JIHĀD UL-AKBAR AT JIHĀD UL-ASGHĀR (ANG MALAKI AT MALIIT NA JIHĀD)

Sinipi ni Abu Omar

jihad_by_omar_khattab-d6qoowr

Sa Ngalan Ni Allāh, Ang Pinaka-Mapagpala, Ang Pinaka-Maawain.

Ang ebidensiya na ginamit bilang patunay para maitatag na ang Jihād laban sa pagnanasa (ie. sarili) at kay Shaytān ay Jihād Akbar, ay mahina (Da’īf) kung hindi man ay huwad na Hadīth. Isang lalaki ang nagtanong sa Rasulullāh (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam): Ano ang Jihād? Siya (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam) ay sumagot: “Ang pakikipaglaban sa mga Kuffaār kapag nakatagpo ninyo sila (sa pook digmaan)”. Ang lalaki ay nagtanong: “Anong uri ng Jihād ang pinakamataas?” Siya (Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam) ay sumagot: “Ang taong napaslang habang ang huling patak ng kanyang dugo ay dumadanak”. Hindi lamang mga Kuffār ang dapat na kalabanin ng isang Mujāhid sa pook-digmaan subali’t dapat din niyang kalabanin ang kanyang mga pagnanasa na kung saan ay palaging tumatawag sa kanya patungo sa kasamaan. Ito ay sinasabi na ang opinyon ng maraming Muslim patungkol sa Jihād ay — na ito umano ay may dalawang uri, tinatawag nila itong Jihād Akbar (malaki) at Jihād Asghar (maliit).

 

Ang Jihād Akbar na nangangahulugan na Jihād laban sa mga pagnanasa at kay Shaytān, samantalang ang Jihād Asghar ay laban sa mga Kuffār sa pook-digmaan. Ang mga kadahilanan na naibigay para sa (nabanggit sa) itaas, patungkol sa Jihād laban sa mga pagnanasa at kay Shaytān bilang Jihād Akbar, ay ang mga sumusunod:

• Ang larangan ng pakikipaglaban dito ay walang limitasyon;

• Wala itong oras at ito ay walang hanggan;

• Ang pagpupunyagi na ito ay mahirap sapagkat ang pinakadiwa nito ay – ang tao laban sa kanyang sarili;

• Ang kaaway ay hindi nakikita at hindi kayang tukuyin sa pamamagitan ng limang pandama. Samantalang ang usapin na ibinihay para sa Jihād laban sa mga Kuffār ay hindi kasing haba, hindi kasing lawak at hindi kasing hirap ng pakikipagpunyagi laban sa mga pagnanasa. Bilang resulta niyan, ang Jihād laban sa mga Kuffār sa pook-digmaan ay itinuring bilang Jihād Asghar (ang maliit o mas mababang Jihād). Samakatuwid iyan ang opinyon ng maraming mga Muslim.

 

Ang pag-uuri ng Jihād, katulad ng ibinigay sa itaas, ay ibinatay sa isang Hadīth na kung saan ay nagsasabi na ang Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam) ay bumalik mula sa pook ng digmaan, kanyang sinabi: “Lahat tayo ay nagsibalik na mula sa Jihād Asghar patungo sa Jihād Akbar.” Ilang mga Sahabah (radhiyaLlāhu ‘anhum) ay nagtanong: “Ano ang Jihād Akbar, O Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam)?” Sumagot siya: “Ang Jihād laban sa mga pagnanasa”. Samakatuwid iyan ang patunay para sa usapin na ipinanukala ng maraming mga tao. Si Al-‘Irāqī ay nagsabi sa Takhriju Ahādīthul-Ihya’: “Ang nabanggit na Hadīth ay iniulat ni Imām Bayhaqi na mayroong Da’if na Sanād (mahinang kawing ng mga tagapagsalaysay) mula kay Jābir.”. 402 Bukod sa Hadīth na iniulat ni Imām Bayhaqi, mayroon ding isang Hadīth na iniulat ni Al-Khatib Al-Baghdadi mula kay Jābir, na kung saan ay nagsasabi na: “ang Propeta (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam), nang siya ay makabalik mula sa digmaan ay nagsabi: ‘Lahat tayo ay nagsibalik na sa pinakamainam sa lahat ng mga lugar, at kayo ay nagsibalik na mula sa Jihād Asghar (mababang Jihād) upang magpunyagi sa Jihād Akbar (malaking Jihād)’. Nagtanong ang mga Sahabah (radhiyaLlāhu ‘anhum): ‘Ano ang Jihād Akbar, O Rasūlullāh (SallaLlāhu ‘alayhi wa Sallam)?’ Siya ay sumagot: ‘Ang Jihād ng tao laban sa kanyang mga pagnanasa’.” 403 Lumalabas na ang Hadīth na ito ay mahina (Da’if) dahil sa loob ng Sanād nito ay mayroong isang tagapagsalaysay na nagngangalang Khalaf bin Muhammad bin Ismā’il Al-Khiyam, na ayon kay Al-Hākim: “Ang kanyang mga Hadīth ay hindi mapapanaligan”. At sinabi ni Abū Ya’la Al-Khalili: “Madalas siyang naghahalo, siya ay napakahina at nagsasalaysay ng mga di-kilalang mga Hadīth”. 404 Si Al-Hākim at Ibnu Abī Zur’ah ay nagsabi: “Madalas kaming nagsusulat ng mga pahayag mula kay Khalaf bin Muhammad bin Ismā’il bilang halimbawa lamang, at inaalis namin ang aming mga sarili sa responsibilidad sa kanya”. 405

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s