Hindi aral ng Islam ang pumatay! Totoo ba o kasinungalingan???

By: Ameer Hussein

12144670_978854548852578_795323883472437513_n

⇨ PARA SA MGA ANTI-IS AT ANTI-ISLAM NARIN

Kapag ang isang Muslim ay kapus upang mararamdaman ang nagiging kalagayan ng kanyang Relihiyon sa kasalukuyan, hayaang unawain niya ang Hadith na ito;

Sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم);

” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا .”

Isinalaysay ni Abu Hurayrah; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay magtatayo para sa Ummah na ito sa katapusan ng bawat isang daang taon ng isang magkukumpuni (magbabalik nito sa dating anyo) sa kanyang Relihiyon para dito.”
[Sunan Abu Dawud 4291 – Aklat 39, Hadith 1]

Pagkaraan ay bahagya nating balikan ang mga pangyayaring nagaganap sa kapanahunan ng mga Sahabah.

⇨ DIGMAAN SA BADR

Naisalaysay sa awtoridad ni ‘Umar Ibn al-Khattab (رضي اللّه عنه) na nagsabi;

“Nang ang digmaan sa Badr ay naganap, ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) napasulyap sa mga Mushrik, at sila ay isang libo habang ang kanyang Kasamahan ay tatlong daan at labing siyam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) inibaling (ang kanyang mukha) sa Qiblah pagkaraan ay iniunat ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin sa kanyang Panginoon; ‘O ALLAH, ganapin sa akin kung ano ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, ipagkaloob sa akin ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, kapag itong maliit na pulutong ng Muslim ay mawawasak Ikaw ay hindi sasambahin sa kalupaan.’ Siya ay nagpatuloy sa kanyang panalangin sa kanyang Panginoon, iniunat ang mga kamay, nakaharap sa Qiblah hanggang ang kanyang kapa ay dumausdus sa kanyang mga balikat. Si Abu Bakr ay lumapit sa kanya, dinampot ang kanyang kapa at inilagay sa kanyang mga balikat. Pagkaraan ay yumakap sa kanya mula sa likuran at nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, ang panalanging ito sa iyong Panginoon ay sapat na sa iyo, at Kanyang tutuparin kung ano ang Kanyang ipinangako sa iyo.’ Kung kaya ang ALLAH تعالى ay nagpahayag (ng isang Ayah sa Qur’an); ‘Nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsabi); ‘Kayo ay Aking tutulungan ng isang libong anghel na magkakasunod. (8:9).’ Kaya siya ay tinulungan ng ALLAH sa pamamagitan ng mga anghel.

Si Abu Zumail ay nagsabi na ang Hadith ay naisalaysay sa kanya sa pamamagitan ni Ibn ‘Abbas na nagsabi; Samantalang sa araw na iyon, isang Muslim ang humahabol sa isang Kafir na nasa kanyang unahan, siya ay nakarinig ng mga sagitsit ng latigo at isang tinig ng isang mangangabayo na nagsasabi; ‘Magpatuloy ka, Haizi’m! Kanyang nasulyapan ang Kafir na bumagsak sa kanyang likuran. Nang kanya itong matingnan (mabuti kanyang natagpuan) na may mga sugat sa kanyan ilong at ang kanyang mukha ay nagbago katulad ng isang hinampas ng isang latigo, at ito ay nagiging kulay berde dahil sa lason.’ Isang Ansari ang lumapit sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at nagsalaysay ng (pangyayari) sa kanya. Siya ay nagsabi; ‘Ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Ito ay ang tulong ng ALLAH mula sa ikatlong langit.’
Ang mga Muslim sa araw na iyon (i.e. ang araw ng digmaan sa Badr) ay nakapatay ng pitumpung tao at nakabihag ng pitumpu. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi kay Abu Bakr at ‘Umar (رضي اللّه عنهم); ‘Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bihag na ito?’ Si Abu Bakr ay nagsabi; ‘Sila ay ating mga kaibigan at nalalapit na kamag-anak. Ang aking opinyon ay pakakawalan sila matapos matubos. Ito ay maidagdag sa ating lakas laban sa kanila mga hindi sumasampalataya. At maaring sila ay patnubayan ng ALLAH sa Islam.’ Pagkaraan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay magsabi; ‘Ano ang iyong opinyon, anak ni Khattab?’ Si ‘Umar ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, hindi ko panghawakan ang opinyon na katulad kay Abu Bakr. Ako ay magmungkahi na sila ay iyong ibigay sa amin upang maputulan namin sila ng kanilang mga ulo. Ibigay kay ‘Ali si ‘Aqil upang kanya itong maputulan ng ulo, at ibigay sa akin si ganito at ganyan na aking kamag-anak upang maputulan ko siya ng ulo. Sila ay mga pinuno ng mga walang paniniwala at mga beterano kabilang nila. Ang Propeta (ضلى اللّه عليه وسلم) ay sumang-ayon kay Abu Bakr at hindi sinang-ayunan ang aking sinabi.’

Sa sumunod na araw nang ako ay pumunta sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), at dinatnan ko na siya at si Abu Bakr ay nakaupo sa at kapwa umiiyak, ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, bakit kayo umiiyak at ang iyong kasama? Sabihin sa akin ang dahilan, upang ako ay mapaluha at kung hindi, ako ay kunwaring umiiyak bilang simpatiya sa inyo.’ Ang Propeta (صلى اللّه علبه وسلم) ay nagsabi; ‘Ako ay umiiyak dahil sa nangyayari sa iyong mga kasamahan dahil sa pagkuha nila ng tubos (para sa mga bihag). Ipinakita sa akin ang kaparusahan na ipinapataw sa kanila. Ito ay dinala sa akin kasing lapit ng punongkahoy na ito (kanyang itinuro ang isang puno na malapit sa kanya). Pagkaraan ang ALLAH ay nagpahayag sa Ayah;
‘Hindi isang katampatan sa isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil may pantubos) hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan. (8:67).’ hanggang sa katapusan ng Ayah.” Kaya’t inyong gamitin (pakinabangan) kung anuman ang inyong nakuhang labing-yaman ng digmaan (bilang) mabuti at pinahintulutan. At ginawa ng ALLAH na ang labing-yaman ng digmaan ay pinahintulutan sa kanila.”
[Sahih Muslim 1763 – Aklat 32, Hadith 69]- Kung ating napapansin sa Hadith na ito ang Talata sa Surah al-Anfal 8:67 na nagsasabing;
“Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan.”Ay siya ring ginawa ni Sa’d bin Mu’adh sa Banu Quraizah.

At marahil nakikita mo rin ngayon sa kasalukuyan.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Hindi aral ng Islam ang pumatay ng Kafir lalo na kapag ito ay sumuko.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ ANG MGA BIHAG SA BANU QURAIZAH

Naisalaysay sa awtoridad ni Abu Sa’id al-Khudri na nagsabi; Ang mga tauhan sa Quraizah ay sumuko at tinanggap ng kapasyahan ni Sa’d bin Mu’adh hinggil sa kanila. Alinsunod sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) na nagpadala kay Sa’d na dumating sa kanya na nakasakay sa isang buriko. Nang siya ay makalapit sa Masjid, sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa mga Ansar;
‘Tumayo upang tanggapin ang inyong pinuno.’ Pagkaraan kanyang sinabi (kay Sa’d);
‘Ang mga taong ito ay sumuko at tatanggap sa iyong kapasyahan.’ Siya (Sa’d) ay nagsabi;
‘Papatayin ang kanilang mga mandirigma at bihagin ang kanilang mga kababaihan at mga bata.’ (Sa pagkarinig nito) ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
‘Ikaw ay humatol ayon sa utos ng Panginoon.’
Ang tagapagsalaysay ay nag-ulat na nagsabi; ‘Ikaw ay humatol sa pamamagitan ng kapasyahan ng isang hari.’.”

[Sahih Muslim 1768 a – Aklat 32, Hadith 77]

– Hindi lang sumang-ayon ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa naging pasya ni Sa’ad bagkus ay pinuri pa ito.
– Naiulat na ang mga bihag ay umabot ng 400 ayon sa naitala ni at-Tirmidhi at 600 sa ibang tapagsalaysay.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang kawalang katarungan ang patayin ang mga bihag, at ito ay labag sa aral ng Islam.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ LAHAT AY PINATAY MALIBAN SA KABABAIHAN AT MGA BATA

Isinalaysay ni ‘Atiyyah al-Qurazi; “Kami ay iniharap sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) noong araw (digmaan) ng Quraizah. Ang sinumang (nagkaroon na) ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan ay pinatay at ang sinumang wala ay pinatawad. Ako ay isa sa mga wala pang balahibo (sa maselang bahagi ng katawan) kaya ako ay pinatawad.”
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih. Ito ang ginagawa at naaayon sa mga may kaalaman. Itinuturing na ang balahibo sa maselang bahagi ay palatandaan sa edad ng obligasyon, kapag hindi malalaman kung siya ay nagkaroon na ba ng panaginip (wet dream), o sa kanyang edad. Ito ang pananaw ni Ahmad at ni Ishaq.

[Jami’ at-Tirmidhi 1584, – Aklat 21, Hadith 46]

– Walang nakaligtas maliban sa Kababaihan at mga bata na wala pang balahibo sa maselang bahagi ng katawan at ang iilang yumakap sa Islam.
– Ang digmaan ng Banu Quraizah ay naganap sa ikalimang taon ng Hijrah.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Isa pang patunay na sila ay SINUNGALING!

⇨ PATAYIN ANG MGA NAKAKATANDA

Isinalaysay ni Samurah bin Jundab; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi; “Patayin ang mga nakakatanda na kabilang sa mga Mushrik at patawarin ang mga Sharkh na kabilang sa kanila.”
Ang “Sharkh” ay ang mga batang hindi pa tinutubuan ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan.
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih.
Si Hajjaj bin Artah ay nagsalaysay ng katulad nito mula kay Qatadah.

[Jami’ at-Tirmidhi 1583 – Aklat 21, Hadith 45]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sinabi nila;
“Ang Jihad ay depensa lamang, hindi tayo ang sasalakay sa mga kaaway.”

Ayon sa maraming mga Talata katulad ng 9:5, 9:29 na ibinaba upang utusan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) upang maglakbay ng halus isang buwan upang makipaglaban sa mga Romano (ang paglalakbay sa Tabuk), at sa Hadith na ito at marami pang iba, sila ay muling NAGSISINUNGALING!

⇨ KAHIT WALANG KAALAM-ALAM

Si Ibn ‘Aun ay nagsalaysay; Ako ay sumulat kay Nafi’ upang tanungin siya kung kinakailangan pa bang magpaabot (sa mga hindi sumasampalataya) ng pag-anyaya upang sila ay yumakap (sa Islam) bago sila salakayin. Siya ay sumulat sa akin (bilang tugon) na ito ay kinakailangan noon sa mga unang araw ng Islam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsagawa ng pagsalakay sa Banu Mustaliq habang sila ay walang kaalam-alam at ang kanilang mga hayop ay umiinum sa tubigan. Pinapatay ang sinumang lumaban at binihag ang iba pa. Sa araw na iyon, kanyang nahuli sa Juwairiya bint al-Harith.
Si Nafi’ ay nagsabi na ang tradisyong ito ay naipaabot sa kanya mula kay Abdullah bin ‘Umar na (siya sa kanyang sarili) ay kasama sa mga sumalakay.

[Sahih Muslim 1730 – Aklat 32, Hadith 1]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang malaking paglabag kapag may mga nadadamay na mga inosente, katulad ng mga kababaihan at mga bata na hindi naman sinasadyang mapatay.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ MGA BABAE AT BATA NG MGA KUFFAR

Naisalaysay sa awtoridad ni Sa’b bin Jathathama na ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay tinanong hinggil sa mga kababaihan at mga bata ng mga hindi sumasampalataya (Kuffar) na napatay sa pagsalakay tuwing gabi. Siya ay nagsabi;
“Sila ay kabilang sa kanila.”

[Sahih Muslim 1745 – Aklat 32, Hadith 30]

– Kung nasasagasaan sila dahil sila ay kabilang sa kanila (mga Kaaway).

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

⇨ Para sa mga walang ginagawa kundi magkalat ng KASINUNGALINGAN;

Sinabi ng ALLAH تعالى;

“At sila na mapagkalat ng kasinungalingan sa Madinah, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanang Aming hahayaan na inyong madaig sila, at sila ay hindi makapananatili rito bilang inyong kapitbahay kundi sa maigsing panahon lamang.”

مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا

“Na (sila ay) isinumpa, saan man sila matagpuan; sila ay sasakmalin at papatayin ng isang (kakila-kilabot) na pagpatay.”
[Surah al-Ahzab 33:60-61]

Ang mga SINUNGALING sa panahon natin ngayon ay masmalubha kaysa mga sinungaling noong una.

Ayon sa kanila hindi aral ng Islam ang pumatay,
Hindi ipinag-utos sa Qur’an
at tinutuligsa ang mga gumagawa nito.

At dahil sa kasinungalingan nila, kung hindi sila titigil ipinag-utos ng ALLAH na sila ay Patayin.

IKAW NA ANTI-IS!

Kung hindi mo matanggap ang mga ginagawa ng mga Sahabah,
hindi mo matanggap na kasama sa aral ng Islam ang makipaglaban at pumatay,
pinagsisigawan mong Khawarij, Extremist, ang mga sumunod sa mga halimbawang iniwan ng mga Sahabah . . .

Ikaw ay dakilang SINUNGALING!

at wala kang karapatang baguhin ang tunay na aral ng Islam upang umayon lamang sa sarili mong kagustuhan,
dalawang bagay lang;

“KUNG HINDI MO MATANGGAP ANG LAHAT NG ITO,
IKAW ANG HINDI NABABAGAY DITO!”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s