Ang Pagbabawal ng Biblia sa Pagkain ng Dugo

Image
Sa lumang tipan:
“At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila’y sinabi Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa.
“At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa’t hayop sa lupa at sa bawa’t ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinigay inyong kamay.
“Bawa’t gumagalaw na nagbubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.
“nguni’t ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakainin.” (Gen.9:1-4)”Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin; ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakain niyaon.
“Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakainin ang dugo; sapagka’t ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakainin ang buhay na kasama ng laman.” (Deut.12:22-23)

“Ang sinumang kumain ng dugo ay maging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man.” (Lev.17:10)

Kaya’t aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo.
“At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.” (Lev.17:12-13)

Sa bagong tipan:

“Tungkol naman sa mga mananampalatayang, Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasiya: huwag silang kakain ng anumang ihihandog sa diyus-diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.” (Gawa 21:25,MB)

ANG ACTS O ANG MGA GAWA AY SULAT MISMO NI PABLO, AT SA ACTS 21:25 AY PIANGDIINAN NYANG BAWAL KUMAIN NG DUGO,, SUBALIT KINONTRA DIN NAMAN NYA SA ISA NYANG SULAT:

“Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan.”
(1 Corinto 8:8)

malinaw na nagkontra ang dalawang atas ni Pablo,, ganun paman malinaw sa lumang tipan na bawal kumain ng dugo,, kung gagawin na lusot na “simbolo” lamang daw ang lumang tipan at binago nan i propeta hesus (as) ang batas, nagkakamali po tayo dahil ang sabi ni hesus (as):

MATEO 5:17-20
17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. 18 Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat. 19 Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. 20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

<<<MALINAW ANG TORAH/ LUMANG TIPAN/ ANG BATAS ay hindi mababago, at hindi mismo binago kaya’t walang karapatan ang sinuman na magbago ng batas,,,ang mga propeta ang dapat masunod hindi ang mga hindi propeta o nagaangking kinaiisahan ng Diyos>>>

kapag sinabi ng mga propeta ng lumang tipan,, ay dapat masunod hindi binabalewala at wala dapat magbago.

si hesus mismo ay namumuhi sa mga taong pinawawalang bisa ang mga naunang kautusan, tulad ng mga pariseo na alam nila ang batas ngunit hindi sinabubuhay:

MARCOS 7:6-12

6Sinagot sila ni Jesus, “Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, ‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito’y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’ 8Binabalewala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga tradisyon ng tao.” 9Sinabi pa ni Jesus, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos! 10Halimbawa, iniutos ni Moises na ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’, at ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’ 11Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo’; 12ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. 13Sa gayong paraan, pinapawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito.”

kung sa Islam naman, malinaw din na bawal ang pagkain ng dugo,, at iyan ay napagkakaisahan ng lahat ng muslim, dahil ang sabi ng Allah swt sa qur’ an:

“Say (O Muhammad): I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be Maytah (a dead animal) or blood poured forth (by slaughtering or the like), or the flesh of swine (pork); for that surely, is impure or impious (unlawful) meat (of an animal) which is slaughtered as a sacrifice for others than Allaah (or has been slaughtered for idols, or on which Allaah’s Name has not been mentioned while slaughtering). But whosoever is forced by necessity without wilful disobedience, nor transgressing due limits; (for him) certainly, your Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful”

[al-An’aam 6:145]

ganyan ka sa islam, di kailangan ng mataas na pinag aralan para intindihin o bigyan ng kapaliwanagan. dahil ang kaligtasan ay para sa lahat,, hindi para lamang sa may mga nag-uukol ng mahabang panahon sa pag-aaral ng relihiyon.

simple lamang ang lahat ginagawa lamang komplikado ng tao

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s