ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA INYO MGA KRISTIANO UPANG MAUUNAWAAN NINYO NANG LUBOS ANG DOKTRINA NG PANANAMPALATAYANG ISLAM AT MAALIS ANG MGA AGAM-AGAM NINYO SA MALING PAGKAKAUNAWA SA MGA MUSLIM!!!

Hajji Abdulqader‘s post in DEBATER of The FACEBOOK ISLAM and Christian…for peace.

ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA IYO

“ Ipahayag! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha,
Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.

Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay,
Siya na nagturo (sa paggamit ) ng panulat,
Na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman.”
( Qur’an 96 : 1-5 )

Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan.

Ang lathalaing ito ay inihanda upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalong-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.
Tanggapin nawa ng Allah ang pagsisikap na ito na isinagawa bilang matapat na paglilingkod sa Kanya.

Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansang naimpluwensiyahan nito, sadyang kapuna-puna na marami pa ring mga tao sa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam.

Sinuman ang matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam.

Siya ay malayang yumakap sa Islam maging anuman ang kanyang lahi, kulay o katayuan sa buhay.

Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng katotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikha ay nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin.

Ang paggamit ng emosyon lamang ay nagsisilbing balakid sa paghahanap ng tamang landas.

Ang bawat pananampalataya ay nag-aangkin ng kaligtasan at katotohanan. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay dapat lamang na magkaroon ng tunay at sapat na batayan. Ang tamang pangangatwiran na may mapananaligang batayan ay kailangan upang malaman at matiyak ang makatotohanan.

Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyon na dapat malaman.
ANO ANG ISLAM?

Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, pook, tribo o anumang bagay na nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang relihiyon sapagkat ang kanilang pangalan ay hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa: Ang Kristiyanismo ay hinango sa katagang Kristo; Ang Budhismo sa pangalan ni Gautama Buddha; Hinduismo sa tribo ng Indes Valley sa India; at Hudaismo sa tribo ng Juda.

Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na Salam na nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng Pagsunod, Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Tunay at Iisang Diyos.

Ang tunay na kapaayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at lipunan.Ang Kapayapaan ay hindi kailanman matatamo sa antas ng karunungan, kayamanan o katanyagan.

Bagkus ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng ganap at tapat na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) – ang likas na pananampalatayang ibinigay Niya sa sandaigdigan.

SINO ANG ALLAH
Ang Allah ay ang tunay at tanging Tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin ipinanganak. Siya ay walang katulad.

Ang Allah ay Diyos, hindi ng isa lamang na tribo o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Tunay na Panginoon ng lahat. Kaya’t Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin at wala ng iba pa.

Siya ang nagpadala ng mga Sugo upang turuan ang tao sa pagsamba tanging sa Kanya lamang. Ang ilan sa kanila ay sina: Propeta Noah, Abraham, Moses, Hesus, Mohammad (SAWS)1

Pinanatili ng mga Muslim na Siya ay tawagin sa pangalang Allah. Siya (Allah) mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan o rebelasyon na Kanyang ipinadala sa mga piling Propeta. Siya ang tanging Tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at nindi nakikita.
Ayon sa Banal na Qur’an (32 : 4)
Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito…..”

SINO ANG MUSLIM?
Marami ang nag-aakala na ang tunay na Muslim ay ang isang tao na isinilang mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya ay isang taong isinilang sa bansang Muslim. Ang lahi, kulay, tribo,angkan o pangalan ay hindi mga batayan upang ang isang tao ay matawag na tunay na Muslim.

Ang tunay na Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga Kautusan. sa katunayan, hindi ang tao lamang ang matatawag na Muslim. Maging ang lahat ng mga nilikha ng Allah bukod pa sa tao (katulad ng mga bituin sa kalangitan,ang araw, buwan, hangin, hayop, atbp.) ay maituturing na Muslim, sapagkat silang lahat ay mga nilikha na sumusnod sa likas na batas na inilagay ng Allah sa kalikasan.

Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na sila ay tawaging Mohammadan sapagkat ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsamba kay Propeta Muhammad (SAWS).

Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturo ng pagsamba sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito ay naghihikayat sa tao na sumamba tangi sa nag-iisa lamang na Allah, at nagbabawal sa anumang uri ng pagsamba na iniuukol sa nilikha.

SINO SI MOHAMMAD?
Si Mohammad (SAWS) ay isinilang sa lungsod ng Makkah ( O Bacca Sa Bibliya) isang kilalang lungsod na nasasakop ng Saudi Arabia sa kasalakuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran ng sangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo at Propeta ng Allah at ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao.

Ang pagitan nina Propeta Mohammad at Propeta Hesus (SAWS) ay humigit kumulang sa 570 taon.

Sa katunayan, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad ay iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (SAWS) ang tinaguriang – Ama ng Mananampalataya.

Si Propeta Hesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac at si Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni Propeta Ismael. Si Propeta Mohammad (SAWS) ay hindi marunong sumulat at bumasa. Siya ay kilala bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao sa kanyang pook (Makkah). Kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin (Ang Mapagkakatiwalaan).

Noong siya ay apatnapung taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilang panghuling Propeta. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang huling kapahayagan o rebelasyon ng Allah – ang Banal na Qur’an. Si Propeta Muhammad (SAWS) ay namatay sa gulang na animnapu’t tatlo. Siya ay inilibing sa Madina, na ngayon ay isang lungsod ng Saudi Arabia.
ANO ANG BANAL QUR’AN?

Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito ay tunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon.

Ito ang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam. Ang kapahayagang ito ay siyang binibigkas ng mga Muslim sa tuwing nagdarasal ng limang beses sa maghapon.

Ang Banal na qur’an ay ipinahayag ng Allah bilang gabay sa sangkatauhan. Sa katunayan, maraming Muslim ang nasasaulo ang buong banal na Qur;an.

Ito ay isang patunay na ang Banal na Qur’an ay hindi maaaring baguhin magpakailanman at isang tanda na ito ay pinangangalagaan ng Allah laban sa anumang pagbabago.

Sa Banal na Qur’an ( 15 : 9 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan; at katiyakang pangangalagaan Namin ito (sa anumang pagbabago ).”

PANINIWALA NG MGA MUSLIM

Ang Muslim ay may matapat at buong pusong paniniwala sa mga sumusunod:

1. Paniniwala sa Kaisahan ng Allah at ang Pagsamba sa Kanya lamang.

Ang Muslim ay naniniwala sa nag-iisa lamang na Diyos (Allah). Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin sapagka’t Siya lamang ang nagkaloob ng buhay sa lahat. Ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng Allah ay ang taus-pusong pagsaksi na Siya ay nag-iisang Diyos. Siya ay walang anak, ama o ina. Hindi Siya maaaring ihambing kaninuman o sa anuman na Kanyang nilikha.
Ayon Sa Banal na Qur’an (112 : 3-4 )
Hindi Siya nagka-anak at hindi Siya ipinanganaak, at Siya ay walang katulad.”

Ang Allah –Ang Maawain at ang Mahabagin ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan na Kanyang naisin. Subalit ang kasalanang hindi Niya mapatatawad ay ang pagtatambal sa Kanya sa anumang kalagayan at ang pagsamba sa iba maliban sa Kanya.

Kapag ang tao ay namatay sa isang kalagayan na siya ay sumasamba sa iba o nagtatambal sa Allah ng anuman sa anumang kalagayan, isinara na niya ang kanyang tadhana sa Paraiso.

Subalit habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang pagkakataong bumalik sa likas na pagsamba sa Dakilang Lumikha. Ang Allah ay laging nagpapatawad sa kaninumang matapat na nagsisisi.

Ayon Sa Banal na Qur’an (4 :48 )
Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang lahat (maliban dito) sa kaninuman na Kanyang naisin….”
Ang Islam ay naghihikayat sa tao na kilalanin nang tapat ang Lumikha na nagkaloob ng buhay sa kanya. Kaya’t ang Allah lamang ang dapat na pag-ukulan ng pagsamba.
2. Paniniwala Sa mga Orihinal na Kasulatan
Ang Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga Orihinal na kasulatan na ipinadala ng Allah sa Kanyang mga Propeta. Ang mga kasulatang nababanggit sa Banal na Qur’an ay ang mga sumusunod:
i) i) Suhuf (Kalatas) na ipinahayag kay Propeta Abraham (SAWS)
ii) ii) Tawrat (Torah) na ipinahayag kay Propeta Moses (SAWS)
iii) iii) Zabur (Salmo ) na ipinahayag kay Propeta David (SAWS)
iv) iv) Injeel (Ebanghelyo) na ipinahayag kay Propeta Hesus (SAWS)
v) v) Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS )

Ang mga Orihinal na kapahayagan na nabanggit ay pinaniniwalaan ng mga Muslim sapagkat iisa lamang ang kanilang pinagmulan,- ang Allah.

Ngunit sa kasalukuyan, tanging ang Banal na Qur’an na lamang ang nalalabing kapahayagan na nananatili sa kanyang Orihinal na anyo. Ito ay nagsisilbing patotoo sa mga naunang mga aklat na ipinahayag sa mga naunang Propeta.

3. Paniniwala Sa mga Anghel.
Ang mga Muslim ay matapat na naniniwala sa mga Anghel. Nilikha ng Allah ang mga Anghel mula sa liwanag samantalang ang tao ay nilikha mula sa alabok. Bawat tao ay may dalawang anghel na nagbabantay at nagtatala sa lahat ng kanyang ginagawa, mabuti man o masama.Ang talaang ito ay tinatawag na Talaan ng Gawa. Ito ang ihaharap sa tao sa Araw ng Paghuhukom.

Kung matimbang ang kanyang mabubuting gawa, siya ay mapuputa sa Paraiso. Ngunit kung higit na matimbang ang kanyang masasamang gawa, siya ay mapupunta sa Impiyerno.
Kung tutuusin, nag pagkakalikha sa tao ay nakahihigit kaysa sa Anghel sa dahilang ang tao ay nilikha ng Allah na may kalayaan – ang sumunod o sumuway. Ngunit ang mga Anghel ay nilikha ng Allah na walang layang sumuway. Tanging ang ipinag-uutos lamang ng Allah ang kanilang ginagawa.

4. Paniniwala sa mga Propeta
Mahigpit na ipinag-uutos sa mga Muslim ang maniwala sa lahat ng mga Propeta. Hindi siya matatawag na Muslim kung itatakwil niya ang isa man sa mga Propeta . Ang ilan aa mga Propetang ito ay sina: Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, David, Solomon, Joseph, Moises, Aaron, Juan Bautista, Hesus at si Mohammad (SAWS).

Ang Paniniwala sa kanila ay pantay at walang pagtatangi. Kailangang mahalin at igalang silang lahat sapagkat sila ay isinugo ng Nag-iisang Tagapaglikha—ang Allah. Magkagayunman, ni isa sa kanila ay hindi dapat sambahin. sa katunayan, walang sinumang Propeta ang nagturo na siya mismo ay dapat sambahin.

Ang lahat ng Propeta ay Muslim sapagkat sila, noong kanilang panahon ay sumunod, sumuko at tumalima sa Iisang Allah-Ang Tagapaglikha.

Ang kanilang pangunahing turo o aral ay ang pagsamba, pagsuko at pagtalima sa Allah. Ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay iisa. Silang lahat ay tuwirang tumalima at nagpatirapa sa Allah sa kanilang pagdarasal.

Sadyang iisa ang buod ng Mensahe ng lahat ng Propeta sa dahilang iisa ang Allah na nagsugo sa kanila.

Kung marami man ang uri ng pananampalataya sa ngayon, ang mga ito ay hindi nagmula sa Allah bagkus ay nagmula sa pagtuturo ng tao.

Ang pagmamahal at paggalang sa mga Propeta ay kailangan sapagkat sila ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Ang aral o mensahe nilang lahat ay nagmula sa Iisang Tagapagsugo—ang Allah. At tiyak na makakamtan ng tao ang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom kung siya ay tunay na sumusunod sa aral at turo ng Propeta.

5. Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom
Ang Muslim ay kailangang maniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang lahat ng tao ay mamamatay na siya namang simula ng buhay na walang-hanggan; Paraiso o Impiyerno.
Sa Banal na Qur’an (3 :185 ), ang Allah ay nagsabi:
“Ang lahat ng tao ay makararanas ng kamatayaan at sa Araw ng Paghuhukom lamang kayo’y gagawaran ng sapat na kabayaran…”
At sa Araw na iyon, ang lahat ng tao ay ibabangong muli ng Allah at Kanyang hahatulan batay sa kanilang gawa.

Sinuman ang sumamba tanging sa Allah lamang at gumawa ng mabuti ay mapupunta sa Paraiso. Ngunit ang sinumang sumamba sa iba maliban sa Allah ay mapupunta sa Impiyerno.
Dapat lamang na maniwala sa Araw ng Paghuhukom upang magkaroon ng saysay ang buhay ng tao sa mundong ito. Sa batas ng tao, marami ang gumagawa ng mabuti ngunit hindi nabibigyan ng sapat na gantimpala.

Marami din ang gumagawa ng masama ngunit hindi nahahatulan o nabibigyan ng tamang kaparusahan. Subalit sa Araw ng Paghuhukom, ang Allah na Siyang Makapangyarihan at Dakilang Hukom ay magbibigay ng tama at sapat na gantimpala o parusa sa lahat.
Sa Araw na iyon, doon matatagpuan at makakamtan ang lahat ng tunay na katarungan, at tanging ang Allah lamang ang makapagbibigay nito.

6. Paniniwala sa Kahihinatnan at Walang Hanggang Kaalaman ng Allah.

Ang Muslim ay kailangang maniwala na ang lahat ng nangyayari ay pinahihintulutan ng Allah: mabuti man o masama sa paningin ng tao. Walang magaganap sa kaharian ng Allah na salungat sa kanyang nais. Siya ang Maalam at ang Maawain, at ano man ang Kanyang naisin ay may makahulugangg layunin.

Dapat din siyang maniwala na ano man ang kanyang mga kahihinatnan ay pinahihintulutan ng Allah. Ang kahihinatnan ng tao ay bunga rin ng kanyang gawa sapagkat binigyan siya ng Allah ng kalayaan na pumili ng mabuti o masama.

Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili ay itinalaga at pinahintulot ng Allah. Ang Allah lamang ang tanging nakababatid sa kahihinatnan ng lahat ng pagsisikap ng tao. Kung ito ay mailalagay ng tao sa kanyang puso, tatanggapin niya ng buong pananampalataya ang lahat ng loobin ng Allah kahit ito ay hindi niya nauunawaan nang ganap.
Dapat ding paniwalaan ng Muslim na bagamat hindi niya nakikita ang Allah, ay nakikita naman siya Nito. Batid ng Allah ang lahat maging ang nakatago sa puso.
Bukod sa mga nabanggit na paniniwala ng Muslim, ang Islam ay mayroon ding limang haligi na dapat gampanan o isagawa.

Ang Paniniwala ay hindi sapat. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang buhay o saysay.

Sa Islam, ang mga sumusunod ay nararapat na isagawa ng isang Muslim bilang pangunahing daan tungo sa kaligtasan at upang matamo ang biyaya ng Alllah.

ANG HALIGI NG ISLAM
Ang Shahaadah (Pagsaksi) na walang tunay na diyos na dapat pag-ukulan ng Pagsamba maliban sa Allah at si Mohammad ay Sugo at Propeta ng Allah”
.
Pag-aalay ng limang ulit na pagdarasal (Salaah ) sa maghapon bilang pasasalamat at pag-aalaala sa Allah.
Pagbibigay ng taunang kawanggawa (Zakat). Ito ay dalawa at kalahating (2.5 %) porsiyento sa natitirang kayamanan o salapi na naipon sa loob ng isang taon. Ito ay ipinamimigay sa mga nangangailangan at nararapat makinabang.
Pag-aayuno (Siyam) tuwing buwan ng Ramadan na isinasagawa ng tanging sa Allah lamang inuuukol upang ipadama ang pagiging matapat sa Kanya.
Paglalakbay sa Makkah (Hajj) minsan sa tanang buhay ng sinumang may mainam na kaisipan, mabuting kalusugan at may sapat na salaping gugugulin sa paglalakbay.

Ang mga haliging nabanggit ay nararapat na paniwalaan at gampanan nang taus-puso bilang pagsasagawa ng pangunahing pagsamba, pagsunod at pagtalima sa ipinag-uutos ng Allah.
Sa Banal na Qur’an (51 : 56 ) ang Allah ay nagsabi:
Nilikha ko lamang ang Jinn at Tao upang sambahin Ako.”
Sa dahilang ang Allah ang nagbigay ng pananampalatayang Islam, ito ang tanging relihiyon na magpapalaya sa tao sa kanyang pagkabilanggo sa mga huwad at di-maipaliwanag na doktrina.

Ang mga doktrinang ito ay gawa lamang ng tao kaya’t kailanman ay hindi magiging malaya sa pagsasalungatan.
Ang Islam lamang ang Pananampalatayang ipinadala ng Dakilang Lumikha sa sangkatauhan.

Sa Banal na Qur’an (3 :19 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Katotohanang ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam (pagsunod, pagsuko at Pagtalima sa Kanya)”
Tanging sa Islam lamang matatagpuan ang ganap na patnubay na sumasaklaw sa bawat bahagi o aspeto ng buhay. Ang mga alituntunin na dinala ng mga Propeta ay binigyang kaganapan ng Allah kay Propeta Mohammad (SAWS). Kaya naman, ang Islam ay nagbibigay ng maliwanag , praktikal at ganap na alintuntunin na kayang isakatuparan ng tao sa kanyang araw-araw na pamumuhay.

Ang Allah ay nagsabi ( 5 :3 ):

“ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo, Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo, at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon.”
Nasasaad din Sa Banal na Qur’an ( 3 : 85 ):“Sinuman ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam (Pagsunod, Pagsuko, at Pagtalima sa Allah), kailanma’y hindi ito tatanggapin sa kanya at sa huling araw, siya ay makakasama ng mga talunan.” (Pagkakaitan ng buhay sa Paraiso ).
Inaanyayahan namin kayo na patuloy na sa pananaliksik sa itinuturo ng Islam na may bukas na kalooban at kaisipan upang makita ang tunay na katotohanan.

Si Propeta (SAWS) ay nagsabi :
“ Sinuman ang magsikap na matamo ang kaalaman (sa pananampalataya) gagawin ng Allah na maginhawa sa kanya ang landas tungo sa Paraiso”.
Alalahanin natin na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang lahat ay magwawakas at ang lahat ng tao ay magbabalik at haharap sa Allah upang litisin.
Ayon Sa Banal na Qur’an ( 2 :156 ).
katotohanan, tayo ay nagmula sa Allah at sa kanya rin tayo muling magbabalik.”
Gayundin ang Allah ay nagsabi ( 31 :34 ).
At walang sinumang nakababatid sa kanyang kinabukasan. At wala ring nakababatid kung saang pook siya mamamatay, katotohanan, ang Allah lamang ang nakababatid (ng lahat ng bagay)”.
Hindi ba nararapat na higit nating bigyan ng pansin at paghandaan ang kabilang buhay?
Nawa’y ang maikling mensaheng ito ay nakapagbigay linaw sa pangunahing impormasyon na dapat malaman tungkol sa Islam. Hangad namin na maituwid ang anumang maling haka-haka o impormasyon bunga ng patuloy na paninira sa Islam hanggang sa kasalukuyan.

Advertisements

3 responses to “ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA INYO MGA KRISTIANO UPANG MAUUNAWAAN NINYO NANG LUBOS ANG DOKTRINA NG PANANAMPALATAYANG ISLAM AT MAALIS ANG MGA AGAM-AGAM NINYO SA MALING PAGKAKAUNAWA SA MGA MUSLIM!!!

  1. Juan 4:23-24
    23 Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24 Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s