Bigyang Pansin

by:  Ameer Hussien

1688615_349489461900369_2269345487458010006_n

“asSalamu alaikum wa RahmatuLLAH!”

ⓑ Hindi ko maiwaglit sa isipan ang mga bagay-bagay na nakikita ko sa paligid,
sa lipunang kinalalagyan ko,
sa mga nangyayari,
sa kasalukuyang nagaganap,
at sa maaring kahihinatnan bukas.

Hindi lingid sa marami ang nakalipas, at hindi maikubli sa lahat ang nagaganap sa kasalukuyan, maliban sa mga taong walang pakialam sa kanyang lipunan,
mga taong walang iniisip maliban sa kanyang sariling kapakanan.

Kung ating napagmasdan, at damhin ang totoong naging sitwasyon sa Pamayanang ito ay nakakapanglupaypay.

Sa gitna ng pang-aataki ng kaaway, ang walang tigil nilang panunuligsa sa Islam, ang mga pang-aapi sa mga Muslim ay abala tayong nakipag-argumento sa kapwa nating Muslim.

Hindi natin inisip na sa ating ginagawa ay maslalo tayong humihina,
masalalo tayong naging bukas sa mga kalaban,
mas lalo tayong naging walang kalaban-laban.

Sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At sundin ninyo ang ALLAH at ang Kanyang Sugo, at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang ang ALLAH ay kakampi ng mga matitiyaga.”
[Q. 8:46]

Isang malinaw na Kataga mula sa ALLAH, na kung tayo ay magiging abala sa pakikipagtalo sa ating mga kapatid ay mawawalan tayo ng tapang, mawawalan tayo ng lakas at higit sa lahat mawawalan tayo ng kakampi.

Napapansin ko, marami sa atin ang kapag nakabasa, nakarinig ng magandang opinyon, magaling na paliwanag hinggil sa mga bagay-bagay at pangyayari ay agad niya itong pinaniniwalaan maging ang lahat ng ito ay kathang isip lamang at walang matibay na basehan.

Agad natin itong ini-share, tinulungan nating maipalaganap ang isang opinyon at kinalimutan natin ang maliwanag na mga Talata ng Qur’an at Hadith.

Ang masakit, dahil ang mensahe ng mga post na ito ay tinutuligsa ang kapwa nating Muslim, ang mga taong naniniwala sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, sumusunod sa kung ano ang sinusunod natin dangan nga lamang sila ay hinusgahan ng lipunan, itinuring na masama sa karamihan.

Sila ay hinusgahan ayon sa mga lumalabas sa media, sa bibig ng mga taong ayaw makipaglaban, sa mga taong mataas ang pinag-aralan subalit walang natatapos, mga taong nagsasabing Muslim ngunit mukhang amerikano, mataas daw ang kaalaman ngunit maging ang kanyang balbas ay inaahitan.

Mga kababaihang animo’y anghel kung makapagsalita,
subalit maging ang sempleng Hijab ay hindi nito nagawa.

Hindi ko sinasabing
‘Huwag kayong makialam’
ang nais ko lang ay
‘sana ang problemang kinaharap nitong Ummah ay huwag niyo ng dagdagan.’

Maslalo niyo lang pinasiklab ang hindi pagkakaintindihan, kung may nalalaman ka, huwag mong gatungan ang iyong mga kapatid, at kung wala ka pang naunawaan ay mas mainam na manahimik ka nalang.

Batid ng ALLAH kung sino ang totoo, hindi na kailangang ang mga desisyon ninyo at mga panghuhusga.

Marahil ay kapus tayo sa kaalaman subalit hindi ito ang dahilan upang manatili sa kamangmangan, ang Patnubay ay Nakasulat sa Qur’an at Hadith at bihira lang itong matagpuan sa bibig ng karamihan.

Batid natin na kapag tungkol sa pakikipaglaban ang naging usapan, ito man ay nabanggit sa Qur’an ay tila wala tayong pakialam, at ang ALLAH ang higit na nakakabatid nito, Kanyang sinabi;
“Ang pakikipaglaban ay ipinag-utos sa inyo bagama’t ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama sa inyo. Datapuwa’t ang ALLAH ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman.
[Q. 2:216]

“Wala tayong alam!”

Hindi ba natin maamin ito?
O di kaya’y may pag-aalinlangan ba tayo sa Talatang ito?

Marahil ay hindi na kailangang ipabatid na ang Pakikipaglaban sa Landas ng ALLAH ay isang depensa, pagtatanggol sa Relihiyon.

Oo, at walang alinlangan, ito ay nabanggit sa ika-190 Ayah ng Surah al-Baqarah at ika-39 Ayah sa Surah al-Hajj, ito ang mga unang talata na ibinaba hinggil sa Pakikipaglaban, at ang pangunahing dahilan ay ang makipaglaban sa kanila na nakikipaglaban sa atin, ibig sabihin ay Ipagtanggol natin ang ating sarili, ang ating karapatan, ang karapatan ng Islam at higit sa lahat ito ay para sa ALLAH.

Ngayon, anong uri ng opensa mula sa kanila (mga walang paniniwala) ang hinihitay natin upang humawak ng sandata at tumayo upang ipagtanggol ang Karapatan ng Islam?

Hindi ba natin nararamdaman ang nangyayari sa paligid?
Ang daing ng mga bata sa Syria,
ang mga inaabusong kababaihan sa Iraq,
ang mga naging balo sa Palestine,
ang mga naging ulila sa ibat-ibang dako ng mundo,
ang mga nawalan ng tirahan,
ang mga pinagkaitan ng karapatang mabuhay,
ang mga ikinulong,
ang kanilang pakikialam sa mga bansang Muslim,
ang paghahadlang nilang maipalaganap ang Islam,
ang pananakop nila sa lupa ng mga Muslim,
ang pang-aapi,
ang pang-aabuso,
ang panlilinlang,
ang lahat na walang katarungang ginawa nila sa mga Muslim sa buong mundo, hindi ba ito matatawag na opensa?

Kung hindi natin ito napapansin maging ang pagwasak nila sa Gitnang-Silangan bilang opensa ay wala na akong alam.

Kung hindi pa natin napapansing pinagtutulungan tayo ng buong mundo, kahit saang bansa, mga bansang hawak nila ay ipinagkait sa mga Muslim ang kanilang karapatan, sila ay nagtutulungan at sama-samang pinupuksa ang mga Muslim.

Nais nilang mapalis ang Islam sa mundo, sapagka’t ayaw nila sa atin kahit kaylan, kung kaya ipinag-utos sa atin ang lumaban;
“Ito ang tunay na pananampalataya, kaya’t huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito, at makipaglaban kayo laban sa Mushrikun nang sama-sama, kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama.”
[Q. 9:36]

Ngunit pinili natin ang magiging miserable kaysa sa ang sundin ang mga Talata ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala).

“HINDI TAYO LUMABAN!”

Hindi tayo lumaban dahil ayaw natin ng gulo,
ayaw nating mamatay sa digmaan,
ayaw nating magsakripisyo,
ayaw nating tawagin tayong Terorista, at para sa atin ang digmaan, ang pumatay ay masama sa lahat ng panahon.

Basahin mo ito;
“. . .at ang Fitnah (kawalan ng pananampalataya sa ALLAH at pagsamba sa mga diyos-diyusan) ay higit na masama sa pagpatay (pakikipaglaban).”
[Q. 2:217]

Uulitin ko;
“Tayo ay walang alam!”

Ni hindi natin nababatid kung aabutin pa natin ang susunod na sikat ng araw.

Kung ayaw natin ng Digmaan sikapain nating huwag magiging kabilang sa kaaway ng mga Mujahideen, dahil sila ay nakikipaglaban lamang sa kumakalaban sa Islam, at nasa kanila ang maraming dahilan, sila ay sumusunod lamang, sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At ang hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t isa, kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig) ay hindi gumawa nito (hindi naging magkaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang Khalifah) ay magkaroon ng Fitnah (pagsamba sa diyus-diyosan, digmaan, labanan, pang-aapi at pagsubok) sa kalupaan, at isang malaking kabuktutan at kasamaan.”
[Q. 8:73]

Uulitin ko, hawak ng mga Mujahideen ang maraming dahilan kung bakit sila nakikipaglaban, (dapat nga kasama ka kung tutuosin) at kung sila ay tama, nawa’y pagpalain sila ng ALLAH at papasukin sa Paraiso, at kung sila ay nakagawa ng pagkakamali pananagutan nila iyon sa ALLAH.

Sinabi ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam);
“Ako ay pinag-utusan (ng ALLAH) na makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na Walang Diyos (ang dapat sambahin), maliban sa ALLAH at ang Muhammad ay Sugo ng ALLAH, at kanilang isagawa ang Salah at magbigay ng Zakat, at kung kanila itong isinagawa lahat, magkagayon, nailigtas nila ang kanilang buhay at ari-arian mula sa akin maliban sa naaayon sa Batas ng Islam, at ang hatol sa kanila ay (mula) sa ALLAH.”
[Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Bilang 24]

Kung Muslim ka nga, hindi mo sila kaaway, huwag lang sanang mangyari na maging kabilang ka sa mga tumayong kaaway nila.

Hilingin natin sa ALLAH ang Kanyang Patnubay. . .
Sapagkat Siya lamang ang higit na Nakakaalam sa lahat ng bagay.

Ipasa ang mensahe!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s