Kayo ay magpakamatay sa inyong galit.

11220126_1488204888148538_3913923581472339448_n

NAGMAMALABIS NGA BA?
LUMALABAG AT HINDI
SUMUNOD ANG
MGA IS?

Bago natin sila tuluyang kasuklaman ayon sa mga lumalabas na salita sa bibig ng mga sinungaling ay bigyang pagkakataon ang iyong sariling malalaman ang katotohanan.
Huwag mong ipagkait sa iyong sarili na tuklasin kung ano ang nakasulat . . .

BAGO ANG DIGMAAN SA BADR

May isang grupo ng manlalakbay na pinamumunuan ni Abu Sufyan mula sa Syria pabalik sa Makkah. Dala ng mga ito ang malaking kayamanan na naghahalagang 50,000 gintong dinar at kasama lamang ang apatnapung (40) kalalakihan bilang guwardiya.

Sa estratihiyang pananaw, ang pagsalakay sa mga ito ay magdudulot ng malaking kawalan sa ekonomiya para sa taga-Quraish na nagnanais pasamain ang mga Muslim sa al-Madinah sa anumang paraan.

Kung kaya nagpasya ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), kanyang ipinadala Talhah Bin Ubaidullah at Saeed Bin Zaid (رضي اللّه عنهم) upang kumuha ng impormasyon hinggil sa mga kaaway. Pagkaraan inutusan ang mga Muslim na lusubin ang grupo ni Abu Sufyan bilang kapalit (kabayaran) sa kayamanang naiwan ng mga Muslim sa Makkah (noong sila ay lumikas sa Madinah).

References;
Biography of Muhammad (صلى الله عليه وسلم), Part Two (Life After Hijrah), page 17, by Syed Masoodul Hasan. Darussalam Publishers and Distributors.

Sa pangyayaring ito, ating maalaman na ang sapilitang pagkuha sa kayamanan ng mga Kuffar ay ayon sa mga dahilan, maaring ito ay bilang kabayaran sa kayamanang kinuha nila sa atin at upang magdudulot ng kakulangan sa kanilang lakas.

Kung babalikan natin ang mga nakalipas na nagaganap sa Mindanao, ang panahong Tayo na mga Muslim lamang ang naririto, masasabing ang Mindanao ay isang pamana ng ating mga ninuno na inagaw ng mga manlulupig na mga Kuffar, ninakaw, inabuso, hanggang sa kasalukuyan, ni wala na nga tayong maiturong isang dipang lupa na hindi nila pinakialaman, na hindi nila pinaghaharian at sinasabing Pag-aari ng Pamahalaan.
Hindi ba natin ito nakikita?

AT. . .

WALA KA BANG BALAK MAN LAMANG NA BAWIIN ANG DATING ATIN NA INAGAW NG MGA KUFFAR?

Ang karamihan sa mga Muslim ay maaring walang napapansin kundi ang nakikita na lamang sa kasalukuyan,
ang mga lumalabas sa Media,
ang mga paninira sa mga kapatid na Nakikibaka sa Landas ng ALLAH,
ang mga panghuhusga sa kanila,
na sila ay magnanakaw,
na sila ay mamatay tao,
na sila ay nang-aabuso sa karapatan ng may karapatan,
na sila ay sumasalungat sa Tunay na Aral ng Islam,
na sila ay lumalabag.

Sila ay hinuhusgahan ng karamihan hindi sa pamamagitan ng Aklat ng ALLAH at Hadith ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), bagkus ay sa mga Paninirang nagmula sa bibig ng mga sinungaling, sa mga mapagkunwari, at sa mga kalaban.

Sinabi ng ALLAH تعالى;
“At katotohanan, kung sinuman ang maghiganti ng kanyang sarili makaraang siya ay gawan ng kasamaan, ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila.”
[Surah ash-Shura 42:41]

At sinabi pa Niya;
“Kaya’t sinuman ang lumabag sa mga ipinagbabawal laban sa inyo, kung gayon, kayo ay lumaban sa kanya nang tulad ng kanyang ginawa sa inyo.”
[Surah al-Baqarah 2:194]

Ganun din sa Ayah na ito;
“At kung inyong parusahan (ang inyong kaaway), inyong parusahan sila nang katumbas ng kanilang ginawa sa inyo.”
[Surah an-Nahl 16:126]

Ang mga Talatang ito ay nagpapatunay na ang mga paninira ng mga naninira ay walang kabuluhan, walang nilabag ang mga Mujahideen na kanilang hinuhusgahan.

SILA RAW AY NAGNANAKAW, UMAABUSO?

Isinalaysay ni ‘Uqbah bin ‘Amir (ra); “Ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH! Kami ay napadako sa mga taong hindi kami inaasikaso, at hindi ibinigay sa amin ang aming karapatan, at wala kaming kinuha sa kanila na anumang bagay.’ Ang Propeta (صلى عليه وسلم) ay nagsabi; ‘Kung sila ay tumangging magbigay at makukuha lamang ito ng sapilitan, ay kunin ninyo’.”
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi;
“Ang Hadith na ito ay Hasan. Na naisalaysay mula kay al-Laith bin Sa’d mula kay Yazid bin Abi Habib na ganun din. Ito ay nangangahulugan na kapag sila ay naglalakbay patungo sa pakikipagdigma at mapadaan sa mga tao na kung saan wala silang matagpuan upang makabili ng makakain. Ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay sinabi sa kanila; “Kung sila ay tumangging magbinta sa inyo, at inyo lamang makukuha ng sapilitan, ay kunin ninyo.” Ito ang pagpapaliwanag ng ilang mga Iskolar.
At naisalayasay na si ‘Umar Ibn al-Khattab (ra) ay nag-utos ng tulad nito.”

Reference;
Jami’ at-Tirmidhi 1589
In-Book reference;
Book 21, Hadith 51

Kung sila ay hinusgahan nating mga magnanakaw at mga tulisan, para naring hinusgahan natin ang mga Sahabah (kinalulugdan sila ng ALLAH) ng ganun.

Sila raw ay gumagawa ng gawaing hindi ginagawa ng mga Sahabah, pumatay ng mga kaaway na sumuko at sinunog ang taong buhay bilang parusa.

Kung makikinig nalang tayo sa kabaklaan ng mga taong ito ay walang mangyayari maliban sa magiging bakla narin tayo.

DIGMAAN SA BADR

SINASABI NILA; Nagmamalabis/nang-aabuso ang mga IS.

Naisalaysay sa awtoridad ni ‘Umar Ibn al-Khattab (رضي اللّه عنه) na nagsabi;
“Nang ang digmaan sa Badr ay naganap, ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) napasulyap sa mga Mushrik, at sila ay isang libo habang ang kanyang Kasamahan ay tatlong daan at labing siyam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) inibaling (ang kanyang mukha) sa Qiblah pagkaraan ay iniunat ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin sa kanyang Panginoon;
‘O ALLAH, ganapin sa akin kung ano ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, ipagkaloob sa akin ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, kapag itong maliit na pulutong ng Muslim ay mawawasak Ikaw ay hindi sasambahin sa kalupaan.’ Siya ay nagpatuloy sa kanyang panalangin sa kanyang Panginoon, iniunat ang mga kamay, nakaharap sa Qiblah hanggang ang kanyang kapa ay dumausdus sa kanyang mga balikat. Si Abu Bakr ay lumapit sa kanya, dinampot ang kanyang kapa at inilagay sa kanyang mga balikat. Pagkaraan ay yumakap sa kanya mula sa likuran at nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, ang panalanging ito sa iyong Panginoon ay sapat na sa iyo, at Kanyang tutuparin kung ano ang Kanyang ipinangako sa iyo.’ Kung kaya ang ALLAH تعالى ay nagpahayag (ng isang Ayah sa Qur’an); ‘Nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsabi); ‘Kayo ay Aking tutulungan ng isang libong anghel na magkakasunod. (8:9).’ Kaya siya ay tinulungan ng ALLAH sa pamamagitan ng mga anghel.
Si Abu Zumail ay nagsabi na ang Hadith ay naisalaysay sa kanya sa pamamagitan ni Ibn ‘Abbas na nagsabi; Samantalang sa araw na iyon, isang Muslim ang humahabol sa isang Kafir na nasa kanyang unahan, siya ay nakarinig ng mga sagitsit ng latigo at isang tinig ng isang mangangabayo na nagsasabi; ‘Magpatuloy ka, Haizi’m! Kanyang nasulyapan ang Kafir na bumagsak sa kanyang likuran. Nang kanya itong matingnan (mabuti kanyang natagpuan) na may mga sugat sa kanyan ilong at ang kanyang mukha ay nagbago katulad ng isang hinampas ng isang latigo, at ito ay nagiging kulay berde dahil sa lason.’ Isang Ansari ang lumapit sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at nagsalaysay ng (pangyayari) sa kanya. Siya ay nagsabi; ‘Ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Ito ay ang tulong ng ALLAH mula sa ikatlong langit.’
Ang mga Muslim sa araw na iyon (i.e. ang araw ng digmaan sa Badr) ay nakapatay ng pitumpung tao at nakabihag ng pitumpu. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi kay Abu Bakr at ‘Umar (رضي اللّه عنهم); ‘Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bihag na ito?’ Si Abu Bakr ay nagsabi; ‘Sila ay ating mga kaibigan at nalalapit na kamag-anak. Ang aking opinyon ay pakakawalan sila matapos matubos. Ito ay maidagdag sa ating lakas laban sa kanila mga hindi sumasampalataya. At maaring sila ay patnubayan ng ALLAH sa Islam.’ Pagkaraan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay magsabi; ‘Ano ang iyong opinyon, anak ni Khattab?’ Si ‘Umar ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, hindi ko panghawakan ang opinyon na katulad kay Abu Bakr. Ako ay magmungkahi na sila ay iyong ibigay sa amin upang maputulan namin sila ng kanilang mga ulo. Ibigay kay ‘Ali si ‘Aqil upang kanya itong maputulan ng ulo, at ibigay sa akin si ganito at ganyan na aking kamag-anak upang maputulan ko siya ng ulo. Sila ay mga pinuno ng mga walang paniniwala at mga beterano kabilang nila. Ang Propeta (ضلى اللّه عليه وسلم) ay sumang-ayon kay Abu Bakr at hindi sinang-ayunan ang aking sinabi.’
Sa sumunod na araw nang ako ay pumunta sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), at dinatnan ko na siya at si Abu Bakr ay nakaupo sa at kapwa umiiyak, ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, bakit kayo umiiyak at ang iyong kasama? Sabihin sa akin ang dahilan, upang ako ay mapaluha at kung hindi, ako ay kunwaring umiiyak bilang simpatiya sa inyo.’ Ang Propeta (صلى اللّه علبه وسلم) ay nagsabi; ‘Ako ay umiiyak dahil sa nangyayari sa iyong mga kasamahan dahil sa pagkuha nila ng tubos (para sa mga bihag). Ipinakita sa akin ang kaparusahan na ipinapataw sa kanila. Ito ay dinala sa akin kasing lapit ng punongkahoy na ito (kanyang itinuro ang isang puno na malapit sa kanya). Pagkaraan ang ALLAH ay nagpahayag sa Ayah;
‘Hindi isang katampatan sa isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil may pantubos) hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan. (8:67).’ hanggang sa katapusan ng Ayah.” Kaya’t inyong gamitin (pakinabangan) kung anuman ang inyong nakuhang labing-yaman ng digmaan (bilang) mabuti at pinahintulutan. At ginawa ng ALLAH na ang labing-yaman ng digmaan ay pinahintulutan sa kanila.”

[Sahih Muslim 1763 – Aklat 32, Hadith 69]

– Kung ating napapansin sa Hadith na ito ang Talata sa Surah al-Anfal 8:67 na nagsasabing;
“Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan.”

Ay siya ring ginawa ni Sa’d bin Mu’adh sa Banu Quraizah.

At marahil nakikita mo rin ngayon sa kasalukuyan.

SINABI NILA;
“Hindi aral ng Islam ang pumatay ng Kafir lalo na kapag ito ay sumuko.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

ANG MGA BIHAG SA BANU QURAIZAH

Naisalaysay sa awtoridad ni Abu Sa’id al-Khudri na nagsabi; Ang mga tauhan sa Quraizah ay sumuko at tinanggap ng kapasyahan ni Sa’d bin Mu’adh hinggil sa kanila. Alinsunod sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) na nagpadala kay Sa’d na dumating sa kanya na nakasakay sa isang buriko. Nang siya ay makalapit sa Masjid, sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa mga Ansar;
‘Tumayo upang tanggapin ang inyong pinuno.’ Pagkaraan kanyang sinabi (kay Sa’d);
‘Ang mga taong ito ay sumuko at tatanggap sa iyong kapasyahan.’ Siya (Sa’d) ay nagsabi;
‘Papatayin ang kanilang mga mandirigma at bihagin ang kanilang mga kababaihan at mga bata.’ (Sa pagkarinig nito) ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
‘Ikaw ay humatol ayon sa utos ng Panginoon.’
Ang tagapagsalaysay ay nag-ulat na nagsabi; ‘Ikaw ay humatol sa pamamagitan ng kapasyahan ng isang hari.’.”

[Sahih Muslim 1768 a – Aklat 32, Hadith 77]

– Hindi lang sumang-ayon ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa naging pasya ni Sa’ad bagkus ay pinuri pa ito.
– Naiulat na ang mga bihag ay umabot ng 400 ayon sa naitala ni at-Tirmidhi at 600 sa ibang tapagsalaysay.

SA KAPANAHUNAN NI KHALIFAH ABU BAKR

Ang ilan sa mga tagubilin mula sa unang Khalifah, si Abu Bakr (رضي اللّه عنه) para sa kanyang mga kawal.

Para sa mga pinuno ng bawat pulutong, ang Khalifah ay nagbigay ng magkaparehong kautusan sa kabuohan, na magkahiwalay mula sa kanilang partikular na layunin. Ito ay ang mga sumusunod;

a. Hanapin ang tribo na iyong nilalayon.
b. Tumawag ng Adhan.
c. Kapag ang mga tribo ay tumugon sa Adhan, huwag silang salakayin. Pagkatapos ng Adhan, tiyakin ang kanilang pagsuko, kasama ang pagbabayad ng buwis. Kapag ito ay naging malinaw, huwag silang salakayin.
d. Ang sinumang sumuko ay huwag gambalahin.
e. Ang sinumang hindi tumugon sa Adhan, o pagkatapos ng Adhan ay hindi lubusang sumuko, makitungo sa kanila sa pamamagitan ng apoy at espada.
f. Ang lahat ng tumalikod (Murtad) na pumatay ng mga Muslim ay papatayin, ang sinumang sumunog ng buhay ng Muslim ay susunuging buhay.

[at-Tabari, Vol. 2, p. 482]

Ang Hustisyang isinagawa ni Khalid sa Buzakha

Pagkaraan, maraming mga Arabo ang sumuko sa Buzakha,
“Kami ay Sumuko.”
ang siyang sigaw ng karamihan. Subalit naalala ni Khalid ang tagubilin ng Khalifah – Patayin ang lahat na pumaslang ng mga Muslim. Siya ay tumangging tanggapin ang kanilang pagsuko (nangangahulugang, sila ay kailangang salakayin, patayin, at gawing alipin) hanggang sa kanilang maisuko ang lahat ng pumatay mula sa kanilang tribo. Dito ay sumang-ayon ang mga tribo.

Ang lahat ng nakapatay ay nakahanay. Ang Hustisya ni Khalid ay mabilis, kanyang pinatay ang bawat nakapatay katulad ng kung paano nito pinatay ang kanyang Muslim na biktima. Ang ilan ay pinugutan ng ulo, ang ilan ay sinunog na buhay, at ang ilan ay binabato hanggang mamatay. Ang ilan ay itinapon sa tuktok ng talampas, habang ang iba ay pinagpapana hanggang mamatay at ang ilan ay itinapon sa mga balon. Mata sa mata.

[at-Tabari, Vol. 2, p. 490]

Ngayon, kung walang lumalabas sa bibig ng mga baklang ito maliban sa kundenahin ang mga IS, at kamuhian ang mga ito (dahil sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan) ay wala silang tinutukoy kundi ang unang Khalifah ng mga Muslim, si Abu Bakr, ang mga kawal nito, si Khalid Ibn Walid na Espada ng ALLAH, at ang mga Sahabah (رضي اللّه عنهم).

Ngayon, kung hinusgahan mo ang mga IS, at Kinamumuhian ay wala kang Kinapopootan kundi ang mga Sahabah . . .

“Kayo ay magpakamatay sa inyong galit.”
[Surah Ali-Imran 3:119]

🔫 ameer hussien

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s