibo (sa maselang bahagi ng katawan) kaya ako ay pinatawad.”
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih. Ito ang ginagawa at naaayon sa mga may kaalaman. Itinuturing na ang balahibo sa maselang bahagi ay palatandaan sa edad ng obligasyon, kapag hindi malalaman kung siya ay nagkaroon na ba ng panaginip (wet dream), o sa kanyang edad. Ito ang pananaw ni Ahmad at ni Ishaq.

[Jami’ at-Tirmidhi 1584, – Aklat 21, Hadith 46]

– Walang nakaligtas maliban sa Kababaihan at mga bata na wala pang balahibo sa maselang bahagi ng katawan at ang iilang yumakap sa Islam.
– Ang digmaan ng Banu Quraizah ay naganap sa ikalimang taon ng Hijrah.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Isa pang patunay na sila ay SINUNGALING!

⇨ PATAYIN ANG MGA NAKAKATANDA

Isinalaysay ni Samurah bin Jundab; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi; “Patayin ang mga nakakatanda na kabilang sa mga Mushrik at patawarin ang mga Sharkh na kabilang sa kanila.”
Ang “Sharkh” ay ang mga batang hindi pa tinutubuan ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan.
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih.
Si Hajjaj bin Artah ay nagsalaysay ng katulad nito mula kay Qatadah.

[Jami’ at-Tirmidhi 1583 – Aklat 21, Hadith 45]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sinabi nila;
“Ang Jihad ay depensa lamang, hindi tayo ang sasalakay sa mga kaaway.”

Ayon sa maraming mga Talata katulad ng 9:5, 9:29 na ibinaba upang utusan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) upang maglakbay ng halus isang buwan upang makipaglaban sa mga Romano (ang paglalakbay sa Tabuk), at sa Hadith na ito at marami pang iba, sila ay muling NAGSISINUNGALING!

⇨ KAHIT WALANG KAALAM-ALAM

Si Ibn ‘Aun ay nagsalaysay; Ako ay sumulat kay Nafi’ upang tanungin siya kung kinakailangan pa bang magpaabot (sa mga hindi sumasampalataya) ng pag-anyaya upang sila ay yumakap (sa Islam) bago sila salakayin. Siya ay sumulat sa akin (bilang tugon) na ito ay kinakailangan noon sa mga unang araw ng Islam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsagawa ng pagsalakay sa Banu Mustaliq habang sila ay walang kaalam-alam at ang kanilang mga hayop ay umiinum sa tubigan. Pinapatay ang sinumang lumaban at binihag ang iba pa. Sa araw na iyon, kanyang nahuli sa Juwairiya bint al-Harith.
Si Nafi’ ay nagsabi na ang tradisyong ito ay naipaabot sa kanya mula kay Abdullah bin ‘Umar na (siya sa kanyang sarili) ay kasama sa mga sumalakay.

[Sahih Muslim 1730 – Aklat 32, Hadith 1]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang malaking paglabag kapag may mga nadadamay na mga inosente, katulad ng mga kababaihan at mga bata na hindi naman sinasadyang mapatay.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ MGA BABAE AT BATA NG MGA KUFFAR

Naisalaysay sa awtoridad ni Sa’b bin Jathathama na ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay tinanong hinggil sa mga kababaihan at mga bata ng mga hindi sumasampalataya (Kuffar) na napatay sa pagsalakay tuwing gabi. Siya ay nagsabi;
“Sila ay kabilang sa kanila.”

[Sahih Muslim 1745 – Aklat 32, Hadith 30]

– Kung nasasagasaan sila dahil sila ay kabilang sa kanila (mga Kaaway).

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

⇨ Para sa mga walang ginagawa kundi magkalat ng KASINUNGALINGAN;

Sinabi ng ALLAH تعالى;

“At sila na mapagkalat ng kasinungalingan sa Madinah, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanang Aming hahayaan na inyong madaig sila, at sila ay hindi makapananatili rito bilang inyong kapitbahay kundi sa maigsing panahon lamang.”

مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا

“Na (sila ay) isinumpa, saan man sila matagpuan; sila ay sasakmalin at papatayin ng isang (kakila-kilabot) na pagpatay.”
[Surah al-Ahzab 33:60-61]

Ang mga SINUNGALING sa panahon natin ngayon ay masmalubha kaysa mga sinungaling noong una.

Ayon sa kanila hindi aral ng Islam ang pumatay,
Hindi ipinag-utos sa Qur’an
at tinutuligsa ang mga gumagawa nito.

At dahil sa kasinungalingan nila, kung hindi sila titigil ipinag-utos ng ALLAH na sila ay Patayin.

IKAW NA ANTI-IS!

Kung hindi mo matanggap ang mga ginagawa ng mga Sahabah,
hindi mo matanggap na kasama sa aral ng Islam ang makipaglaban at pumatay,
pinagsisigawan mong Khawarij, Extremist, ang mga sumunod sa mga halimbawang iniwan ng mga Sahabah . . .

Ikaw ay dakilang SINUNGALING!

at wala kang karapatang baguhin ang tunay na aral ng Islam upang umayon lamang sa sarili mong kagustuhan,
dalawang bagay lang;

“KUNG HINDI MO MATANGGAP ANG LAHAT NG ITO,
IKAW ANG HINDI NABABAGAY DITO!”

 

Some differences between khawarij and #IS

by: Azraq Bin Muhammad Hakim

also visit: https://ansarukhilafah.wordpress.com/2015/07/15/are-the-islamic-state-khawarij/

Some People coconut claim ‪#‎IS‬ and its supporters to be Khawarij so i have listed some differences betwen khawarij and #IS.

—————————————–

POINT 1——Khawarij revolted against a muslim ruler(khalifa who rules according to sharia)

#IS revolted against those rulers who ruled by kufr laws which contradicts the Sharia

——————-

POINT 2 ———–Khawarij opted for sharia when sharia already being established #

IS established the sharia bcoz the KUFR laws were established

—————————

POINT 3—– Khawarij makes Takfeer(calling a muslim kaafir) on the SAHABAS.

#IS makes takfeer on those who Makes takfeer on the Sahabas..like the shias bcoz #IS loves and respects the sahabas.

———————————–

POINT 4——Khawarij rejected the Scholars of Ahlul sunnah wa jamah..like Ibn abbas and others

#IS rejects the scholars of shaitan and accepts and passes fatwas of the scholars of Ahlul sunnah wal jamah…like Ibn tayyimiyah and Ibn khateer.

——————————–

POINT 5—– Khawarij made takfeer on muslims with regards to major sins and minor kufr.. according to them if some one commits major sins or minor kufr they are kaafir.

#IS never made takfeee on any muslims with regards to major sins or minor kufr.. but they Make takfeer when one falls into the nullifiers of Islam known by neccessity among the scholars and along with the fatwas of the scholars.. according to them the muslims who commits major kufr known by scholars and wch has proof from quran and sunnah then only he is a kaafir.

———————————

POINT 6——– Khawarij kills the muslims and leaves the kuffars

#IS are protecting the muslims and r killing those kuffars and murtads and munafiks who kills the muslims.

——————————–

POINT 7—– Khawarij altered the sharia for example they used to cut the hands of the thief from the forearms wheras the sharia says to cut the hands of the thief from the wrists of the right hand. etc etc

#IS never altered the sharia as such and if someone claims then he should produce their proof if they r truthful.

——————————–

POINT 8—— Khawarij used to recite the Quran but it didnt went down their throat and they pass thru the religion as the arrow passes thru bow as said by Nabi(saw) indicating that they never implimented quran in their life even though they used to recite it..

#IS recites the Quran and impliment it on themselves and on the people they govern as the world knows that they r the only people in this globe who has established the sharia..and is fighting for the establsihment of the Global sharia to make the words of Allah the highest same as Nabi(saw) and the sahabas did thru out their life.

——————————

POINT 9—— Khawarij elected their khalifa without addressing it to Shoura council(Ahlul hali wal aqd) wch means people of knowledge(scholars) and power.

The khilafa of #IS was elected by the shoura council (Ahlul hali wal aqd)..wch means people of knowledge(scholars) and power.

——————————

POINT 10—– khawarij didnt have showka(power)..power to defend their people from crimes and attacks of other countries.

#IS has showka(power) to defend their people and also to attack other countries and impliment sharia in that country.

——————————

POINT 11—— Khalifa choosed by khawarij didnt fulfilled the 11 conditions of a Khalifa

The khilafa of #IS ..shk Ab bakr Al baghdadi(ha) fulfills all the 11 conditions of a khalifa.

—————————————–

POINT 12—– khawarij didnt fulfilled the conditions of a KHILAFA

#IS has fulfilled all the conditions of a KHILAFA

———————————-

POINT 13——There were no scholars who supported the fake khilafa of the Khawarij

There are more than 70 scholars only in my knowledge who supports the Khilafa of #IS they can be more…the likes of Mufti andussami qasmi from india..sheikh muhammad al jazouli from sudan and others.

———————————

POINT 14——- Khawarij slandered the scholars of Ahlul sunnah without valid proof

#IS have never slandered the scholars of Ahlul sunnah but #IS and their supporters have accused and slandered the scholar of shaitan with proofs from quran and hadith..who was responsible for the killings of millions of muslims across the globe..who is the clear enemy of Allah and his messenger(saw)..

____________________________

THE COCUNUTS WHO CLAIMS #IS TO BE KHAWARIJ IS ACTUALLY A JAAHIL OR A DOG OF THE DEVIANT SCHOLAR.. THEY DNT EVEN KNOW THE CHARACTERISTICS OF THE KHAWARIJ.. HEED U THIS O ENEMIES OF ALLAH AND HIS MESSENGER(SAW) THAT U ALL WILL NEVER BE ABLE TO PROVE US TO BE FROM THE KHAWARIJ BUT BY ALLAH WE WILL PROVE U TO BE THE DEVIANT MURJIA AND MADHKHALI SCHOLAR..FROM THE QURAN AND SUNNAH AND THE FATWAS OF AHLUL SUNNAH SCHOLARS.. NEVER WILL U BE ABLE TO REFUTE US NOT IN THIS WORLD NOR IN THE HEAREAFTER. BIDNILLAH HI TAALA

DAWLATUL ISLAM BAAAAQIAH

——————————————-

FROM A DIE HARD FAN OF DAWLATUL ISLAMIYA

———SALMAN SHAKOOR——-

Azraq Bin Muhammad Hakim's photo.

Lies Against ISIS

By Exposing Falsehood

visit also: Huge majority SUPPORT Islamic State in Arab world, shock poll finds

And say: “Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish” (Quran 17:81).

Internet and Social Media has made news easier to access than ever, but it also lead to increase in misinformation. Here are few examples of lies I saw about the Islamic State.

1. Lie #1 Abu Bakr Al Baghdadi is a CIA agent according to Snowden Leak:

Refutation:

The ISIS leader was NOT trained by the CIA or Mossad, and Snowden didn’t say it

The Snowden Hoax- How a Lie Traveled Around the World Before the Truth Could Get Its Boots On

WikiLeaks Denies This Report on Twitter

 

Snowden’s Lawyer says it’s a Hoax

►This Lie was spread by a Shia source: http://justpaste.it/Mosad-ISIS-En

2. Abu Bakr Al Baghdadi is a Jewish Mossad named Elliot Shimon and he created the Islamic Caliphate to carry out Israel’s agenda to restore the Kingdom of David:

Refutation

►It is really hard to debunk this silly assertion since there are no sources that I have found except blogs with this picture:

This guy is a party animal named Motaz Hattar, not Abu Bakr

3. Abu Bakr Al-Baghdadi was killed by the Iraqi army (again) but this time there is a picture for proof:

Refutation:

Some people would believe anything these days. This photo is clearly photo shopped and it can be seen below:

Photoshop Image

Real Picture: Sami Abdullahu, an ISIS fighter who died in Syria.

4. Abu Bakr Al-Baghdadi met with John McCain when he used to be a Moderate Muslim as part of FSA until he became an extremist.

Refutation:

This conspiracy is perhaps one of the biggest conspiracy people have against the Islamic State and the reason most believe ISIS is a CIA asset. First of all, Senator John McCain met with the Free Syrian Army (FSA) on June 23, 2013 and anyone who has basic knowledge about the Middle East conflict would know that Abu Bakr Al-Baghdadi was the leader of ISIS even before the Syrian revolution began. In Fact there was a $10 bounty on his head after his revenge attack for the killing of Osama Bin Laden.

Source:

Huffington Post: John McCain Visits Syria To Meet With Rebel Leadership

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm


http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/iraq-us-al-qaeda-reward.html

The Person is the pic is Ahmed Hayyad, not Abu Bakr


Michael Scheuer (Left) and Mohammed Morsi (Right)

5. A Yazidi doctor claiming Islamic state raping a Yazidi girl. Only idiots would believe this lie that was from a scene in a movie.

Since when do Yazidis put on bindi (dot in the head)?

6. Islamic State member with an American military tattoo on his arm; this proves that they are American mercenaries.

Another weak Photoshop

Tisk Tisk

Original Photo:

7. Islamic State members don’t know how to pray since they are not praying in one direction; this is proof that they are not Muslims.

Refutation:

In Islam Sujood Ash-Shukr (The Prostration of Thankfulness) is prescribed for anything that makes one happy, whether it is attaining some benefit or warding off some harm. It is performed in order to thank Allah (swt) in return for the blessings He bestowed on you.

In regards to Sujood As-Shukur, Shiekh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani said: “…if he is surprised by some blessing, he prostrates immediately THE WAY HE IS and praises Allaah with whatever (words) he can for that blessing that He gave him, out of thanks to Him.


8. The Islamic State Caught using US tent in their training camp video. Proof that Obama is arming the group.


Refutation:

No Comment lol. Watch how the Islamic State took all the US Supplies from the Iraqi Government: Watch The Conquest of Mosul

9.The Islamic State of Iraq and Sham (now IS) and the Israeli Secret Intelligence Service share the same acronym: ISIS. This is proof that the two are the same.

Courtesy David Icke, the godfather of Conspiracy Theory

Refutation:

I am sure The Israeli Intelligence Service does not refer to themselves with that acronym just like how the Islamic state does not. ISIS is a name that is given to them by the west; they are known as الدولة الإسلامية في العراق والشام (Ad-Dawlah al-Islāmīyah fil ‘Irāq wa ash-Shām). 

 

I Am Guessing These Companies Are also part of the Islamic State:

There are over 250 Companies called ISIS

**Lists Will be Updated

Other Lies Debunked by others: 

“Islamic State burns down churches in Mosul” DEBUNKED

http://justpaste.it/mosul_debunked

Islamic State publishes “Female Genital Mutilation” Fatwa DEBUNKED

http://justpaste.it/fatwa_debunked

Islamic State soldier forces marriage on 9 year old Christian girl DEBUNKED

http://justpaste.it/wahhabi_debunked

Many lies that originated from Kurdish Media and Activists DEBUNKED

http://justpaste.it/kurdish_lies

Islamic State buried young girls alive DEBUNKED 

http://justpaste.it/buried_debunked

Islamic State Islamic State sells slave girls in Raqqah DEBUNKED

http://justpaste.it/selling_debunked

Are the Islamic State Khāwārij? read: https://ansarukhilafah.wordpress.com/2015/07/15/are-the-islamic-state-khawarij/

In the HISTORY of the world, who has KILLED maximum INNOCENT human beings?

by: Kyaw Kyaw Naing

11012452_368100430053561_5252282181579034468_n

1) “Hitler”
Do you know who he was

He was a Christian, but media will never call Christians terrorists.

2) “Joseph Stalin called as Uncle Joe”.

He has killed 20 million human beings including 14.5 million were starved to death.

Was he a Muslim

3) “Mao Tse Tsung (China)”

He has killed 14 to 20 million human beings.

Was he a Muslim

4) “Benito Mussolini (Italy)”

He has killed 400 thousand human beings.

Was he a Muslim

5) “Ashoka” In Kalinga Battle

He has killed 100 thousand human beings.

Was he a Muslim

6) Embargo put by George Bush in Iraq,

1/2 million children
has been killed in Iraq alone!!! Imagine these people are never called terrorists by the media.

Why

Today the majority of the non-muslims are afraid by hearing the words “JIHAD”.

Jihad is an Arabic word which comes from root Arabic word “JAHADA” which means “TO STRIVE” or “TO STRUGGLE” against evil and for justice. It does not
mean killing innocents.

The difference is we stand against evil, not with evil”.

You still think that ISLAM is the problem

1. The First World War, 17 million dead
(caused by non-Muslim).

2. The Second World War, 50-55 million dead (caused by non-Muslim).

3. Nagasaki atomic bombs 200000 dead
(caused by non-Muslim).

4. The War in Vietnam, over 5 million dead (caused by non-Muslim).

5. The War in Bosnia/Kosovo, over 5,00,000 dead (caused by non-Muslim).

6. The War in Iraq (so far) 12,000,000 deaths
(caused by non-Muslim).

7. Afghanistan, Iraq, Palestine, Burma etc (caused by non-Muslim).

8. In Cambodia 1975-1979, almost 3 million deaths (caused by non-Muslim).

“MUSLIMS ARE NOT TERRORISTS
AND
TERRORISTS ARE NOT MUSLIMS.”

Please remove first double standards on Killings.

Please share as much as you can…..
Credit and Copy from Adil Hosam

Bigyang Pansin

by:  Ameer Hussien

1688615_349489461900369_2269345487458010006_n

“asSalamu alaikum wa RahmatuLLAH!”

ⓑ Hindi ko maiwaglit sa isipan ang mga bagay-bagay na nakikita ko sa paligid,
sa lipunang kinalalagyan ko,
sa mga nangyayari,
sa kasalukuyang nagaganap,
at sa maaring kahihinatnan bukas.

Hindi lingid sa marami ang nakalipas, at hindi maikubli sa lahat ang nagaganap sa kasalukuyan, maliban sa mga taong walang pakialam sa kanyang lipunan,
mga taong walang iniisip maliban sa kanyang sariling kapakanan.

Kung ating napagmasdan, at damhin ang totoong naging sitwasyon sa Pamayanang ito ay nakakapanglupaypay.

Sa gitna ng pang-aataki ng kaaway, ang walang tigil nilang panunuligsa sa Islam, ang mga pang-aapi sa mga Muslim ay abala tayong nakipag-argumento sa kapwa nating Muslim.

Hindi natin inisip na sa ating ginagawa ay maslalo tayong humihina,
masalalo tayong naging bukas sa mga kalaban,
mas lalo tayong naging walang kalaban-laban.

Sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At sundin ninyo ang ALLAH at ang Kanyang Sugo, at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang ang ALLAH ay kakampi ng mga matitiyaga.”
[Q. 8:46]

Isang malinaw na Kataga mula sa ALLAH, na kung tayo ay magiging abala sa pakikipagtalo sa ating mga kapatid ay mawawalan tayo ng tapang, mawawalan tayo ng lakas at higit sa lahat mawawalan tayo ng kakampi.

Napapansin ko, marami sa atin ang kapag nakabasa, nakarinig ng magandang opinyon, magaling na paliwanag hinggil sa mga bagay-bagay at pangyayari ay agad niya itong pinaniniwalaan maging ang lahat ng ito ay kathang isip lamang at walang matibay na basehan.

Agad natin itong ini-share, tinulungan nating maipalaganap ang isang opinyon at kinalimutan natin ang maliwanag na mga Talata ng Qur’an at Hadith.

Ang masakit, dahil ang mensahe ng mga post na ito ay tinutuligsa ang kapwa nating Muslim, ang mga taong naniniwala sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, sumusunod sa kung ano ang sinusunod natin dangan nga lamang sila ay hinusgahan ng lipunan, itinuring na masama sa karamihan.

Sila ay hinusgahan ayon sa mga lumalabas sa media, sa bibig ng mga taong ayaw makipaglaban, sa mga taong mataas ang pinag-aralan subalit walang natatapos, mga taong nagsasabing Muslim ngunit mukhang amerikano, mataas daw ang kaalaman ngunit maging ang kanyang balbas ay inaahitan.

Mga kababaihang animo’y anghel kung makapagsalita,
subalit maging ang sempleng Hijab ay hindi nito nagawa.

Hindi ko sinasabing
‘Huwag kayong makialam’
ang nais ko lang ay
‘sana ang problemang kinaharap nitong Ummah ay huwag niyo ng dagdagan.’

Maslalo niyo lang pinasiklab ang hindi pagkakaintindihan, kung may nalalaman ka, huwag mong gatungan ang iyong mga kapatid, at kung wala ka pang naunawaan ay mas mainam na manahimik ka nalang.

Batid ng ALLAH kung sino ang totoo, hindi na kailangang ang mga desisyon ninyo at mga panghuhusga.

Marahil ay kapus tayo sa kaalaman subalit hindi ito ang dahilan upang manatili sa kamangmangan, ang Patnubay ay Nakasulat sa Qur’an at Hadith at bihira lang itong matagpuan sa bibig ng karamihan.

Batid natin na kapag tungkol sa pakikipaglaban ang naging usapan, ito man ay nabanggit sa Qur’an ay tila wala tayong pakialam, at ang ALLAH ang higit na nakakabatid nito, Kanyang sinabi;
“Ang pakikipaglaban ay ipinag-utos sa inyo bagama’t ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama sa inyo. Datapuwa’t ang ALLAH ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman.
[Q. 2:216]

“Wala tayong alam!”

Hindi ba natin maamin ito?
O di kaya’y may pag-aalinlangan ba tayo sa Talatang ito?

Marahil ay hindi na kailangang ipabatid na ang Pakikipaglaban sa Landas ng ALLAH ay isang depensa, pagtatanggol sa Relihiyon.

Oo, at walang alinlangan, ito ay nabanggit sa ika-190 Ayah ng Surah al-Baqarah at ika-39 Ayah sa Surah al-Hajj, ito ang mga unang talata na ibinaba hinggil sa Pakikipaglaban, at ang pangunahing dahilan ay ang makipaglaban sa kanila na nakikipaglaban sa atin, ibig sabihin ay Ipagtanggol natin ang ating sarili, ang ating karapatan, ang karapatan ng Islam at higit sa lahat ito ay para sa ALLAH.

Ngayon, anong uri ng opensa mula sa kanila (mga walang paniniwala) ang hinihitay natin upang humawak ng sandata at tumayo upang ipagtanggol ang Karapatan ng Islam?

Hindi ba natin nararamdaman ang nangyayari sa paligid?
Ang daing ng mga bata sa Syria,
ang mga inaabusong kababaihan sa Iraq,
ang mga naging balo sa Palestine,
ang mga naging ulila sa ibat-ibang dako ng mundo,
ang mga nawalan ng tirahan,
ang mga pinagkaitan ng karapatang mabuhay,
ang mga ikinulong,
ang kanilang pakikialam sa mga bansang Muslim,
ang paghahadlang nilang maipalaganap ang Islam,
ang pananakop nila sa lupa ng mga Muslim,
ang pang-aapi,
ang pang-aabuso,
ang panlilinlang,
ang lahat na walang katarungang ginawa nila sa mga Muslim sa buong mundo, hindi ba ito matatawag na opensa?

Kung hindi natin ito napapansin maging ang pagwasak nila sa Gitnang-Silangan bilang opensa ay wala na akong alam.

Kung hindi pa natin napapansing pinagtutulungan tayo ng buong mundo, kahit saang bansa, mga bansang hawak nila ay ipinagkait sa mga Muslim ang kanilang karapatan, sila ay nagtutulungan at sama-samang pinupuksa ang mga Muslim.

Nais nilang mapalis ang Islam sa mundo, sapagka’t ayaw nila sa atin kahit kaylan, kung kaya ipinag-utos sa atin ang lumaban;
“Ito ang tunay na pananampalataya, kaya’t huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito, at makipaglaban kayo laban sa Mushrikun nang sama-sama, kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama.”
[Q. 9:36]

Ngunit pinili natin ang magiging miserable kaysa sa ang sundin ang mga Talata ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala).

“HINDI TAYO LUMABAN!”

Hindi tayo lumaban dahil ayaw natin ng gulo,
ayaw nating mamatay sa digmaan,
ayaw nating magsakripisyo,
ayaw nating tawagin tayong Terorista, at para sa atin ang digmaan, ang pumatay ay masama sa lahat ng panahon.

Basahin mo ito;
“. . .at ang Fitnah (kawalan ng pananampalataya sa ALLAH at pagsamba sa mga diyos-diyusan) ay higit na masama sa pagpatay (pakikipaglaban).”
[Q. 2:217]

Uulitin ko;
“Tayo ay walang alam!”

Ni hindi natin nababatid kung aabutin pa natin ang susunod na sikat ng araw.

Kung ayaw natin ng Digmaan sikapain nating huwag magiging kabilang sa kaaway ng mga Mujahideen, dahil sila ay nakikipaglaban lamang sa kumakalaban sa Islam, at nasa kanila ang maraming dahilan, sila ay sumusunod lamang, sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At ang hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t isa, kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig) ay hindi gumawa nito (hindi naging magkaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang Khalifah) ay magkaroon ng Fitnah (pagsamba sa diyus-diyosan, digmaan, labanan, pang-aapi at pagsubok) sa kalupaan, at isang malaking kabuktutan at kasamaan.”
[Q. 8:73]

Uulitin ko, hawak ng mga Mujahideen ang maraming dahilan kung bakit sila nakikipaglaban, (dapat nga kasama ka kung tutuosin) at kung sila ay tama, nawa’y pagpalain sila ng ALLAH at papasukin sa Paraiso, at kung sila ay nakagawa ng pagkakamali pananagutan nila iyon sa ALLAH.

Sinabi ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam);
“Ako ay pinag-utusan (ng ALLAH) na makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na Walang Diyos (ang dapat sambahin), maliban sa ALLAH at ang Muhammad ay Sugo ng ALLAH, at kanilang isagawa ang Salah at magbigay ng Zakat, at kung kanila itong isinagawa lahat, magkagayon, nailigtas nila ang kanilang buhay at ari-arian mula sa akin maliban sa naaayon sa Batas ng Islam, at ang hatol sa kanila ay (mula) sa ALLAH.”
[Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Bilang 24]

Kung Muslim ka nga, hindi mo sila kaaway, huwag lang sanang mangyari na maging kabilang ka sa mga tumayong kaaway nila.

Hilingin natin sa ALLAH ang Kanyang Patnubay. . .
Sapagkat Siya lamang ang higit na Nakakaalam sa lahat ng bagay.

Ipasa ang mensahe!

Christian Zionism

By: Nicky Nelson

10526193_732841123462421_3153929126530863604_n

Real Jews denounce the State of Israel, so why do so many Christians support Israel? Arabs and Jews lived in peace and harmony together for over 1,300 years until the Zionists invaded; see the Balfour Declarationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

Was the bible re-written and edited to support Israel? There is no doubt about it, why else would Christians support murder, death and war? Must see award winning video http://vimeo.com/59933668

Why was Israel really created? Israel was created and funded by the Zionist Rothchilds to protect their wealth, it’s really that simple, here it is in 5-minutes! . https://www.youtube.com/watch?v=iBHTdvMhSL4&feature=youtu.be

REAL JEWS ARE AGAINST ISRAEL AND THE ZIONISTS. DO YOU KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN REAL JEWS AND ZIONISTS?
Here it is in 5 minutes. https://www.facebook.com/photo.php?v=931612336865839&set=vb.100000512440659&type=2&theater

Thousands of Jews Protesting the Zionists, stating they denounce the state of Israel and the Zionists have taken their identityhttp://www.youtube.com/watch?v=QJIgQ0klfs0

5 minutes to truth. Yonotan Shapira, Former Captain, Israeli Air Force Speaks out against this genocide in Israel. With a concise explanation of the land grab! https://www.youtube.com/watch?v=D-90QLmTCZs

THIS IS A GREAT DEBATE! As Israel appears to be preparing for yet another assault on the Gaza Strip, what does it want to achieve? Is the goal to completely destroy Hamas? Is there evidence that Hamas killed the three teenagers? What is really going on over there?https://www.youtube.com/watch?v=URIzjnD8zXY

Brave Jewish boy supports Palestine and look what happens to him.https://www.facebook.com/photo.php?v=10152209687271658&set=vb.746556657&type=2&theater

“Do “Ashkenazi” Jews have a right to Palestine? Not according to many historians, such as the Jewish historian Arthur Koestler, who wrote The Thirteenth Tribe.

The word “Jew” refers to both a religion and a race. Using one word for two different concepts is as stupid as referring to a religion as “Chinese”.
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=731564900256710&set=a.109838912429315.18577.100002096209652&type=1

Albert Einstein’s WARNING ABOUT ISRAEL FROM 1948 in a Historical Letter to THE NEW YORK TIMES:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730928593653674&set=pb.100002096209652.-2207520000.1405355182.&type=3&theater

ISRAEL’S HISTORY OF INVASION, MURDER, & U.S. GUN CONTROL – Should we be supporting their government, literally?

https://www.facebook.com/notes/nicky-nelson/israels-history-of-invasion-murder-us-gun-control-should-we-be-supporting-their-/727438277336039

Proof that Israel was involved on 9/11
(Compiled by Ken Doc, 9/11 Truth Movement)
http://southeastasianews.org/israeli_connections_to_911.html
http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5367
http://www.historycommons.org/timeline.jsp

Mossad Truck Bombs on Sept 11
http://www.youtube.com/watch?v=3aKj6uJ5Mt4&
http://www.youtube.com/watch?v=IbLpMnGVm0Q&

5 Dancing Israelis:
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/fiveisraelis.html
http://911research.wtc7.net/sept11/israelispys.html

“We were there to Document the event”:
http://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLwIsrael:
Were Israelis Detained on Sept. 11 Spies?
http://abcnews.go.com/2020/story?id=123885&page=1
Israeli 911 terrorism ties!! FOX news report now CLASSIFIED!
Part 1 – http://www.youtube.com/watch?v=j7T4DhDLPrY&
Part 2 – http://www.youtube.com/watch?v=JSEbgrmKtmA&
Part 3 – http://www.youtube.com/watch?v=nE9crBylehs&
Part 4 – http://www.youtube.com/watch?v=omoyOGid7cA&
Part 5 – http://www.youtube.com/watch?v=4OjTX2rYXzg