Si Bernabe (Barnabas) ba ay isang apostol ayon sa nasusulat sa biblia?

Ito po ay hango at nakabatay sa aming talakayan ni kaibigang Wilmer Almojuela Balaoro dahil inaangkin niya na ang bagong tipan ay ipinasulat ni Hesus (as) sa kaniyang mga apostol at isa dito ay si Pablo. Kung gayon, bakit hindi inilagay o isinama sa biblia ang Gospel of Barnabas samantalang si Barnabas ay isa din sa mga apostol.

Bakit po ba hindi matanggap ng mga kaibigang Kristyano ang kasulatan ni Barnabas?

The reasons of the Christians to reject the Gospel are not valid and below are listed the real reasons why the Christians reject the Gospel of Barnabas.

1. It states that God is One and not three / No divinity of Jesus
2. It states that Prophet Muhammad (s) is the last Prophet of God
3. It states that Prophet Muhammad (s) is the Messiah
4. It does not talk about any original sin
5. It states that the last Prophet will be an Ishmaelite
6. It also denies the crucifixion.

Hinamon ni ako na magpakita ng talata sa biblia na nagsasabing si Barnabas ay isang apostol, at ako ay tumugon:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Siya ay tumugon at ipinuntos ang:

Ang Pagpili ni Jesus sa Labindalawang Apostol
(Mateo 10:1-4)(Lucas 6:12-16)

13 Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. 14 Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. a Hinirang niya ang mga ito upang maging kasa-kasama niya at upang suguing mangaral. 15 Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. 16 Ito ang labindalawang hinirang niya: b si Simon, na pinangalanan niyang Pedro; 17 sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila’y tinawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ay “mga anak ng kulog”; 18 sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Mak.

Ang aking tugon kay wilmer:

Kung iyan ang pagbabatayan na hindi apostol si Barnabas ay pinalilitaw lamang din ni wilmer na hindi din apostol si Pablo pagkat hindi rin nakatala ang pangalan ni Pablo sa Mateo 10:1-4 Lucas 6:12-16 sa labing dalawang apostol.

Nanatili ako sa aking katibayan na nakasaad sa biblia na si Barnabas ay isang apostol at nililihisan ni wilmer:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Muling sumagot si wilmer at nagtibay:

21-22 “Kaya’t dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya’y isa sa mga kasa-kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit.”

23 Kaya’t pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. 24 Pagkatapos, sila’y nanalangin, “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili 25 upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya.”

26 Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya’t siya ang nadagdag sa labing-isang apostol. (GAWA 1:21-26)
Ang aking tugon muli kay Wilmer:

Tama naman na hindi pa apostol si barnabas sa mga unang araw na iyan at sa panahong iyan ay hindi pa ganap na apostol si Barnabas, ayon sa biblia.

Ngunit paglipas ng araw o panahon ng maisulat na ang GAWA 14: 14, dito ay sinabi na ng manunulat ng Aklat ng mga GAWA na si Barnabas ay isang apostol.

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

Kundi apostol si Barnabas bakit isinulat sa GAWA 14: 14 na siya’y isang apostol. Kung palilitawin naman ni Wilmer na si Barnabas ay hindi apostol ni Hesus (as), hindi sana inihanay ng manunulat ng GAWA 14: 14 si Barnabas kay Pablo. Dapat hindi ganito ang isinulat sa biblia:

14Nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Mga Gawa 14: 14

dapat ang isinulat dito ay :

14Nang marinig ito ni Bernabe at ang apostol na si Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. GAWA GAWA 14: 14.

MALINAW IYAN, KUNDI APOSTOL SI BARNABAS DAPAT AY HINDI BINANGGIT SA GAWA 14: 14 (ACTS 14: 14) NA SIYA AY ISANG APOSTOL.

AYON DIN SA KUWENTO NG BIBLIA, SILANG DALAWA NI PABLO AY GINABAYAN NG ESPIRITU SANTO:

“While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ‘Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.'” Acts 13:2

Ang pinagbatayan ko pong biblia ay ito at maari ninyong bisitahin at i-check: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mga+Gawa+14&version=SND

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s