Ang mga Mapagkunwari

ni: Ameer Hussien

orihinal na nakatala sa: Ang mga Estranghero

Ang mga Mapagkunwari ay;

Kanilang hinahamak ang IS
kanilang sinisiraan ayon sa KAMANGMANGAN
kanilang itinuring na kaaway
lahat ng masasamang paratang
ay namumutawi sa bibig nila
kanilang kinamumuhian ang
mga taong minahal ng ALLAH . . .

” . . .ang ALLAH ay magdadala ng mga tao na Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya.”
[Surah al-Ma’idah 5:54]

Ito ay nangyari matapos tumalikod ang mga Muslim sa tunay na katuruan ng Islam, sila ay tumalikod sa pananampalataya. Sila ay papalitan ng ALLAH ng ibang mga tao;

“Na mapagkumbaba sa mga Sumasampalataya, at matatag (mabalasik) laban sa mga hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa Landas ng ALLAH.”
[Surah al-Ma’dah 5:54]

Sila ay ang mga Mujahideen, ang mga hinahamak ng karamihan ngayon. Ganun paman sila ay nananatiling matatag;

“At hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang (naninisi).”
[Surah al-Ma’idah 5:54]

Ang mga naninira sa IS ay nailarawan sa ibang Talata na sila ay hindi titigil at sila ay nasa labas ng ating relihiyon, sila ay hindi mga Muslim at ipinagbawal sa atin na gawin silang kaibigan, tagapayo, katangkilik atbp.

“Sapagka’t sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain.”
[Surah Ali-Imran 3:118]

Wala silang binabalak maliban sa ang manira at pasamain ang tunay na mga Muslim.

“Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap nang sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama.”
[Surah Ali-Imran 3:118]

Nakikita natin ang uri ng mga taong ito sa kasalukuyan, wala silang sinasabi kundi paninira sa mga IS, iyon ang nagiging bukambibig nila;
ang IS ay hindi Muslim
ang IS ay mga Kuffar
ang IS ay mga terorista
ang IS ay mamatay tao
ang IS ay tauhan ng amerika
ang IS ay tauhan ng israel
ang IS ay khawarij
ang IS ay mga Shi’ah
at dahil dito kanilang kinapopootan ang mga ito, sinusumpa, minumura.

At sa kabila nito, wala kang maririnig sa kanila ni isang salitang masama para sa mga Kuffar, bagkus ay iniidolo pa nila ang mga ito, pinaniniwalaan ang bawat sinasabi ng mga ito, tila isang propeta na inaabangan ang bawat lumalabas na kataga sa kanyang bunganga lalo na kapag IS ang puntarya.
Makikita mo nag-uunahan sa pag-post, share, like, comment ang mga taong ito bilang supurta sa kampanya laban sa IS.

SILA AY MALINAW NA KABILANG SA MGA KUFFAR na tinitingala nila.

Ninais nilang maibigan sila ng mga Kuffar kaya hindi nila aaminin na ang Pakikipaglaban (Jihad – Qital) ay ipinag-utos sa mga Muslim, hindi pa sapat, kinakalaban pa ang mga nagsasagawa nito.

Nais nilang mahalin sila ng mga Kuffar kaya sumunod sila sa mga ito;

“At sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang Auliya kung gayon, siya ay isa sa kanila.”
[Surah al-Ma’dah 5:51]

Nais nilang masisiyahan ang mga Kuffar sa kanila, at walang ibang paraan maliban sa ang sundin nila ang pananampalataya ng mga Hudyo at Kristiyano;

“At kailanman, ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo maliban lamang na iyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya.”
[Surah al-Baqarah 2:120]

. . . maliban lamang kung iyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya.

Ito lang ang tanging paraan upang matupad ang nais nila na sila ay MAHALIN ng mga Kuffar.

. . . nakikita natin ngayon.

Anti-IS sila, dahil ang IS ay kinamumuhian ng lahat maliban sa iilan, at hindi nila (munafiq) matanggap ito.
Ayon sa kanila ang Islam ay nangangahulugan ng kapayapaan (samantalang ito ay nangangahulugan ng pagsuko at pagtalima) kaya hindi sila sumasang-ayon sa Jihad.

Pinipilit nilang itago ang katotohanan
ikinahihiya nila ang tunay na aral ng Islam
at nahihiya sila sa pagiging Muslim nila.

Galit at poot ang kanilang isinisukli sa mga mga sakripisyo ng mga Mujahideen para sa Ummah.

Si AbduLLAH bin ‘Umar (رضي اللّه عنه) ay nagsabi;
“Sumpa man sa ALLAH! Kung ako ay nakapag-ayuno sa lahat ng araw na hindi kumakain, nakapag-darasal sa lahat ng gabi na hindi natutulog, naigugol ang lahat ng aking kayamanan sa Landas ng ALLAH, namamatay sa araw na ako ay namatay, subalit walang pagmamahal sa aking puso para sa mga sumusunod sa ALLAH, at walang pagkakasuklam sa aking puso para sa mga sumuway sa ALLAH, ang lahat ng ito ay hindi makapagbibigay ng kaunting kapakinabangan sa akin.”

[Ihyaa ‘Uluum al-Deen’ 2/195]

Si Ibn al-Qayyim رحمه اللّه ay nagsabi;
“Minahal mo ang mga kaaway ng isang minahal at patuloy na nag-aangkin na mahal mo siya?
Ito ay hindi mangyayari.

At gayun din, ikaw ay nagsusumikap na kalabanin ang Kanyang minamahal,
Nasaan ang pagmamahal O kapatid ni Satanas?”

[al-Kaafiyat-ush-Shaafiyah]

Ang mga Kuffar ay nagnanais na mapalis ang liwanag ng ALLAH (ang Islam);

“Ang kanilang hangarin ay apulahin (pawiin) ang Liwanag ng ALLAH (ang Islam) sa pamamagitan ng kanilang bibig.”
[Surah as-Saff 61:8]

At ganun din ang ginawa ng mga nagpapanggap na Muslim, nakikita natin na kung paano namuhi ang mga Kuffar sa mga Mujahideen ay ganun din ang mga Munafiq na ito, subalit hindi sila magtatagumpay;

“Datapuwa’t ang ALLAH ang magpupulido ng Kanyang liwanag, kahit ang mga hindi sumasampalataya (Kuffar) ay magsitutol (dito).”
[Surah as-Saff 61:8]

Kung kaya;
“Kayo ay magpakamatay sa inyong galit!”
[Surah Ali-Imran 3:119]

12247106_998072196930813_2490283505555663278_n

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s