Mga Muslim na Anti- IS

mula sa Ang mga Estranghero

na isinulat ni Ameer Hussien

AYON SA BANAL NA QUR’AN ⇦

Bago ka maging kaaway sa sarili mong relihiyon ay pag-aralan ito,
ang mga nakasulat hinggil dito
na matatagpuan sa dalawang Aklat
ang Qur’an at Sunnah (Hadith).

Sinabi ng ALLAH تعالى ;

“O Propeta (Muhammad)! Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga Munafiq (mapagkunwari), at maging mabalasik laban sa kanila, at ang kanilang hantungan ay Impiyerno, – at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan.”
[Surah at-Taubah 9:73]

Ang ALLAH ay nag-uutos sa Kanyang Sugo na makipagpunyagi laban sa mga walang paniniwala at mapagkunwari at maging mabalasik laban sa kanila.
At ipinag-utos din ng ALLAH na maging mapagmahal sa mga sumasampalataya na sumunod sa kanya, at ipinabatid sa kanya na ang hantungan ng mga walang paniniwala at mapagkunwari ay ang Apoy sa Kabilang Buhay.
Si Ibn Mas’ud ay nagbigay komentaryo sa Salita ng ALLAH تعالى;

“Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at mga mapagkunwari.” – Sa pamamagitan ng kamay, o maging ang magkaroon man lang ng mabalasik na mukha para sa kanila.
Si Ibn Abbas ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay nag-uutos sa Propeta na makipaglaban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at makikibaka laban sa mga Munafiq sa pamamagitan ng dila at alisin ang magandang pakikitungo sa kanila.”
Si Ad-Dahhak ay nagkomento; “Magsagawa ng pakikibaka laban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at maging mabalasik sa mga Munafiq (mapagkunwari) sa salita, at ito ang pakikipaglaban naisagawa laban sa kanila.”
Ganundin ang nabanggit ni Muqatil at ar-Rabi’, al-Hasan at Qatadah na nagsabi; “Ang pakikibaka laban sa kanila ay kasama ang pagpapatupad ng (Islamikong Parusa) Batas ng pagkapantay-pantay laban sa kanila.”

Kapag iipunin ang mga pahayag na ito, masasabi nating ang ALLAH ay nagpaparusa sa mga hindi sumasampalataya at mga Munafiq, sa mga pamamaraang ito, sa iba’t-ibang dahilan at iba’t-ibang sitwasyon, at ang ALLAH ang Higit na Nakakaalam.

[Tafsir Ibn Kathir, Surah at-Taubah 9:73]

“ANG MGA SUMAMA SA PROPETA (صلى اللّه عليه وسلم)”

“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH, at ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’isa.”
[Surah al-Fath 48:29]

Ang ALLAH ay nagdeklara na walang alinlangan, si Muhammad ay tunay na Kanyang Sugo.
“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH.” – at sa katangiang ito ay kasama ang bawat magandang halimbawa.
Ang ALLAH ay nagpupuri sa mga kasamahan ng Propeta (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH).

“At ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’-isa.” – ganun din ang pagkasabi ng ALLAH تعالى sa ibang Talata;

“Ang ALLAH ay magdadala ng mga tao na Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya; na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya.” (5:54)

Ito ang katangian ng mga nananampalataya; mahigpit sa mga hindi sumasampalataya, at mapagmahal sa mga nananampalataya, galit at hindi ngumingiti sa mga hindi sumasampalataya, ngumingiti na may kasiyahan sa kanyang mga kapatid sa Paniniwala. Ang ALLAH تعالى ay nagsabi sa ibang Talata;

“O kayong nagsisisampalataya! Inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob (pagkapoot) sa inyo.” (9:123) Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang kahalintulad ng mga nananampalataya sa kanilang kabutihan at pagmamahalan sa isa’t-isa ay katulad ng isang katawan; kapag ang isang bahagi ay nagkaroon ng sakit, dinaramdam ito ng buong katawan.”

[Tafsir Ibn Kathir, Surah al-Fath 48:29]

Ito ang Katangian ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at ng mga sumunod sa kanya (Sahabah).

Katangian na dapat sundin at isabuhay ng sinumang nag-aangkin bilang isang Muslim, subali’t kung ating napapansin, bigo ang karamihan maging ang tanggapin man lang ang mga maliwanag na aral hinggil sa bagay na ito.

Namulat tayo sa kamay ng mga nagpapanggap, sa mga mapagkunwari, at lumaki tayo sa huwad na pamamaraan ng buhay, sa Demokrasyang lipunan, sa mga nagbibinta sa mga Talata ng ALLAH, sa mga taong labis na nagmamahal sa mundo, kung kaya bigo ang karamihang maisabuhay ito.

Hindi pa sapat, tunutuligsa pa natin ang iilang nagsusumikap na tumahak sa Landas na ito, ang Landas na Tinahak ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam), ng kanyang mga Sahabah (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH), ng mga sumunod sa kanila, at sa mga sumunod sa sumunod sa kanila.

NGAYON!

Tawaging EXTREMIST ang PROPETA (صلى الله عليه وسلم) at ang kanyang mga Sahabah (رضي الله عنهم) utos ng kamangmangan.

Kung hindi tayo kabilang sa mga sumusunod sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) sino ang sinusunod natin?
Anong Relihiyon ang meron tayo?

Kung ang mga tumahak sa Landas na ito ay;
SINISIRAAN NATIN,
KINAKALABAN NATIN,
KINASUSUKLAMAN NATIN,
AT KUMAMPI TAYO SA KALABAN.

Ang Tanong; “Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?”

Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?

12119190_979255652145801_4485152157581360243_n

Disclaimer: this post is for educational purposes and it does not support ISIS.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s