Ang Propesiya ng ISAIAH CHAPTER 42

ANG PROPESIYA NG ISAIAH CHAPTER 42, AY NATUPAD SA PANIG NG MGA MUSLIMS

by Al Daud Ibn Amaan on Friday, January 7, 2011 at 11:51am

SA NGALAN NG DIYOS, ANG MAHABAGIN, ANG MAAWAIN ANG DIYOS NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA AT LAHAT NG BAGAY DITO SA SANLIBUTANG ITO, ANG DIYOS NA SANDIGAN NG LAHAT NA KANYANG MGA NILIKHA, SIYA SI ALLAH(SWT). AKO AY SUMASAKSI NA WALANG DAPAT SAMBAHIN MALIBAN KAY ALLAH(SWT) AT AKO AY SUMASAKSI NA SI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AY KANYANG SUGO AT PROPETA. ANG SINOMANG GINABAYAN NI ALLAH AY WALANG SINOMANN MAKAPAGLILIGAW AT ANG SINOMANG NAPALIGAW NA NG LANDAS AY WALANG SINOMANG MAKAPAG-GAGABAY, NAWA ANG KAPAYAPAAN, ANG BIYAYA ANG AWA NI ALLAH(SWT) AY MAPASA HULING SUGO, SA KANYANG ANGKAN, SA KANYANG MGA TAGASUNOD AT SA LAHAT MGA SUMUSUNOD SA TUWID NA LANDAS AYON SA KAUTUSAN AT KALOOBAN NG DAKILANG TAGAPAGLIKHA. ANG KAPAYAPAAN AY SUMAINYONG LAHAT SA SINOMANG MAKAKABASA NITO.

INAANYAYAHAN KO ANG LAHAT NA MAKIBAHAGI SA PINAKA-KAAYA-AYANG PAKIKIPAGTALASTASAN UPANG ATING TUKLASIN AT ALAMIN KUNG KANINO NGA BA ITO NATUTUPAD AYON SA MAKATOTOHANANG KAGANAPAN NG BUHAY NG MGA TAO, KUNG SA KRISTIYANISMO BA? OR SA MGA MUSLIMS.

ISAIAH CHAPTER 42

ISAIAH 42:1 — Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.

IPINANGAKO DITO NG DIYOS, IPADADALA NIYA ANG KANYANG ESPIRITU SA ISANG LALAKI NA SIYANG MAGDADALA NG KATARUNGAN O HUSTISYA PARA SA MGA HENTIL (MUSLIMS).

ANG MGA HENTIL OR GENTILES, SILA YAONG MGA LAHI NI PROPETA ISHMAEL NA KAPATID NAMAN NI PROPETA ISAAC NA KUNG SAAN ANG KANYANG LAHI SA PAMAMAGITAN PROPETA JACOB AT TINAWAG ITONG MGA HUDYO (JEWS) OR ISRAELITAS. ANG DALAWANG MGA ANAK NI PROPETA ABRAHAM NA PINANGAKO NG DIYOS.

ANG PROPESIYA NA ITO AY NATUPAD SA PANIG MGA MUSLIMS, DAHIL ANG IBINABA NG DIYOS NA BANAL NA AKLAT SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU AY NAGKATOTOO NA IBINABA NI ANGHEL GABRIEL(AS) AT TINANGGAP NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AT SIYANG BATAS NG BAWAT BUHAY NG MGA MUSLIM AT ITO AY TINAWAG NA “SHARIAH LAW”.

HINDI ITO NATUPAD SA KRISTIYANOS, DAHIL ANG BATAS NA GINAGAMIT NG MGA KRISTIYANOS AY BATAS NA GAWA NG CONGRESSO AT SENADO…ITO AY MATATAWAG NA BATAS NA GAWA LAMANG NG TAO.

ISAIAH 42:2 — He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.

ANG MGA MUSLIMS, AY HINDI ITO NAGPAPAHAYAG SA GITNA NA KALSADA UPANG IPALAGANAP ANG MAGANDANG BALITA, PATUNGKOL SA KAGANDAHANG DALA NG ISLAM.

ISAIAH 42:3 –A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth JUDGMENT unto TRUTH.

ANG BATAS NA TINAWAG NA “SHARIAH LAW” AY BATAS NA TOTOO AT WALANG TALI O NABIBILI NG PERA DAHIL BATID NG BAWAT MUSLIM NA ITO AY BATAS NA MULA SA DIYOS.

ISAIAH 42:4 — He shall not fail nor be discouraged, till he have set JUDGMENT in the earth: and the isles shall wait for his LAW.

NOONG IBABA NG DIYOS KAY PROPETA MUHAMMAD(SAWS) ANG BATAS (i.e. QURAN) NAG-IISA LAMANG SIYA UPANG IPAKILALA ITO SA KANYANG LIPI AT TRIBU. IPINAGLABAN NIYA ITO HANGGANG SA SIYA AY NAGTAGUMPAY NA MAITATAG NG LUBUSAN ANG RELIHIYONG ISLAMIKO SA BANSANG ARABYA NA NOON AY PAGANO AT NAITATAG DIN SA MGA KARATIG NA BANSA AT HANGGANG SA BUONG SANLIBUTAN.

ISAIAH 42:5 — Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

DITO IPINAKILALA NG DIYOS NA SIYA ANG DIYOS…ANG DIYOS NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA AT NAGBIBIGYA BUHAY AT TAGAPANUSTOS SA LAHAT NG KANYANG MGA NILIKHA. SIYA ANG DIYOS NA SINASAMBA NG MGA MUSLIMS, LIBAN DITO AY WALA NG IBA KUNDI SI ALLAH(SWT).

ISAIAH 42:6 — I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, FOR A LIGHT OF THE GENTILES;

AT ANG BATAS NA ITO, AY GAMIT UPANG TAWAGIN ANG KANYANG MGA ALIPIN SA DERETSU AT TUWID NA LANDAS NG BUHAY….ITO AY ANG BATAS NA LIWANAG NG BAWAT MUSLIM, BATAS AT KATARUNGAN PARA SA LAHAT NG NILALANG NG DIYOS NA NAGMUMULA SA BANAL NA QURAN AT SA MGA SUNNAH AT PAMAMARAAN NG IPINAKIKILALA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS).

ISAIAH 42:7 — To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

ANG BATAS NA ITO AY ANG AWA NG DIYOS, PARA SA MGA TAONG NAROON SA KADILIMAN AT MGA BILANGGO. NOONG PANAHON NA WALA PA ANG QURAN, WALANG BATAS ANG MGA HENTIL (MUSLIMS), KUNG SINO LAMANG ANG MALAKAS AT MAYAMAN AY SIYA YAONG MAKAPANGYARIHAN AT MAY KARAPATANG MAGHAHARI. SUBALIT NOONG MAIPAKILALALA NA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) ANG BANAL NA QURAN, ITO ANG PUMUKAW AT NAGBUKAS NG MGA MATA, PUSO AT DAMDAMIN NG MGA HENTIL (MUSLIMS) AT NG BUONG DAIGDIG.

ISAIAH 42:8 — I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

SINABI NG DIYOS, AKO AY DIYOS IYAN ANG AKING PANGALAN AT WALANG GAYA KO. NAG-IISA LAMANG ANG DIYOS NG MGA MUSLIMS, AT NAGTATAGLAY NG WALANG KAPANTAY NA PANGALAN AT MGA PINAKA-MAGANDANG MGA KATANGIAN NA NAUUKOL LAMANG SA DIYOS, NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA AT SA LAHAT NG BAGAY DITO SA MUNDO.

WALANG IBANG TAO O NILALANG O IMAHEN NA PINAGTUNGKULAN ANG MGA PAMAMARAAN NG PAGSAMBA ANG MGA MUSLIMS BAGKUS SA NAG-IISA LAMANG NA DIYOS NG SANLIBUTAN NA SI ALLAH(SWT).

SINABI NI ALLAH(SWT) TAWAGIN MO SA ANO MANG PANGALAN NA INYONG NAIS, BASTAT ITO’Y NAUUKOL LAMANG SA AKIN, DAHIL SA AKIN ANG LAHAT NG PINAKA-MAGANDANG PANGALAN.

ISAIAH 42:9 — Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.

DITO IPINANGAKO NG DIYOS, NA KANYANG PAPALITAN ANG LUMA!!! ANG LUMA AY PAMAMARAAN NG MGA ISRAELITAS, TUNGO SA BAGONG BATAS, ANG BATAS NA NAKAPALOOB SA BANAL NA QURAN….ANG BAGONG BATAS NG DIYOS PARA SA KANYANG MGA PINILI ANG MGA HENTIL(MUSLIMS).

ISAIAH 42:10 — SING unto the LORD a NEW SONG, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.

DITO PINAAWIT NG DIYOS ANG MGA MUSLIMS NG BAGONG AWIT, ANG BAGONG AWIT AY ANG BATAS NG DIYOS NA NAROON SA BUONG BANAL NA QURAN, ITO AY MINI-MEMORYA AT INA-AWIT SA PAMAMAGITAN NG NARRATION SA BAWAT ORAS NG PAGDARASAL NG MGA MUSLIMS NG SABAY-SABAY AT ITO AY UMIIKOT SA BAWAT PAG-INOG NG BUONG SANLIBUTAN NG BUONG KAMUSLIMAN UPANG PURIHIN LAMANG ANG NAG-IISANG DIYOS, MGA PAGPUPURI SA DIYOS BATAY SA KANYANG KAUTUSAN AT AYON SA KANYANG KALOOBAN.

UMAAWIT  ANG BAWAT MOSQUES NG SABAY-SABAY SA PANAHON AT ORAS NG PAGSAMBA. SUMISIGAW ANG BAWAT MOSQUES, BUNDOK, SIYUDAD AT SAAN MANG DAKO NG LUPAIN UPANG IHUDYAT SA LAHAT NG MANANAMPALATAYA ANG DARATING NA ORAS NG PAGSAMBA AT PAGPURI SA DIYOS ARAW MAN O GABI.

KUNG KAYO AY NAROON SA MGA ISLAMIKONG MGA BANSA AT INYONG MARIRINIG ANG MAG SIGAW NA ITO SA BAWAT TUKTOK NG MGA MOSQUES.

HINDI ITO KAGAYA SA KRISTIYANISMO NA ANG GAMIT UPANG TAWAGIN ANG MGA MANANAMPALATA AY KAMPANARYO AT BATINGAW UPANG TAWAGIN NG TAO SA PAGDARASAL, KAYA HINDI NATUPAD NG MGA KRISTIYANOS ANG PROPESIYA NA ITO.

ISAIAH 42:11 — Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that KEDAR doth inhabit: let the INHABITANTS of the rock sing, let them shout from the top of the mountains.

AT UMAWIT SA UTOS NI ALLAH(SWT) ANG MGA BUNDOK, ANG MGA BARANGAY, ANG MGA SIYUDAD…. ANG BAWAT MOSQUES AY HUMIHIYAW SA BAWAT ORAS NG MGA PAGDASARAL NG SABAY-SABAY!…..INAATASAN NG DIYOS NA ITATAAS NG MGA COMMUNIDAD NA KUNG SAAN SI KEDAR (UNANG ANAK NI PROPETA ISHMAEL) NANIRAHAN ITO AY ANG ARABIA. ITO ANG ISA SA PATUNAY NA ANG MGA HENTIL AY MGA MUSLIMS! DAHIL SI KEDAR AY ANAK NI PROPETA ISHMAEL(AS) NA ISANG HENTIL OR ISHMAELITA.

SINO BA SA INYO ANG NAKAKAPUNTA NA SA MAKKAH? ITO AY PINALILIGIRAN NG MGA MABATONG MGA BUNDOK TUMPAK SA SINABI NG DIYOS… NA HAYAAN NINYONG UMAWIT ANG MGA BUNDOK…TUMPAK SA SINABI NG DIYOS NA HAYAAN NINYONG UMAWIT ANG MGA SIYUDAD AT ITO AY SA ORAS NG “SALAH” OR PADARASAL 5 BESES BAWAT ARAW.

ANG MGA MOSQUES, ANG MGA SIYUDAD AT MGA BUNDOK SA MADALING ARAW PA LAMANG MARIRINIG MO NA ANG SIGAW, BILANG PAGTAWAG NA ITO AY ORAS NG PAGDARASAL PARA PURIHIN ANG NAG -IISANG DIYOS NG SANLIBUTAN.

SA KRISTIYANISMO HINDI SIGAW NG BOSES NG TAO ANG GAMIT UPANG TAWAGIN NG TAO SA PAGDARASAL BAGKUS  KAMPANARYO UPANG IPABATID NA ORAS NA NG PAGDARASAL.

AT ISA PANG PRUEBA…SI KEDAR AY ANG UNANG ANAK NI PROPETA ISHMAEL(AS) AYON SA AKLAT NG

GENESIS 25:12-13 NA NAGSASABI NA:

AND THESE ARE THE NAMES OF THE SONS OF ISHMAEL, BY THEIR NAMES, ACCORDING TO THEIR GENERATIONS: THE FIRST BORN OF ISHMAEL, NEBAJOTH AND KEDAR.

ISAIAH 42:12 — Let them give glory unto the LORD, and declare his praise in the islands.

ANG MGA AWIT NG MGA MUSLIMS UPANG PURIHIN LAMANG ANG TANGI AT NAG-IISANG DIYOS NA SI ALLAH(SWT). AY HINDI ITO BASTA AWIT NG KATHA NG TAO, BAGKUS ITO AY AWIT NA MULA SA QURAN NA DINALA NG ANGEHL GABRIEL(AS) SA PROPETA MUHAMMAD(AS) ANG MGA AWIT NA IPINADALA NG DIYOS NA AAWITIN PARA SA KANYA…ITO AY AYON SA KANYANG KAUTUSAN AT KALOOBAN.

HAYAAN ANG MGA HENTIL O MUSLIMS NA MAGBIGAY PAPURI SA DIYOS AT ITATATAG SA MGA BANSA AT KAPULUAN ANG KANYANG WALANG HANGGANG KADAKILAAN.

ISAIAH 42:13 — The LORD shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies.

ISAIAH 42:14 — I have long time holden my peace; I have been still, and refrained myself: now will I cry like a travailing woman; I will destroy and devour at once.

ISAIAH 42:15 — I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and I will dry up the pools.

ISAIAH 42:16 — And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them.

ANG QURAN AY ANG ILAW AT AWA NG DIYOS, NA NAGBIBIGAY LIWANAG SA SANGKATAUHAN AT UPANG IPAABOT ANG WALANG KATUMBAS NA PAG-IBIG AT AWA NI ALLAH (ANG DIYOS) SA SINOMAN SA SUMUNOD SA KANYANG MGA KAUTUSAN NG NAAAYON SA KANYANG KALOOBAN AY TIYAK NA MAY GANTIMPALA SA KABILANG BUHAY ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA PILING NG DAKILANG TAGAPAG-LIKHA NA SI ALLAH(SWT).

ISAIAH 42:17 — They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods.

BAGO PA MAN PINILI NG DIYOS ANG PROPETA MUHAMMAD(SAWS) BILANG KANYANG SUGO. ANG KANYANG MGA TRIBU AT NINUNO AT TRIBU AY MGA IMAHEN AT DIYUS-DIYOSAN ANG KANILANG SINASAMBA ANG BAWAT TRIBU AY MAY ANGKING REBOLTO NA KANILANG DINADASALAN AT SINASAMBA.

DITO IPINAHIYA NG PROPETA MUHAMMAD(SAWS) ANG MGA PAGANO NANG PAGBABASAGIN NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) ANG MAY HIGIT KUMULANG NA 360 NA MGA IMAHEN, MGA IBAT-IBANG URI NG MGA DIYUS-DIYOSAN NG KANYANG BANSA NA NOON AY NASA LOOB NG KABBAH, SA MEKKAH, SAUDI ARABIA.

ISAIAH 42:18 — Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.

ISAIAH 42:19 — Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the LORD’s servant?

ISAIAH 42:20 — Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not.

MARAMING TAO NA BULAG SA KATOTOHANAN. NAKIKITA NA NILA AY TILA WALANG NAKITA, NARINIG NA NILA SUBALIT TILA AY WALANG NARINIG AT NABASA NA NILA SUBALIT AYON NILA ITONG OBSERBAHAN.

ISAIAH 42:21 — The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable.

AT ANG ISLAM AY LUMAGANAP, AT UNTI-UNTING NAKIKILALA SA DAIGDIG BILANG ISANG TUNAY A RELIHIYONG NILIKHA NG DIYOS AY MAY WAGAS AT KAAYA-AYANG BATAS NG SANLIBUTAN. BATAS AT KATARUNGAN NA PUNO NG KAGANAPAN APPRUBADO NG SIYENSYA AT MGA DALUBHASA.

ISAIAH 42:22 — But this is a people robbed and spoiled; they are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses: they are for a prey, and none delivereth; for a spoil, and none saith, Restore.

ANG MGA MUSLIMS SA TOTOONG BUHAY, SILA YAONG DUMANAS NG MGA PAGHIHIRAP, INA-AGAWAN NG MGA KARAPATAN. ISA NA DITO ANG ATING BANSA NA NOON AY MGA MUSLIMS AT SINAKOP NG BANYAGA AT GINAWANG KRISTIYANOS SA DULO NG KANYON. MGA TAONG NAGISING NA LAMANG SA KATOTOHAN NA ANG KANILANG MGA LUPAIN AY IBA NA PALA ANG NAGMAMAYARI. AT ANG KANILANG MGA LIKAS NG YAMAN AY KINUHA NG MGA BANYAGA.

ISAIAH 42:23 — Who among you will give ear to this? who will hearken and hear for the time to come?

SINO BA ANG NAKIKINIG SA MGA MUSLIMS? GAYON ANG PAKITUNGO NG KARAMIHAN NANG TAO AY LAHAT NG MGA MUSLIMS AY MASAMA. SILA NA ANG SINALAKAY NG GIYERA, INAGAWAN AT SILA PA YAONG MASAMA. AT KAPAG MAY ISANG MUSLIM NA NAGKASALA AY WARI’Y ANG BUONG ISLAM ANG MAYSALA AT HINUHUSGAHAN.

ISAIAH 42:24 — Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? did not the LORD, he against whom we have sinned? for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law.

DITO NAKASAAD NA ANG MGA ISRAELITAS AY HINDI LALAKAD SA LANDAS NG DIYOS. KAYA MANGYARI ANG PROPESIYA NA ITO AY TUMPAK PARA SA MGA ISHMAELITAS (OR HENTIL O MUSLIMS).

ISAIAH 42:25 — Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle: and it hath set him on fire round about, yet he knew not; and it burned him, yet he laid it not to heart.

DITO MGA KAIBIGAN NAITATAG NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) ANG ISLAM. ITO ANG TUNAY NA PROPESIYA NA NANGYAYARI SA BUHAY NI PROPETA MUHAMMAD(saws).

SALAM!

AL DAUD IBN AMAAN

Tunghayan ang talakayan sa Facabook

Advertisements

3 responses to “Ang Propesiya ng ISAIAH CHAPTER 42

 1. ANG HULA SA LUMANG TIPAN

  ISAIAH 42:1-4 Sinabi ni Yahweh:
  Ito ang lingkod ko na aking itataas na aking pinili at kinalulugdan;
  IBUBUHOS KO SA KANYA ANG AKING ESPIRITU, AT SA MGA BANSA AY SIYA ANG MAGPAPAIRAL NG KATARUNGAN.

  2 Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita.
  Ni hindi magtataas ng kanyang tinig.

 2. Isaiah 42:2 (New International Version, ©2010)
  2 He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets.

  http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+42%3A2-3&version=NIV

  Now you tell me that Jesus did not raise his voice according to the bible.

  Jesus said: …YOU SNAKES! YOU BROOD OF VIPERS!..matthew 23:33 ….You FOOLISH PEOPLE! Luke 11:40……GET BEHIND ME ARMAN (ESTE) SATAN!! Matthew 16:23

 3. Prophecy Servant of God
  ` ` ` ` ` ` ` `
  word Atmak not necessarily means ‘whom I uphold’ but is infact a name

  the writing of Atmak is אתמך
  the writing of Ahmad is אחמד

  Isaiah 42:1
  God says
  “Behold, ‘My Servant’ (pronounced as Abd-ee), ‘whom I uphold’ (pronounced as Atmak);

  God mentioning about the coming of His servant
  Behold My Servant Ahmad (Isaiah 42:1) – so who is this Ahmad as in God’servant?

  He is none other than
  Abd-Allah Ahmad (Servant of God, Ahmad) – Prophet Muhammad s.a.w

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s