SINO ANG NAGTATAG NG IGLESYA NI CRISTO AT AMA NG PANANAMPALATAYANG KRISTIYANISMO?

SI PABLO O SI FELIX MANALO:

HAYAAN NATING MISMONG SI PABLO ANG MAGPALIWANAG GAMIT ANG KANYANG 14 NA AKLAT SA BIBLIYA: ROMA, 1&2 CORINTO, GALACIA, EFESO, FILIPOS, COLOSAS, 1&2 TESALONICA, 1&2 TIMOTEO, TITO, FILEMON, AT HEBREO.

SINO SI PABLO?

Pablo: “Ako ay isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae…Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan.” Gawa 22:3-5

“Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng poot ko’y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa.” Gawa 26:11

PABLO? KALABAN NI JESUS AT MGA DISIPULO? HINDI KABILANG SA 12 APOSTOL? MAMAMATAY-TAO? PAANO SIYA NAPUNTA SA BIBLIYA? BAKIT LAGING ARAL NIYA ANG SINASAMBIT NG MGA PARI, PASTOR, AT MGA MINISTRO NI FELIX MANALO?

Pablo: “Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili…Magtatanghaling-tapat noon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, ‘Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig?’ Ako’y sumagot, ‘Sino po kayo Panginoon?’ ‘Ako’y si Jesus na taga-Nazaret na iyong pinag-uusig,’ tugon niya. At akin ding itinanong, ‘Ano po ang gagawin ko Panginoon?’ Ang tugon sa aki’y, ‘Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin ko roon ang lahat ng dapat mong gawin.’ Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya’t ako’y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco.” Gawa 22: 1, 6-10

“Akala ba ninyo’y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi! NAGSASALITA AKO SA HARAPAN NG DIYOS AYON SA NAIS NI CRISTO. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo.” 2Corinto 12:19

ANG PAGPAPAKILALA NI PABLO SA KANYANG SARILI MATAPOS NIYANG PAGPAPATAYIN ANG MGA DISIPULO NI JESUS.

Pablo: “Kaya’t ako’y sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin mismo ang namamanhik sa inyo SA PAMAMAGITAN KO: MAKIPAGKASUNDO KAYO SA DIYOS.” 2Corinto 5:20

“Ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga Hentil (Sangkatauhan). Yamang ako’y apostol ninyo, pinapangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayo’y maligtas ang ilan sa kanila.” Roma 11:13

“Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinapahayag SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

SA PAMAMAGITAN LAMANG NG KUWENTO NI PABLONG NAGPAKITA DAW SI JESUS SA KANYA, ANG KALABAN NI JESUS AT MAMAMATAY-TAO AY NAPAKADALING NAGING SUGO, APOSTOL, TAGAPANGARAL, PROPETA, AT TAGAHATOL NG MGA CRISTIANO.

Pablo: “At kanyang sinabi, ‘Ako’y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka! Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Judio at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik ang kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila’y papatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging-banal!'” Gawa 26: 15-18

ANG PANGARAP NI PABLO MATAPOS SIYANG MAGPAKILALANG SUGO.

Pablo: “Maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ANG LAHAT NG NAKARIRINIG SA AKIN NGAYON AY MAGING CRISTIANONG KATULAD KO.” Gawa 26:29

SINO ANG TUNAY NA SUGO NG KRISTIYANISMO O IGLESYA DAW NI CRISTO? SI PABLO O SI FELIX MANALO? O BAKA NAMAN SILANG DALAWA?

Pablo: “Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN. AKO’Y NAGING LINGKOD NITO NANG HIRANGIN AKO NG DIYOS upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita.”Colosas 1:24-25

SAAN NAGMULA ANG SALITANG CRISTIANO O KRISTIYANISMO AT ANO ANG TAWAG SA MGA NAKINIG, NANIWALA, NAPANGARALAN, AT NAGING ALAGAD O KATULAD NI PABLO (SAULO)?

“Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo (Pablo), at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antiquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya, at nagturo sa maraming tao. AT DOON SA ANTIQUIA UNANG TINAWAG NA CRISTIANO ANG MGA ALAGAD.” Gawa 11: 25-26

ANG IGLESYA NI CRISTO O KRISTIYANISMO AY BUNGA NI PABLO KAYA OBLIGADO SI FELIX MANALO PATI NA ANG MGA KRISTIYANO NA KILANLIN SI PABLO BILANG SUGO NILA.

Pablo: “Hindi ba’t ako’y Malaya? Hindi ba’t ako’y apostol? Hindi ba’t nakita ko si Jesus na ating Panginoon? HINDI BA KAYO ANG BUNGA NG AKING PAGLILINGKOD SA KANYA? KUNG AYAW MANG KILANLIN NG IBA ANG AKING PAGKA-APOSTOL, DAPAT NAMANG KILANLIN NINYO AKO! KAYO ANG KATUNAYANG AKO’Y APOSTOL NG PANGINOON.” 1Corinto 9:1-2

ISINUSUMPA NI PABLO ANG MGA AYAW SUMUNOD SA KANYANG ARAL AT MABUTING BALITA KAHIT ANGHEL PA ITO. KAYA NAMAN KAHIT SUGONG SI FELIX MANALO AY WALANG NAGAWA KUNDI SUMUNOD KAY PABLO.

Pablo: “Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa Mabuting Balitang ipinapangaral namin, pakasumpain siya! Sinabi na namin, AT INUULIT KO: KUNG MAY MANGARAL SA INYO NG IBA KAYSA MABUTING BALITANG TINANGGAP NINYO, PAKASUMPAIN SIYA!” Galacia 1:8

ANO ANG MABUTING BALITA O ARAL NA IBINIGAY NI PABLO SA MGA CRISTIANO AT MGA MIYEMBRO NG IGLESYA NI CRISTO KAYA SILA NAGING BUNGA NI PABLO. ANO NAMAN KAYA ANG KAY FELIX MANALO?

Pablo: “Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa nga naunang kasulatan, ay PATUNGKOL SA KANYANG ANAK, ang ating PANGINOONG JESU-CRISTO. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang ANAK NG DIYOS sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa- ang kanyang MULING PAGKABUHAY. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol UPANG ANG LAHAT NG BANSA AY AKAYIN SA PANANAMPALATAYA at pagsunod sa kanya. KABILANG DIN KAYO SA MGA TINATAWAG NA MAGING TAGASUNOD NI JESU-CRISTO.” Roma 1:2-6

“Sapagkat IBINIBIGAY KO SA INYO ANG PINAKAMAHALAGANG ARAL NA tinanggap ko rin: si CRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING KASALANAN, BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN. INILIBING SIYA AT MULING NABUHAY SA IKATLONG ARAW, ayon din sa Kasulatan.” 1Corinto 15:3-4

“Ngunit ang ipinapangaral nami’y si CRISTONG IPINAKO SA KRUS- isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil.” 1Corinto 1:23

ANG MABUTING BALITA NI PABLO NA LANG DAW ANG DAPAT IPANGARAL AT IPATUPAD DAHIL WALA NANG IBA MALIBAN DITO. NASAAN NA ANG EBANGHELYONG IPINANGARAL NI JESUS NG TATLONG TAON SA JERUSALEM?

Pablo: “Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Cristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo’y walang ibang mabuting balita; lamang may nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang Mabuting balita tungkol kay Cristo.” Galacia 1:6-7

ANG PANG-ALIW NI PABLO SA KRISTIYANISMO O IGLESYA NI CRISTO UPANG PATULOY SILANG SUSUNOD SA KANYANG MGA ARAL.

Pablo: “Ito ang aral ng Panginoon na SINASABI NAMIN SA INYO: pagparito ng ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkangel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Cristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. KAYA NGA, MAG-ALIWAN KAYO SA PAMAMAGITAN NG MGA ARAL NA ITO.” 1Tesalonica 4:15-18

“Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos: na kayo’y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat; tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo naming mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ang Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa Mabuting Balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. KABILANG KAYO ROON SAPAGKAT TINANGGAP NINYO ANG MABUTING BALITANG IPINAHAYAG NAMIN SA INYO.” 2 Tesalonica 1:5-12

“Sa kabilang dako, ANG LANGIT ANG TUNAY NATING BAYAN. Mula roo’y hinihintay nating may pananabik ang PANGINOONG JESU-CRISTO, ang ating Tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng KANYANG KATAWAN, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.” Filipos 3:20

ANG UTOS NI PABLO NA TINANGGAP NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO KAYA LAGING PABLO ANG LAMAN NG KANILANG DILA: HUWAG SUSUNOD SA IBANG ARAL! DAPAT SAMA-SAMANG IPAGTANGGOL AT ITURO ANG MABUTING BALITA NI PABLO AT MAMUHAY AYON DITO.

Pablo: “Ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesu-Cristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman.” 1Timoteo 6:2-4

“Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting balita tungkol kay Cristo. SA GAYON, MAKABALIK MAN AKO SA INYONG PILING O HINDI, MAKATITIYAK AKONG KAYO’Y NANATILI SA IISANG LAYUNIN AT SAMA-SAMANG IPINAGTATANGGOL ANG MABUTING BALITA.” Filipos 1: 27

SAAN NAGMULA ANG PAGKAIN AT PAG-INOM SA DUGO AT KATAWAN NI CRISTO? ITO ANG IMBENTONG INUMIN AT TINAPAY NI PABLO DAHIL DI LAMANG SIYA KUNTENTO NA PATAYIN SI JESUS BAGKUS GUSTO PA NIYA ITONG KAININ AT INUMIN! GAYA RIN NG MGA PARI, PASTOR, AT MINISTRO.

Pablo: “Ito ang ARAL NA TINANGGAP KO SA PANGINOON AT IBINIBIGAY KO NAMAN SA INYO: Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng TINAPAY, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, at nagsabi, ‘Ito ang AKING KATAWAN na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.’ Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ANG SARO at sinabi, ‘Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng AKING DUGO. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin.’ Sapagkat tuwing kakain kayo ng TINAPAY na ito at iinom sa SARONG ito ay IPINAPAHAYAG NINYO ANG KAMATAYAN NG PANGINOON, hanggang sa muling pagparito niya.” 1Corinto 11:23-26

AYON KAY PABLO: MGA EPOKRITO DAW AT HINDI NAMUMUHAY AYON SA KATURUAN NG MABUTING BALITA SINA PEDRO, BERNABE, AT MGA APOSTOL NI JESUS. ANO ANG KARAPATAN NI PABLO UPANG LAITIN NIYA ANG MGA PINAKAMAMAHAL NA ALAGAD NI JESUS?

Pablo: “Nang si PEDRO ay nasa Antioquia, HAYAGAN KONG SINABI SA KANYANG MALI ANG KANYANG GINAGAWA. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y sumasalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; PATI SI BERNABE AY natangay sa kanilang PAGKUKUNWARI. Nang nakita kong HINDI SILA NAMUMUHAY AYON SA TUNAY NA DIWA ng Mabuting Balita, sinabi ko kay PEDRO sa harapan nilang lahat, ‘Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, paano mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?'” Galacia 2:11-14

“Hindi sila tunay na apostol kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Cristo. Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat maging si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan.” 2Corinto 11: 13-14

ANG KORONA DAW NI PABLO AT KANYANG TAGUMPAY SA ARAW NG PAGHUHUKOM. BUTI PA SI PABLO MAY KORONA, ANO NAMAN KAYA ANG TATANGGAPIN NI FELIX MANALO?

Pablo: “Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.” 2Timoteo 4:8

DAHIL KAY PABLO, NAWALA NA ANG MGA KAUTUSAN NG DIYOS, PINAWALANG-BISA NA DAW NI JESUS!!! MALAYA NA ANG KRISTIYANO!

Pablo: “Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus..PINAWALANG-BISA niya ang Kautusang pawang mga utos at tuntunin.” Efeso 2:13,15

“Si Cristo ang hangganan ng Kautusan, at sa gayon, ang sinumang nananalig sa kanya ay pawawalang-sala.” Roma 10:4

“Mga kapatid, tinawag kayo upang maging MALAYA. Ngunit huwag ninyong gagamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t-isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ANG BUONG KAUTUSAN AY NAUUWI SA ISANG PANGUNGUSAP, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ ” Galacia 5:13-14

ANG MGA ALAGAD NA TUMULONG SA PAGPAPALAGANAP NG MABUTING BALITA NI PABLO AY NAKASULAT NA DAW SA AKLAT NG BUHAY. SI FELIX MANALO BA AY KASAMA?

Pablo: “Euodia, Sintique, nakikiusap ako sa inyo. Magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaing ito. Sila man ay nakakatulong ko sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita, kasama nina Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. ANG PANGALAN NILA’Y NAKASULAT SA AKLAT NG BUHAY.” Filipos 4:2-3

WALA NI ISA SA 12 NA PINILING APOSTOL NI JESUS (pbuh) ANG TUMULONG SA MABUTING BALITA NI PABLO, KAWAWA NAMAN. BUTI PA SI FELIX MANALO SA PILIPINAS PURO ARAL NI PABLO ANG MGA MARIRINIG SA MGA KAPILYA NIYA.

Pablo: “Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.” 2timoteo 4:16-18

ANG MISYON DAW NG PAGKASUGO NI PABLO AY SA LAHAT NG TAO. KAYA NAMAN PILIT ISININGIT ANG KANYANG 14 NA AKLAT SA BIBLIYA AT TINAWAG NA “MABUTING BALITA”. PAANO NAMAN SI FELIX MANALO NA NAG-ANGKIN DIN NA SUGO? BAKIT WALA SIYANG DALANG AKLAT AT BAGKUS GINAMIT PA NIYA ANG AKLAT AT ARAL NI PABLO?

Pablo: “Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesu-Cristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng diyos na hindi marunong magsinungaling. IPINAHAYAG NAMAN ITO SA TAKDANG PANAHON AT IPINAGKATIWALA SA AKIN UPANG IPANGARAL, AYON SA UTOS NG DIYOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS.” Tito 1:1-3

“Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinapahayag SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

ANG PAGSISIKAP NI PABLONG PATUNAYAN NA SIYA ANG TINUTUKOY NI JESUS (SA JUAN 16:7-8) NA PAPARITONG “PATNUBAY” PAG-ALIS NIYA SA MUNDO UPANG MAGPALIWANAG AT IPAUNAWA SA SANGKATAUHAN ANG PATUNGKOL SA KASALANAN.

Pablo: “Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat LAHAT AY NAGKASALA. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.” Roma5:12-14

ANG DOKTRINA NI PABLONG SI ADAN DAW ANG DAHILAN NG KAMATAYAN AT PAGKAKASALA NG BUONG SANGKATAUHAN SA DIYOS. SI JESUS NAMAN DAW ANG NAGBAYAD SA KASALANAN NI ADAN AT MGA TAONG MAKASALANAN. MABILI TALAGA ANG MGA KUWENTONG GAWA-GAWA NI PABLO, LAGING BINABASA NG MGA PARI, PASTOR, AT MINISTRO NI FELIX.

Pablo: “Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao-si Jesu-Cristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao- si Adan-naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao- si Jesu-Cristo- higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.” Roma 5:15-17

“Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang MAMATAY SI CRISTO PARA SA ATIN noong TAYO’Y MAKASALANAN PA. At ngayong NAPAWALANG-SALA NA TAYO sa pamamagitan ng KANYANG DUGO, lalo nang TIYAK na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya.” Roma 5:8-9

LUHA ANG PUHUNAN NI PABLO SA PAGTATAG AT PAGTUTURO SA IGLESYA NI CRISTO KAYA DAPAT INGATAN AT ALALAHANIN ITO NI FELIX MANALO AT NG LAHAT NG MGA TAGASUNOD SA RELIHIYON NI PABLO.

Pablo: “Mula na rin sa inyo’y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, AT SA GAYO’Y MAILIGAW SILA. Kaya’t mag-ingat kayo, at ALALAHANIN NINYONG TINURUAN KO KAYO GABI’T ARAW SA LOOB NG TATLONG TAON AT MARAMING LUHA ANG PINUHUNAN KO.” Gawa 20:30-31

ANG BALITA NI PABLONG NAMATAY NA DAW ANG MGA CRISTIANO SA KAUTUSAN NG DIYOS NOONG TINANGGAP AT NAGING MIYEMBRO SILA SA ARAL NI PABLONG KATAWAN DAW NI JESUS NA NAMATAY AT MULING BINUHAY.

Pablo: “Gayon din naman, mga kapatid, NAMATAY NA KAYO SA KAUTUSAN nang kayo’y maging bahagi ng katawan ni Cristo, upang maging kabiyak ni Cristo na muling binuhay, at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos.” Roma 7:4

SALITA DAW NG DIYOS AT PINATNUBAYAN NG ESPIRITU SANTO ANG LAHAT NG SALITA NI PABLO KAYA NAMAN PATI PANGUNGUMUSTA AT PAGBATI NIYA SA MGA KAIBIGAN AT KABABAYAN NIYA AY NASA BIBLIYA. ANG ALAGAD NI PABLO SA PILIPINAS NA SI FELIX MANALO AY KAAGAD NAMAN IPINAABOT ANG ROMA 16:16 NA MENSAHE NG KANYANG MAHAL NA GURO.

Pablo: “Ikumusta mo naman ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila, at sa sambahayan ni Onesiforo. Naiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo nama’y iniwan ko sa Mileto, pagkat may sakit siya. Pilitin mong makarating dini bago magtaglamig. Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at ng mga kapatid.” 2Timoteo 4:19

“Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila..ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito..ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang UNANG SUMAMPALATAYA KAY CRISTO DOON SA ASYA..kay Maria..ikumusta ninyo ako SA MGA KABABAYAN KONG SINA Andronico AT Junia..kay Ampliato.. kay Urbano..sa kaibigan kong si Estaqius..Apeles..Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa..Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes, …MAGBATIAN KAYO BILANG MAGKAKAPATID KAY CRISTO. BINABATI KAYO NG LAHAT NG MGA IGLESYA NI CRISTO.” Roma 16:1-16

ANG DOKTRINA NI PABLO TUNGKOL SA “ULO AT KATAWAN” NI JESUS. BUTI NA LANG NAISAULO ITO NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO KAYA NAMAN HINDI NILA ITO NAKAKALIMUTAN SA KANILANG PAGHIHIKAYAT NG MGA MIYEMBRO.

Pablo: “Hindi ba ninyo alam na KAYO’Y mga bahagi ng KATAWAN NI CRISTO?” 1Corinto 6:15

“Si Cristo…Siya ang ULO ng iglesya na kanyang KATAWAN..” Colosas 1:18

“Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN.” Colosas 1:24

“Hindi sila napasasakop kay Cristo na siyang ULO AT MAY KAPANGYARIHAN SA BUONG KATAWAN na nagkaugpung-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos.” Colosas 2:19

“Sapagkat si Cristo’y tulad ng isang KATAWAN na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, IISA PA RING KATAWAN.” 1Corinto 12:12

“Kayo ngang lahat ang IISANG KATAWAN NI CRISTO at bawat isa’y bahagi nito.” 1Corinto 12:27

“Gayon din naman, tayo’y marami ngunit nabubuo sa iisang KATAWAN ni Cristo, at isa’t isa’y bahagi ng iba.” Roma 12:5

ANG DAHILAN NG PAGBABAUTISMO SA ITINAYO NI PABLONG IGLESYA DAW NI CRISTO O KRISTIYANISMO.

Pablo: “Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Cristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay.” Roma 6:3-5

“Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.” 1Corinto 12:13

ANG TURO NI PABLO SA LAHAT NG IGLESYA NI CRISTO: WALA NA DAW ANG BATAS NG DIYOS KAY ABRAHAM AT MOSES NA PAGPAPATULI. ANG TUNAY NA CRISTIANO O KASAPI SA ITINAYO NI PABLONG KRISTIYANISMO AY WALANG PATULI-TULI!!! BUTI NA LANG NILABAG ITO NI FELIX MANALO AT MGA KRISTIYANO SA PINAS KUNDI SIGURADONG HINDI SILA TULI.

Pablo: “Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo: kapag nagpatuli kayo, pinawalang-kabuluhan ninyo si Cristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli: kailangan sundin niya ang buong Kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Cristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos.” Galacia 5:2-4

“Sa mga nakipag-isa kay Cristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli.” Galacia 5:6

“Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesya…Kung ang isang tao’y tuli nang siya’y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli; at kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli; ang mahalaga’y ang pagsunod sa mga utos ng Diyos.” 1Corinto 7: 17-19

“At yaong nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli kundi paputol na.” Galacia 5:12

ANG ARAL NI PABLO SA KRISTIYANISMO: WALA NA ANG BATAS NG DIYOS PATUNGKOL SA MGA HAYOP NA MAAARI O DI-MAARING KAININ. KAININ ANG NAIS KAININ!!! TANGING SI PABLO AT FELIX MANALO LAMANG ANG NAGPAKILALANG SUGO NG DIYOS NA KUMAKAIN NG BABOY.

Pablo: “Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, NATITIYAK KONG WALANG PAGKAING LIKAS NA MASAMA;NGUNIT KUNG INAAKALA NINUMAN NA IPINAGBABAWAL ANG ISANG PAGKAIN, ITO’Y BAWAL NGA SA KANYA..SAPAGKAT ANG PAGPASOK NG TAO SA KAHARIAN NG DIYOS AY HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN..” Roma14:14,17

“KUMAIN KAYO NG ANUMANG NABIBILI NA KARNE AT HUWAG NA KAYONG MAGTANONG PA UPANG DI MABALISA ANG INYONG BUDHI…KUNG ANYAYAHAN KAYO NG ISANG DI SUMASAMPALATAYA AT IBIG NINYONG DUMALO, KANIN NINYO ANG ANUMANG IDULOT SA INYO AT HUWAG NA KAYONG MAGTANONG PA UPANG DI MABALISA ANG INYONG BUDHI.” 1Corinto:25-27

“Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.” Colosas 2:16

“Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugud-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung tayo ma’y kumain niyon.” 1Corinto 8:8

ANG DOKTRINA NI PABLONG NAMATAY SI JESUS UPANG TUBUSIN NG KANYANG DUGO ANG MGA MAKASALANAN. ANG PARAAN NG MGA MAKASALANAN UPANG MAGING KAIBIGAN NILA ANG DIYOS AY PATAYIN ANG “ANAK NG DIYOS” AT TIYAK MALILIGTAS!

Pablo: “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang MAMATAY SI CRISTO PARA SA ATIN noong TAYO’Y MAKASALANAN PA. At ngayong NAPAWALANG-SALA NA TAYO sa pamamagitan ng KANYANG DUGO, lalo nang TIYAK na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap niya tayong maging KAIBIGAN alang-alang sa PAGKAMATAY NG KANYANG ANAK. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa PAMAMAGITAN NG PAGIGING BUHAY NI CRISTO.” Roma 5:8-10

ANG PASIMUNO NG PANGUNGULEKTA NG PERA SA PANGALAN NG DIYOS AT NI CRISTO SA MGA ALAGAD NI PABLO SA IGLESYA O KRISTIYANISMO.

Pablo: “Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga KAPATID SA IGLESYA…kaya’t pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan, upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na kusang-loob ang pagbibigay ninyo at hindi sapilitan. Tandaan ninyo ito: ANG NAGHAHASIK NG KAKAUNTI AY MAG-AANI NG KAKAUNTI, AT ANG NAGHAHASIK NAMAN NG MARAMI AY MAG-AANI NG MARAMI. Ang Bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ANG IBIG NG DIYOS AY KUSANG PAGKAKALOOB.” 2Corinto 9:1,5-6

“Sila’y kusang-loob na nag-aabuloy hindi lamang sa kanilang kaya, kundi higit pa… Kaya’t pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo’y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, AT SA INYONG PAG-IBIG SA AMIN. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

Hindi sa inuutusan ko kayo; sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesu-Cristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan… Kaya’t ituloy ninyo ito! Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos; magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan; hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo makayanan.” 2Corinto 8:3,6-12

ANG PANAWAGAN NI PABLO NA MAGKAISA ANG MGA CRISTIANO SA PAGTULAD SA KANYA AT LUHAANG IPAGTANGGOL ANG ARAL NIYA NA SI JESUS AY NAMATAY SA KRUS.

Pablo: “Mga kapatid, magkaisa kayong TUMULAD SA HALIMBAWANG IPINAKITA KO SA INYO. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo- at ngayo’y LUHAANG INUULIT KO- marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Cristo.” Filipos 3:17-18

BILANG MIYEMBRO NG KRISTIYANISMONG ARAL NI PABLO AY DAPAT IPAHAYAG NG LAHAT NA SI JESUS AY DIYOS AT PANGINOON. KAYA NAMAN KAHIT AYAW NI FELIX MANALO NA TAWAGING DIYOS SI JESUS AY HINDI NIYA MATANGGIHAN SI PABLO SA PAGTAWAG KAY JESUS BILANG “PANGINOON”, MALIBAN SA NAG-IISANG DIYOS AT PANGINOON.

Pablo: “Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus na bagamat SIYA’Y DIYOS, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng DIYOS, bagkus HINUBAD NIYA ANG KATANGIAN NG PAGKA-DIYOS, NAGKATAWANG-TAO at namuhay na alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay MANINIKLUHOD AT SASAMBA SA KANYA. At IPAHAYAG NG LAHAT NA SI CRISTO ANG PANGINOON, SA IKARARANGAL NG DIYOS AMA.” Filipos 2:5-11

“Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ANG PAGKAKILALA KAY CRISTO JESUS NA AKING PANGINOON. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan KO lamang SI CRISTO, at lubos na makiisa sa kanya.” Filipos 3:8

ANG PANAKOT NI PABLO SA MGA CRISTIANO O MIYEMBRO NG IGLESYA NA HINDI SUSUNOD SA KANYANG ARAL AT HINDI SASAMBA SA GINAWA NIYANG DIYOS AT PANGINOONG SI JESUS.

Pablo: “Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa Mabuting Balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang magiging parusa nila’y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa PANGINOON at sa kanyang kaluwalhatian.” 2Tesalonica 1:8-9

“KAPAHAMAKAN ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay hilig ng katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pag-uukalan lang sana nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. “Filipos 3:19

ANG MABUTING BALITA DAW NI PABLO ANG HIWAGA AT MATAGAL NA LIHIM NG DIYOS. PAREHO LANG DAW ANG TURO NI PABLO AT MGA NAISULAT NG MGA PROPETA. KANINO NAMAN HINIRAM NI FELIX MANALO ANG KANYANG MGA DOKTRINA?

Pablo: “Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Jesu-Cristo NA IPINAPANGARAL KO SA INYO. Ang Mabuting balitang iyan ay isang HIWAGA NA NALIHIM SA LOOB NG MAHABANG PANAHON, at sa utos ng walang hanggang Diyos AY NAHAYAG NGAYON sa mga Hentil upang sila’y manalig at tumalima kay Cristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.” Roma 16:25-26

ANG DOKTRINA NI PABLONG IPINAKO DAW SILA KASAMA NI JESUS KAYA PATAY NA SA KASALANAN AT BUHAY KAY CRISTO ANG MGA TAGASUNOD NI PABLO.

Pablo: “Alam natin na ANG DATI NATING PAGKATAO AY IPINAKONG KASAMA NIYA upang mamatay ANG MAKASALANANG KATAWAN AT NANG HINDI NA TAYO MAAALIPIN NG KASALANAN. Sapagkat ang NAMATAY na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. NGUNIT TAYO’Y NANINIWALANG MABUBUHAY TAYONG KASAMA NI CRISTO KUNG NAMATAY TAYONG KASAMA NIYA. Kayat dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na PATAY na sa kasalanan datapwat BUHAY naman para sa Diyos sa inyong PAKIKIPAG-ISA KAY CRISTO.” Roma 6:11

BAKIT IKINAGAGALAK NI PABLO, FELIX MANALO, AT MGA CRISTIANO ANG PANINIWALANG NAMATAY AT NABUHAY MULI SI JESUS PARA SA KANILANG KASALANAN?

Pablo: “Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap niya tayong maging KAIBIGAN alang-alang sa PAGKAMATAY NG KANYANG ANAK. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa PAMAMAGITAN NG PAGIGING BUHAY NI CRISTO. Hindi lamang ito! Nagagalak tayo’t nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga KAIBIGAN niya.” Roma 5:11

ANG HINANAKIT O TAMPO NI PABLO SA KAUTUSAN NG DIYOS AT KANYANG KURO-KURO KUNG BAKIT IPINABABA ITO SA MGA PROPETA.

Pablo: “Ang ibig bang sabihin nito’y ang Kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi! Gayunman, HINDI KO SANA NALAMAN KUNG ANO ANG KASALANAN KUNG HINDI DAHIL SA KAUTUSAN. Kung hindi sinabi ng Kautusan, ‘Huwag kang mag-iimbot,’ hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit dahil sa Kautusan, ang loob ko’y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. SAPAGKAT WALANG KASALANAN KUNG WALANG KAUTUSAN.” Roma 7:7-8

GINAWA NI PABLONG “LUMANG TIPAN o LUMA NA” ANG MGA SALITA AT KAUTUSAN NG DIYOS SA MGA PROPETA. “BAGONG TIPAN” NAMAN DAW ANG KANYANG MGA ARAL. PATAY NA DAW SA KASALANAN KAYA LUMA NA DAW ANG MGA KAUTUSAN NG DIYOS UPANG BATAYAN NG PAGLILINGKOD. BAGONG BUHAY NA LANG DAW NA AYON SA ESPIRITU ANG KAILANGAN.

Pablo: “Ngunit patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim na Kautusan. Kaya’t naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa LUMANG TUNTUNING NASUSULAT kundi dahil sa BAGONG BUHAY ayon sa Espiritu.” Roma 7:6

SALITA NG DIYOS DAW ANG LAHAT NA SALITA NI PABLO KAYA PATI NAKALIMUTANG BALABAL AT AKLAT NI PABLO AY NASA BIBLIYA. BUTI PA SI PABLO PATI BALABAL AT AKLAT NIYA AY NAGING SALITA NG DIYOS, SI FELIX MANALO NAMAN KAYA?

Pablo: “Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa pergamino.” 2timoteo 4:13

PAANO IHINIWALAY NI PABLO ANG MGA CRISTIANO SA NAPAKARAMING BATAS, TUNTUNIN, AT KAUTUSAN NG DIYOS NA DAPAT SANA’Y NI ISANG KUDLIT AT TULDOK AY DI MAWAWALA BILANG TANDA NG PAGLILINGKOD SA DIYOS?

Pablo: “Noong tayo’y namumuhay pa ayon sa likas na pagkatao, ang ating mga masasamang pita na napukaw ng Kautusan ang nag-udyok sa atin ng paggawa ng mga bagay na magbubunga ng kamatayan. Ngunit patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim na Kautusan. Kaya’t naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa LUMANG TUNTUNING NASUSULAT kundi dahil sa BAGONG BUHAY ayon sa Espiritu.” Roma 7:5-6

BAKIT PILIT PINAPAWALANG-BISA AT BINUBURA NI PABLO SA ISIPAN NG MGA CRISTIANO ANG NAPAKARAMING KAUTUSAN NG DIYOS AT BAKIT TINAWAG NIYANG “LUMA NA” ANG MGA IPINABABA KAY MOSES AT SA LAHAT NG MGA PROPETA NA DAPAT SANA’Y KANILANG SUNDIN UPANG MAGKAMIT NG BUHAY?

Pablo: “Noong una, nabuhay ako nang walang Kautusan; datapwat nang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako ang namatay. Ang UTOS ding ito na dapat sanang magdulot ng buhay AY NAGDULOT SA AKIN NG KAMATAYAN. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos UPANG AKO’Y DAYAIN, at sa gayon, napatay nga niya ako.” Roma 7:9-11

SI PABLO, SA KABILA NA HINDI NIYA NAKITA SI CRISTO, HINDI KABILANG SA 12 APOSTOL, AT KILALANG MABAGSIK NA KALABAN NI JESUS AT MGA DISIPULO AY TINANGGAP PA RIN SIYA NG MGA TAO DAHIL GINAMIT NIYA ANG PANGALANG JESUS.

Pablo: “Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang Mabuting Balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesu-Cristo ang nagpahayag nito sa akin.” Galacia 1:11

GAMIT ANG PANGALANG JESUS, NAPAKADALING NAIPASOK NI PABLO ANG KANYANG MGA KAIBIGAN AT NAPAKARAMING DI-KILALANG TAO SA BIBLIYA KAYA NAMAN NAGING SALITA PA NG DIYOS ANG KANILANG MGA PANGALAN. ANO NAMAN ANG NAIDAGDAG NI FELIX MANALO SA BIBLIYA?

Pablo: “Kinukumusta ka ni Eparas na kasama kong nabilanggo dahil kay Cristo Jesus; gayon din, kina Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas- mga manggagawa ko. Nawa’y sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo.” Filemon: 23-25

“Iniwan na ako ni Demas dahil nahumaling siya sa mga bagay na pansanlibutan; siya’y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Cresente, si Tito nama’y sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain.” Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico.”2timoteo4:10-12

“Ikumusta mo naman ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila, at sa sambahayan ni Onesiforo. Naiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo nama’y iniwan ko sa Mileto, pagkat may sakit siya. Pilitin mong makarating dini bago magtaglamig. Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at ng mga kapatid.” 2Timoteo 4:19

“Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila..ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito..ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang UNANG SUMAMPALATAYA KAY CRISTO DOON SA ASYA…kay Maria..ikumusta ninyo ako SA MGA KABABAYAN KONG SINA Andronico AT Junia…kay Ampliato… kay Urbano…sa kaibigan kong si Estaqius..Apeles..Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa…Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes…MAGBATIAN KAYO BILANG MAGKAKAPATID KAY CRISTO. BINABATI KAYO NG LAHAT NG MGA IGLESYA NI CRISTO.” Roma 16:1-16

BASTA NAGTIPON-TIPON DAW ANG INC AT MGA KRISTIYANO, KASAMA NILA ANG ESPIRITU NI PABLO, KAYA ANG PAYO AT HATOL NIYA NA DAPAT GAWIN SA NAGKASALANG KRISTIYANO UPANG MALIGTAS AY IBIGAY KAY SATANAS!

Pablo: “Ako’y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, IBIGAY NINYO KAY SATANAS ANG TAONG IYAN upang mapahamak ang kanyang katawan at NANG MALIGTAS ANG KANYANG ESPIRITU SA ARAW NG PANGINOON.” 1Corinto 5:4-5

KAHIT HINDI UTOS NG DIYOS BASTA SARILING KURO-KURO NI PABLO PUEDE PA RIN PAGKATIWALAAN AT IDAGDAG SA BIBLIYA DAHIL SALITA PA RIN NG DIYOS ITO PARA KAY FELIX MANALO AT MGA KRISTIYANO.

Pablo: “Tungkol naman sa mga walang asawa, WALA AKONG MAIBIBIGAY NA UTOS MULA SA PANGINOON. NGUNIT BILANG TAONG MAPAGKAKATIWALAAN dahil sa habag sa akin ng Panginoon, MAGBIBIGAY AKO NG AKING KURO-KURO. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, INAAKALA KONG MABUTI PA SA ISANG TAO ANG MANATILI SA KANYANG KALAGAYAN. Ikaw ba’y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? HUWAG MONG HANGARING MAGKAASAWA.” 1Corinto 7: 25-27

AKALA NI PABLO AY NASA KANYA ANG ESPIRITU NG DIYOS AT ITO RIN ANG AKALA NG MGA PARI, PASTOR, AT MGA MINISTRO KAYA NAMAN PURO SALITA NI PABLO ANG INIAARAL SA TAO. SI FELIX MANALO NAMAN KAYA?

Pablo: “Subalit higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. IYAN ANG PALAGAY KO, AT AKALA KO’Y NASA AKIN DIN ANG ESPIRITU NG DIYOS.” 1Corinto 7:40

KANINONG EBANGHELYO ANG NARINIG NI FELIX MANALO AT NG MGA KRISTIYANO NA KAHIT IKAMATAY NILA AY KANILANG IPAGTATANGGOL? KAY JESUS O KAY PABLO? BAGO HIHIRIT ANG MGA PASTOR, PARI, AT MINISTRO, SI PABLO MUNA ANG DAPAT SASAGOT DAHIL SIYA ANG KANILANG TAGAPANGARAL DI BA?

Pablo: “Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang Mabuting Balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na AKONG SI PABLO AY MAGING TAGAPANGARAL NG MABUTING BALITANG ITO NA IPINAPAHAYAG SA LAHAT NG TAO.” Colosas 1:23

ANG PABORITONG PROPESIYA NI PABLO SA BIBLIYA NA GINAGAMIT NI FELIX MANALO AT MGA MINISTRO UPANG MAGING KATIBAYAN NG KANYANG PAGTATAYO NG IGLESYA NI CRISTO SA PILIPINAS.

Pablo: “Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik naming sa inyo mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag o kaya’y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayomg padadaya kaninuman. Ang Araw ng Panginoon ay hindi darating hangga’t di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos…” 2Tesalonica 2:1-3

ANO ANG GINAMIT NI PABLO UPANG MAGING SUGO AT SALITA NG DIYOS ANG KANYANG MGA KURO-KURO, PALAGAY, AT AKALA? SINO NAMAN KAYA ANG GINAWANG SAKSI NI FELIX MANALO? ANG MGA PILIPINO?

Pablo: “Saksi ko si Cristo NA KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI KO; HINDI AKO NAGSISINUNGALING. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo.” Roma 9:1

SA PAMAMAGITAN NG MGA PASTOR, PARI, PATI NA SI FELIX MANALO AT KANYANG MGA MINISTRO AY NAISAKATUPARAN NI PABLO SA PILIPINAS ANG KANYANG PANGARAP NA ANG LAHAT NG MGA NAKAKARINIG SA KANYANG ARAL AY MAGING CRISTIANONG KATULAD NI PABLO.

Pablo: “Maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ANG LAHAT NG NAKARIRINIG SA AKIN NGAYON AY MAGING CRISTIANONG KATULAD KO.” Gawa 26:29

“Hindi ba KAYO ANG BUNGA ng aking paglilingkod sa kanya? Kung ayaw mang kilanlin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilanlin ninyo ako! Kayo ang katunayang ako’y apostol ng Panginoon.” -1Corinto 9:1-2

“Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa AKIN, AKO ANG NAGLAGAY NG PUNDASYON, BILANG MAHUSAY NA TAGAPAGTAYO. Iba naman ang nagpatuloy (pari, pastor, ministro) ng pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat WALA NANG IBANG PUNDASYON NA MAAARING ILAGAY LIBAN SA NAILAGAY NA, SI JESU-CRISTO.” 1CORINTO 3:10

“Kung walang Pablo, walang Kristiyanismo.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s