Category Archives: Uncategorized

JIHĀD UL-AKBAR AT JIHĀD UL-ASGHĀR (ANG MALAKI AT MALIIT NA JIHĀD)

Sinipi ni Abu Omar

jihad_by_omar_khattab-d6qoowr

Sa Ngalan Ni Allāh, Ang Pinaka-Mapagpala, Ang Pinaka-Maawain.

Ang ebidensiya na ginamit bilang patunay para maitatag na ang Jihād laban sa pagnanasa (ie. sarili) at kay Shaytān ay Jihād Akbar, ay mahina (Da’īf) kung hindi man ay huwad na Hadīth. Isang lalaki ang nagtanong sa Rasulullāh (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam): Ano ang Jihād? Siya (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam) ay sumagot: “Ang pakikipaglaban sa mga Kuffaār kapag nakatagpo ninyo sila (sa pook digmaan)”. Ang lalaki ay nagtanong: “Anong uri ng Jihād ang pinakamataas?” Siya (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam) ay sumagot: “Ang taong napaslang habang ang huling patak ng kanyang dugo ay dumadanak”. Hindi lamang mga Kuffār ang dapat na kalabanin ng isang Mujāhid sa pook-digmaan subali’t dapat din niyang kalabanin ang kanyang mga pagnanasa na kung saan ay palaging tumatawag sa kanya patungo sa kasamaan. Ito ay sinasabi na ang opinyon ng maraming Muslim patungkol sa Jihād ay — na ito umano ay may dalawang uri, tinatawag nila itong Jihād Akbar (malaki) at Jihād Asghar (maliit).

 

Ang Jihād Akbar na nangangahulugan na Jihād laban sa mga pagnanasa at kay Shaytān, samantalang ang Jihād Asghar ay laban sa mga Kuffār sa pook-digmaan. Ang mga kadahilanan na naibigay para sa (nabanggit sa) itaas, patungkol sa Jihād laban sa mga pagnanasa at kay Shaytān bilang Jihād Akbar, ay ang mga sumusunod:

• Ang larangan ng pakikipaglaban dito ay walang limitasyon;

• Wala itong oras at ito ay walang hanggan;

• Ang pagpupunyagi na ito ay mahirap sapagkat ang pinakadiwa nito ay – ang tao laban sa kanyang sarili;

• Ang kaaway ay hindi nakikita at hindi kayang tukuyin sa pamamagitan ng limang pandama. Samantalang ang usapin na ibinihay para sa Jihād laban sa mga Kuffār ay hindi kasing haba, hindi kasing lawak at hindi kasing hirap ng pakikipagpunyagi laban sa mga pagnanasa. Bilang resulta niyan, ang Jihād laban sa mga Kuffār sa pook-digmaan ay itinuring bilang Jihād Asghar (ang maliit o mas mababang Jihād). Samakatuwid iyan ang opinyon ng maraming mga Muslim.

 

Ang pag-uuri ng Jihād, katulad ng ibinigay sa itaas, ay ibinatay sa isang Hadīth na kung saan ay nagsasabi na ang Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam) ay bumalik mula sa pook ng digmaan, kanyang sinabi: “Lahat tayo ay nagsibalik na mula sa Jihād Asghar patungo sa Jihād Akbar.” Ilang mga Sahabah (radhiyaLlāhu ‘anhum) ay nagtanong: “Ano ang Jihād Akbar, O Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam)?” Sumagot siya: “Ang Jihād laban sa mga pagnanasa”. Samakatuwid iyan ang patunay para sa usapin na ipinanukala ng maraming mga tao. Si Al-‘Irāqī ay nagsabi sa Takhriju Ahādīthul-Ihya’: “Ang nabanggit na Hadīth ay iniulat ni Imām Bayhaqi na mayroong Da’if na Sanād (mahinang kawing ng mga tagapagsalaysay) mula kay Jābir.”. 402 Bukod sa Hadīth na iniulat ni Imām Bayhaqi, mayroon ding isang Hadīth na iniulat ni Al-Khatib Al-Baghdadi mula kay Jābir, na kung saan ay nagsasabi na: “ang Propeta (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam), nang siya ay makabalik mula sa digmaan ay nagsabi: ‘Lahat tayo ay nagsibalik na sa pinakamainam sa lahat ng mga lugar, at kayo ay nagsibalik na mula sa Jihād Asghar (mababang Jihād) upang magpunyagi sa Jihād Akbar (malaking Jihād)’. Nagtanong ang mga Sahabah (radhiyaLlāhu ‘anhum): ‘Ano ang Jihād Akbar, O Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam)?’ Siya ay sumagot: ‘Ang Jihād ng tao laban sa kanyang mga pagnanasa’.” 403 Lumalabas na ang Hadīth na ito ay mahina (Da’if) dahil sa loob ng Sanād nito ay mayroong isang tagapagsalaysay na nagngangalang Khalaf bin Muhammad bin Ismā’il Al-Khiyam, na ayon kay Al-Hākim: “Ang kanyang mga Hadīth ay hindi mapapanaligan”. At sinabi ni Abū Ya’la Al-Khalili: “Madalas siyang naghahalo, siya ay napakahina at nagsasalaysay ng mga di-kilalang mga Hadīth”. 404 Si Al-Hākim at Ibnu Abī Zur’ah ay nagsabi: “Madalas kaming nagsusulat ng mga pahayag mula kay Khalaf bin Muhammad bin Ismā’il bilang halimbawa lamang, at inaalis namin ang aming mga sarili sa responsibilidad sa kanya”. 405

Zionist Madness

27911_900

Jesus Christ said to the Jews: “You belong to your father, the devil and you want to carry out your father’s desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him.” (John 8:44)

The United States has provided Israel with $233.7 billion in aid ‏(after adjusting for inflation‏) since the state was formed in 1948 through the end of last year. They received even more from Germany and other European countries. I must recall that Israel is a very tiny nation with only 8 million people.

Why Israel is a problem. By James J. David Retired Brigadier General From RePortersNoteBook.com.

Question: Which country alone in the Middle East has nuclear weapons?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East refuses to sign the nuclear non-proliferation treaty and bars international inspections?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East seized the sovereign territory of other nations by military force and continues to occupy it in defiance of United Nations Security Council resolutions?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East routinely violates the international borders of another sovereign state with warplanes and artillery and naval gunfire?
Answer: Israel.

Question: What American ally in the Middle East has for years sent assassins into other countries to kill its political enemies (a practice sometimes called exporting terrorism)?
Answer: Israel.

Question: In which country in the Middle East have high-ranking military officers admitted publicly that unarmed prisoners of war were executed?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East refuses to prosecute its soldiers who have acknowledged executing prisoners of war?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East created 762,000 refugees and refuses to allow them to return to their homes, farms and businesses?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East refuses to pay compensation to people whose land, bank accounts and businesses it confiscated?
Answer: Israel.

Question: In what country in the Middle East was a high-ranking United Nations diplomat assassinated?
Answer: Israel.

Question: In what country in the Middle East did the man who ordered the assassination of a high-ranking U.N. diplomat become prime minister?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East blew up an American diplomatic facility in Egypt and attacked a U.S. ship, the USS Liberty, in international waters, killing 34 and wounding 171 American sailors?
Answer: Israel.

Question: What country in the Middle East employed a spy, Jonathan Pollard, to steal classified documents and then gave some of them to the Soviet Union?
Answer: Israel.

Question: What country at first denied any official connection to Pollard, then voted to make him a citizen and has continuously demanded that the American president grant Pollard a full pardon?
Answer: Israel.

Question: What Middle East country allows American Jewish murderers to flee to its country to escape punishment in the United States and refuses to extradite them once in their custody?
Answer: Israel

Question: What Middle East country preaches against hate yet builds a shrine and a memorial for a murderer who killed 29 Palestinians while they prayed in their Mosque.
Answer: Israel

Question: What country on Planet Earth has the second most powerful lobby in the United States, according to a recent Fortune magazine survey of Washington insiders?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East deliberately targeted a U.N. Refugee Camp in Qana, Lebanon and killed 103 innocent men, women, and especially children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East is in defiance of 69 United Nations Security Council resolutions and has been protected from 29 more by U.S. vetoes?
Answer: Israel.

Question: Which country in the Middle East receives more than one-third of all U.S. aid yet is the 16th richest country in the world?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East receives U.S. weapons for free and then sells the technology to the Republic of China even at the objections of the U.S.?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East routinely insults the American people by having its Prime Minister address the United States Congress and lecturing them like children on why they have no right to reduce foreign aid?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East had its Prime Minister announce to his staff not to worry about what the United States says because “We control America?”
Answer: Israel

Question: What country in the Middle East was cited by Amnesty International for demolishing more than 4000 innocent Palestinian homes as a means of ethnic cleansing.
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East has just recently used a weapon of mass destruction, a one-ton smart bomb, dropping it in the center of a highly populated area killing 15 civilians including 9 children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East routinely kills young Palestinian children for no reason other than throwing stones at armored vehicles, bulldozers, or tanks?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East signed the Oslo Accords promising to halt any new Jewish Settlement construction, but instead, has built more than 270 new settlements since the signing?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East has assassinated more than 100 political officials of its opponent in the last 2 years while killing hundreds of civilians in the process, including dozens of children?
Answer: Israel

Question: Which country in the Middle East regularly violates the Geneva Convention by imposing collective punishment on entire towns, villages, and camps, for the acts of a few, and even goes as far as demolishing entire villages while people are still in their homes?
Answer: Israel

James J. David is a retired Brigadier General and a graduate of the U.S. Army’s Command and General Staff College, and the National Security Course, National Defense University, Washington, DC. He served as a Company Commander with the 101st Airborne Division in the Republic of Vietnam in 1969 and 1970 and also served nearly 3 years of Army active duty in and around the Middle East from 1967-1969.

Credits to the writer of this article.

source: livejournal.com

44 Ways To Support Jihaad

Author: Shaykh Anwar al Awlaki ( رحمه الله )
Untitled

 

Jihad is the greatest deed in Islam and the salvation of the ummah is in practicing it. In times like these, when Muslim lands are occupied by the kuffar, when the jails of tyrants are full of Muslim POWs, when the rule of the law of Allah is absent from this world and when Islam is being attacked in order to uproot it, Jihad becomes obligatory on every Muslim. Jihad must be practiced by the child even if the parents refuse, by the wife even if the husband objects and by the one indebt even if the lender disagrees.
Dear brothers and sisters the issue is urgent since today our enemy is neither a nation nor a race. It is a system of kufr with global reach. The kuffar today are conspiring against us like never before.
So could we be heading towards the great battle between the Romans and the Muslims – Al Malhamah – which the Prophet (saaws) spoke about?
Again, the point needs to be stressed: Jihad today is obligatory on every capable Muslim. So as a Muslim who wants to please Allah it is your duty to find ways to practice it and support it. Following are 44 ways for the brothers and sisters to support Jihad fi sabeelillah:

 1. Having the right intention
 2. Praying to Allah to award you with martyrdom
 3. Jihad with your wealth
 4. Fundraising for the mujahideen
 5. Financing a Mujahid
 6. Taking care of the family of a Mujahid
 7. Sponsoring the family of a shaheed
 8. Sponsoring the families of the prisoners of war
 9. Paying your zakah to the mujahideen
 10. Contributing to the medical needs of the mujahideen
 11. Providing Moral support and encouragement for the mujahideen
 12. Defending the mujahideen and standing up for them
 13. Fighting the lies of the Western Media
 14. Exposing the hypocrites
 15. Encouraging others to fight Jihad
 16. Protecting the mujahideen and preserving their secrets
 17. Praying for the mujahideen
 18. Following the news of Jihad and spreading it
 19. Spreading the writings of the mujahideen and their scholars
 20. The issuance of fatwas supporting the mujahideen
 21. Providing the scholars and Imams with information and news about the mujahi- deen
 22. Physical fitness
 23. Arms training
 24. First aid training
 25. Learning the fiqh of Jihad
 26. Protecting the mujahideen and supporting them
 27. Developing the Aqeedah of Walaa’ and Baraa’
 28. Fulfilling our responsibilities towards the Muslim Prisoner of War
 29. WWW (internet) Jihad
 30. Raising our children on the love of Jihad and the mujahideen
 31. Avoiding the life of luxury
 32. Learning skills that would benefit the mujahideen
 33. Joining groups that work for Jihad
 34. Spiritual preparation
 35. Guiding others to the scholars of truth
 36. Preparing for Hijrah
 37. Giving naseehah to the mujahideen
 38. Studying the hadiths of fitan
 39. Exposing Pharaoh and his magicians.
 40. Nasheeds
 41. Boycotting the economy of the enemy.
 42. Learning Arabic
 43. Translating Jihad literature into other languages
 44. Teaching others about the characteristics of al Ta’ifah al Mansoorah.
For detail explanation of each point please download and read: https://ia700405.us.archive.org/0/items/Tawhed.netBooks/44WaysOfSupportingJihadawlaki.pdf

Some differences between khawarij and #IS

by: Azraq Bin Muhammad Hakim

also visit: https://ansarukhilafah.wordpress.com/2015/07/15/are-the-islamic-state-khawarij/

Some People coconut claim ‪#‎IS‬ and its supporters to be Khawarij so i have listed some differences betwen khawarij and #IS.

—————————————–

POINT 1——Khawarij revolted against a muslim ruler(khalifa who rules according to sharia)

#IS revolted against those rulers who ruled by kufr laws which contradicts the Sharia

——————-

POINT 2 ———–Khawarij opted for sharia when sharia already being established #

IS established the sharia bcoz the KUFR laws were established

—————————

POINT 3—– Khawarij makes Takfeer(calling a muslim kaafir) on the SAHABAS.

#IS makes takfeer on those who Makes takfeer on the Sahabas..like the shias bcoz #IS loves and respects the sahabas.

———————————–

POINT 4——Khawarij rejected the Scholars of Ahlul sunnah wa jamah..like Ibn abbas and others

#IS rejects the scholars of shaitan and accepts and passes fatwas of the scholars of Ahlul sunnah wal jamah…like Ibn tayyimiyah and Ibn khateer.

——————————–

POINT 5—– Khawarij made takfeer on muslims with regards to major sins and minor kufr.. according to them if some one commits major sins or minor kufr they are kaafir.

#IS never made takfeee on any muslims with regards to major sins or minor kufr.. but they Make takfeer when one falls into the nullifiers of Islam known by neccessity among the scholars and along with the fatwas of the scholars.. according to them the muslims who commits major kufr known by scholars and wch has proof from quran and sunnah then only he is a kaafir.

———————————

POINT 6——– Khawarij kills the muslims and leaves the kuffars

#IS are protecting the muslims and r killing those kuffars and murtads and munafiks who kills the muslims.

——————————–

POINT 7—– Khawarij altered the sharia for example they used to cut the hands of the thief from the forearms wheras the sharia says to cut the hands of the thief from the wrists of the right hand. etc etc

#IS never altered the sharia as such and if someone claims then he should produce their proof if they r truthful.

——————————–

POINT 8—— Khawarij used to recite the Quran but it didnt went down their throat and they pass thru the religion as the arrow passes thru bow as said by Nabi(saw) indicating that they never implimented quran in their life even though they used to recite it..

#IS recites the Quran and impliment it on themselves and on the people they govern as the world knows that they r the only people in this globe who has established the sharia..and is fighting for the establsihment of the Global sharia to make the words of Allah the highest same as Nabi(saw) and the sahabas did thru out their life.

——————————

POINT 9—— Khawarij elected their khalifa without addressing it to Shoura council(Ahlul hali wal aqd) wch means people of knowledge(scholars) and power.

The khilafa of #IS was elected by the shoura council (Ahlul hali wal aqd)..wch means people of knowledge(scholars) and power.

——————————

POINT 10—– khawarij didnt have showka(power)..power to defend their people from crimes and attacks of other countries.

#IS has showka(power) to defend their people and also to attack other countries and impliment sharia in that country.

——————————

POINT 11—— Khalifa choosed by khawarij didnt fulfilled the 11 conditions of a Khalifa

The khilafa of #IS ..shk Ab bakr Al baghdadi(ha) fulfills all the 11 conditions of a khalifa.

—————————————–

POINT 12—– khawarij didnt fulfilled the conditions of a KHILAFA

#IS has fulfilled all the conditions of a KHILAFA

———————————-

POINT 13——There were no scholars who supported the fake khilafa of the Khawarij

There are more than 70 scholars only in my knowledge who supports the Khilafa of #IS they can be more…the likes of Mufti andussami qasmi from india..sheikh muhammad al jazouli from sudan and others.

———————————

POINT 14——- Khawarij slandered the scholars of Ahlul sunnah without valid proof

#IS have never slandered the scholars of Ahlul sunnah but #IS and their supporters have accused and slandered the scholar of shaitan with proofs from quran and hadith..who was responsible for the killings of millions of muslims across the globe..who is the clear enemy of Allah and his messenger(saw)..

____________________________

THE COCUNUTS WHO CLAIMS #IS TO BE KHAWARIJ IS ACTUALLY A JAAHIL OR A DOG OF THE DEVIANT SCHOLAR.. THEY DNT EVEN KNOW THE CHARACTERISTICS OF THE KHAWARIJ.. HEED U THIS O ENEMIES OF ALLAH AND HIS MESSENGER(SAW) THAT U ALL WILL NEVER BE ABLE TO PROVE US TO BE FROM THE KHAWARIJ BUT BY ALLAH WE WILL PROVE U TO BE THE DEVIANT MURJIA AND MADHKHALI SCHOLAR..FROM THE QURAN AND SUNNAH AND THE FATWAS OF AHLUL SUNNAH SCHOLARS.. NEVER WILL U BE ABLE TO REFUTE US NOT IN THIS WORLD NOR IN THE HEAREAFTER. BIDNILLAH HI TAALA

DAWLATUL ISLAM BAAAAQIAH

——————————————-

FROM A DIE HARD FAN OF DAWLATUL ISLAMIYA

———SALMAN SHAKOOR——-

Azraq Bin Muhammad Hakim's photo.

Lies Against ISIS

By Exposing Falsehood

visit also: Huge majority SUPPORT Islamic State in Arab world, shock poll finds

And say: “Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish” (Quran 17:81).

Internet and Social Media has made news easier to access than ever, but it also lead to increase in misinformation. Here are few examples of lies I saw about the Islamic State.

1. Lie #1 Abu Bakr Al Baghdadi is a CIA agent according to Snowden Leak:

Refutation:

The ISIS leader was NOT trained by the CIA or Mossad, and Snowden didn’t say it

The Snowden Hoax- How a Lie Traveled Around the World Before the Truth Could Get Its Boots On

WikiLeaks Denies This Report on Twitter

 

Snowden’s Lawyer says it’s a Hoax

►This Lie was spread by a Shia source: http://justpaste.it/Mosad-ISIS-En

2. Abu Bakr Al Baghdadi is a Jewish Mossad named Elliot Shimon and he created the Islamic Caliphate to carry out Israel’s agenda to restore the Kingdom of David:

Refutation

►It is really hard to debunk this silly assertion since there are no sources that I have found except blogs with this picture:

This guy is a party animal named Motaz Hattar, not Abu Bakr

3. Abu Bakr Al-Baghdadi was killed by the Iraqi army (again) but this time there is a picture for proof:

Refutation:

Some people would believe anything these days. This photo is clearly photo shopped and it can be seen below:

Photoshop Image

Real Picture: Sami Abdullahu, an ISIS fighter who died in Syria.

4. Abu Bakr Al-Baghdadi met with John McCain when he used to be a Moderate Muslim as part of FSA until he became an extremist.

Refutation:

This conspiracy is perhaps one of the biggest conspiracy people have against the Islamic State and the reason most believe ISIS is a CIA asset. First of all, Senator John McCain met with the Free Syrian Army (FSA) on June 23, 2013 and anyone who has basic knowledge about the Middle East conflict would know that Abu Bakr Al-Baghdadi was the leader of ISIS even before the Syrian revolution began. In Fact there was a $10 bounty on his head after his revenge attack for the killing of Osama Bin Laden.

Source:

Huffington Post: John McCain Visits Syria To Meet With Rebel Leadership

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm


http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/iraq-us-al-qaeda-reward.html

The Person is the pic is Ahmed Hayyad, not Abu Bakr


Michael Scheuer (Left) and Mohammed Morsi (Right)

5. A Yazidi doctor claiming Islamic state raping a Yazidi girl. Only idiots would believe this lie that was from a scene in a movie.

Since when do Yazidis put on bindi (dot in the head)?

6. Islamic State member with an American military tattoo on his arm; this proves that they are American mercenaries.

Another weak Photoshop

Tisk Tisk

Original Photo:

7. Islamic State members don’t know how to pray since they are not praying in one direction; this is proof that they are not Muslims.

Refutation:

In Islam Sujood Ash-Shukr (The Prostration of Thankfulness) is prescribed for anything that makes one happy, whether it is attaining some benefit or warding off some harm. It is performed in order to thank Allah (swt) in return for the blessings He bestowed on you.

In regards to Sujood As-Shukur, Shiekh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani said: “…if he is surprised by some blessing, he prostrates immediately THE WAY HE IS and praises Allaah with whatever (words) he can for that blessing that He gave him, out of thanks to Him.


8. The Islamic State Caught using US tent in their training camp video. Proof that Obama is arming the group.


Refutation:

No Comment lol. Watch how the Islamic State took all the US Supplies from the Iraqi Government: Watch The Conquest of Mosul

9.The Islamic State of Iraq and Sham (now IS) and the Israeli Secret Intelligence Service share the same acronym: ISIS. This is proof that the two are the same.

Courtesy David Icke, the godfather of Conspiracy Theory

Refutation:

I am sure The Israeli Intelligence Service does not refer to themselves with that acronym just like how the Islamic state does not. ISIS is a name that is given to them by the west; they are known as الدولة الإسلامية في العراق والشام (Ad-Dawlah al-Islāmīyah fil ‘Irāq wa ash-Shām). 

 

I Am Guessing These Companies Are also part of the Islamic State:

There are over 250 Companies called ISIS

**Lists Will be Updated

Other Lies Debunked by others: 

“Islamic State burns down churches in Mosul” DEBUNKED

http://justpaste.it/mosul_debunked

Islamic State publishes “Female Genital Mutilation” Fatwa DEBUNKED

http://justpaste.it/fatwa_debunked

Islamic State soldier forces marriage on 9 year old Christian girl DEBUNKED

http://justpaste.it/wahhabi_debunked

Many lies that originated from Kurdish Media and Activists DEBUNKED

http://justpaste.it/kurdish_lies

Islamic State buried young girls alive DEBUNKED 

http://justpaste.it/buried_debunked

Islamic State Islamic State sells slave girls in Raqqah DEBUNKED

http://justpaste.it/selling_debunked

Are the Islamic State Khāwārij? read: https://ansarukhilafah.wordpress.com/2015/07/15/are-the-islamic-state-khawarij/

In the HISTORY of the world, who has KILLED maximum INNOCENT human beings?

by: Kyaw Kyaw Naing

11012452_368100430053561_5252282181579034468_n

1) “Hitler”
Do you know who he was

He was a Christian, but media will never call Christians terrorists.

2) “Joseph Stalin called as Uncle Joe”.

He has killed 20 million human beings including 14.5 million were starved to death.

Was he a Muslim

3) “Mao Tse Tsung (China)”

He has killed 14 to 20 million human beings.

Was he a Muslim

4) “Benito Mussolini (Italy)”

He has killed 400 thousand human beings.

Was he a Muslim

5) “Ashoka” In Kalinga Battle

He has killed 100 thousand human beings.

Was he a Muslim

6) Embargo put by George Bush in Iraq,

1/2 million children
has been killed in Iraq alone!!! Imagine these people are never called terrorists by the media.

Why

Today the majority of the non-muslims are afraid by hearing the words “JIHAD”.

Jihad is an Arabic word which comes from root Arabic word “JAHADA” which means “TO STRIVE” or “TO STRUGGLE” against evil and for justice. It does not
mean killing innocents.

The difference is we stand against evil, not with evil”.

You still think that ISLAM is the problem

1. The First World War, 17 million dead
(caused by non-Muslim).

2. The Second World War, 50-55 million dead (caused by non-Muslim).

3. Nagasaki atomic bombs 200000 dead
(caused by non-Muslim).

4. The War in Vietnam, over 5 million dead (caused by non-Muslim).

5. The War in Bosnia/Kosovo, over 5,00,000 dead (caused by non-Muslim).

6. The War in Iraq (so far) 12,000,000 deaths
(caused by non-Muslim).

7. Afghanistan, Iraq, Palestine, Burma etc (caused by non-Muslim).

8. In Cambodia 1975-1979, almost 3 million deaths (caused by non-Muslim).

“MUSLIMS ARE NOT TERRORISTS
AND
TERRORISTS ARE NOT MUSLIMS.”

Please remove first double standards on Killings.

Please share as much as you can…..
Credit and Copy from Adil Hosam

Bigyang Pansin

by:  Ameer Hussien

1688615_349489461900369_2269345487458010006_n

“asSalamu alaikum wa RahmatuLLAH!”

ⓑ Hindi ko maiwaglit sa isipan ang mga bagay-bagay na nakikita ko sa paligid,
sa lipunang kinalalagyan ko,
sa mga nangyayari,
sa kasalukuyang nagaganap,
at sa maaring kahihinatnan bukas.

Hindi lingid sa marami ang nakalipas, at hindi maikubli sa lahat ang nagaganap sa kasalukuyan, maliban sa mga taong walang pakialam sa kanyang lipunan,
mga taong walang iniisip maliban sa kanyang sariling kapakanan.

Kung ating napagmasdan, at damhin ang totoong naging sitwasyon sa Pamayanang ito ay nakakapanglupaypay.

Sa gitna ng pang-aataki ng kaaway, ang walang tigil nilang panunuligsa sa Islam, ang mga pang-aapi sa mga Muslim ay abala tayong nakipag-argumento sa kapwa nating Muslim.

Hindi natin inisip na sa ating ginagawa ay maslalo tayong humihina,
masalalo tayong naging bukas sa mga kalaban,
mas lalo tayong naging walang kalaban-laban.

Sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At sundin ninyo ang ALLAH at ang Kanyang Sugo, at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang ang ALLAH ay kakampi ng mga matitiyaga.”
[Q. 8:46]

Isang malinaw na Kataga mula sa ALLAH, na kung tayo ay magiging abala sa pakikipagtalo sa ating mga kapatid ay mawawalan tayo ng tapang, mawawalan tayo ng lakas at higit sa lahat mawawalan tayo ng kakampi.

Napapansin ko, marami sa atin ang kapag nakabasa, nakarinig ng magandang opinyon, magaling na paliwanag hinggil sa mga bagay-bagay at pangyayari ay agad niya itong pinaniniwalaan maging ang lahat ng ito ay kathang isip lamang at walang matibay na basehan.

Agad natin itong ini-share, tinulungan nating maipalaganap ang isang opinyon at kinalimutan natin ang maliwanag na mga Talata ng Qur’an at Hadith.

Ang masakit, dahil ang mensahe ng mga post na ito ay tinutuligsa ang kapwa nating Muslim, ang mga taong naniniwala sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, sumusunod sa kung ano ang sinusunod natin dangan nga lamang sila ay hinusgahan ng lipunan, itinuring na masama sa karamihan.

Sila ay hinusgahan ayon sa mga lumalabas sa media, sa bibig ng mga taong ayaw makipaglaban, sa mga taong mataas ang pinag-aralan subalit walang natatapos, mga taong nagsasabing Muslim ngunit mukhang amerikano, mataas daw ang kaalaman ngunit maging ang kanyang balbas ay inaahitan.

Mga kababaihang animo’y anghel kung makapagsalita,
subalit maging ang sempleng Hijab ay hindi nito nagawa.

Hindi ko sinasabing
‘Huwag kayong makialam’
ang nais ko lang ay
‘sana ang problemang kinaharap nitong Ummah ay huwag niyo ng dagdagan.’

Maslalo niyo lang pinasiklab ang hindi pagkakaintindihan, kung may nalalaman ka, huwag mong gatungan ang iyong mga kapatid, at kung wala ka pang naunawaan ay mas mainam na manahimik ka nalang.

Batid ng ALLAH kung sino ang totoo, hindi na kailangang ang mga desisyon ninyo at mga panghuhusga.

Marahil ay kapus tayo sa kaalaman subalit hindi ito ang dahilan upang manatili sa kamangmangan, ang Patnubay ay Nakasulat sa Qur’an at Hadith at bihira lang itong matagpuan sa bibig ng karamihan.

Batid natin na kapag tungkol sa pakikipaglaban ang naging usapan, ito man ay nabanggit sa Qur’an ay tila wala tayong pakialam, at ang ALLAH ang higit na nakakabatid nito, Kanyang sinabi;
“Ang pakikipaglaban ay ipinag-utos sa inyo bagama’t ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama sa inyo. Datapuwa’t ang ALLAH ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman.
[Q. 2:216]

“Wala tayong alam!”

Hindi ba natin maamin ito?
O di kaya’y may pag-aalinlangan ba tayo sa Talatang ito?

Marahil ay hindi na kailangang ipabatid na ang Pakikipaglaban sa Landas ng ALLAH ay isang depensa, pagtatanggol sa Relihiyon.

Oo, at walang alinlangan, ito ay nabanggit sa ika-190 Ayah ng Surah al-Baqarah at ika-39 Ayah sa Surah al-Hajj, ito ang mga unang talata na ibinaba hinggil sa Pakikipaglaban, at ang pangunahing dahilan ay ang makipaglaban sa kanila na nakikipaglaban sa atin, ibig sabihin ay Ipagtanggol natin ang ating sarili, ang ating karapatan, ang karapatan ng Islam at higit sa lahat ito ay para sa ALLAH.

Ngayon, anong uri ng opensa mula sa kanila (mga walang paniniwala) ang hinihitay natin upang humawak ng sandata at tumayo upang ipagtanggol ang Karapatan ng Islam?

Hindi ba natin nararamdaman ang nangyayari sa paligid?
Ang daing ng mga bata sa Syria,
ang mga inaabusong kababaihan sa Iraq,
ang mga naging balo sa Palestine,
ang mga naging ulila sa ibat-ibang dako ng mundo,
ang mga nawalan ng tirahan,
ang mga pinagkaitan ng karapatang mabuhay,
ang mga ikinulong,
ang kanilang pakikialam sa mga bansang Muslim,
ang paghahadlang nilang maipalaganap ang Islam,
ang pananakop nila sa lupa ng mga Muslim,
ang pang-aapi,
ang pang-aabuso,
ang panlilinlang,
ang lahat na walang katarungang ginawa nila sa mga Muslim sa buong mundo, hindi ba ito matatawag na opensa?

Kung hindi natin ito napapansin maging ang pagwasak nila sa Gitnang-Silangan bilang opensa ay wala na akong alam.

Kung hindi pa natin napapansing pinagtutulungan tayo ng buong mundo, kahit saang bansa, mga bansang hawak nila ay ipinagkait sa mga Muslim ang kanilang karapatan, sila ay nagtutulungan at sama-samang pinupuksa ang mga Muslim.

Nais nilang mapalis ang Islam sa mundo, sapagka’t ayaw nila sa atin kahit kaylan, kung kaya ipinag-utos sa atin ang lumaban;
“Ito ang tunay na pananampalataya, kaya’t huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito, at makipaglaban kayo laban sa Mushrikun nang sama-sama, kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama.”
[Q. 9:36]

Ngunit pinili natin ang magiging miserable kaysa sa ang sundin ang mga Talata ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala).

“HINDI TAYO LUMABAN!”

Hindi tayo lumaban dahil ayaw natin ng gulo,
ayaw nating mamatay sa digmaan,
ayaw nating magsakripisyo,
ayaw nating tawagin tayong Terorista, at para sa atin ang digmaan, ang pumatay ay masama sa lahat ng panahon.

Basahin mo ito;
“. . .at ang Fitnah (kawalan ng pananampalataya sa ALLAH at pagsamba sa mga diyos-diyusan) ay higit na masama sa pagpatay (pakikipaglaban).”
[Q. 2:217]

Uulitin ko;
“Tayo ay walang alam!”

Ni hindi natin nababatid kung aabutin pa natin ang susunod na sikat ng araw.

Kung ayaw natin ng Digmaan sikapain nating huwag magiging kabilang sa kaaway ng mga Mujahideen, dahil sila ay nakikipaglaban lamang sa kumakalaban sa Islam, at nasa kanila ang maraming dahilan, sila ay sumusunod lamang, sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At ang hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t isa, kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig) ay hindi gumawa nito (hindi naging magkaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang Khalifah) ay magkaroon ng Fitnah (pagsamba sa diyus-diyosan, digmaan, labanan, pang-aapi at pagsubok) sa kalupaan, at isang malaking kabuktutan at kasamaan.”
[Q. 8:73]

Uulitin ko, hawak ng mga Mujahideen ang maraming dahilan kung bakit sila nakikipaglaban, (dapat nga kasama ka kung tutuosin) at kung sila ay tama, nawa’y pagpalain sila ng ALLAH at papasukin sa Paraiso, at kung sila ay nakagawa ng pagkakamali pananagutan nila iyon sa ALLAH.

Sinabi ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam);
“Ako ay pinag-utusan (ng ALLAH) na makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na Walang Diyos (ang dapat sambahin), maliban sa ALLAH at ang Muhammad ay Sugo ng ALLAH, at kanilang isagawa ang Salah at magbigay ng Zakat, at kung kanila itong isinagawa lahat, magkagayon, nailigtas nila ang kanilang buhay at ari-arian mula sa akin maliban sa naaayon sa Batas ng Islam, at ang hatol sa kanila ay (mula) sa ALLAH.”
[Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Bilang 24]

Kung Muslim ka nga, hindi mo sila kaaway, huwag lang sanang mangyari na maging kabilang ka sa mga tumayong kaaway nila.

Hilingin natin sa ALLAH ang Kanyang Patnubay. . .
Sapagkat Siya lamang ang higit na Nakakaalam sa lahat ng bagay.

Ipasa ang mensahe!