Bigyang Pansin

by:  Ameer Hussien

1688615_349489461900369_2269345487458010006_n

“asSalamu alaikum wa RahmatuLLAH!”

ⓑ Hindi ko maiwaglit sa isipan ang mga bagay-bagay na nakikita ko sa paligid,
sa lipunang kinalalagyan ko,
sa mga nangyayari,
sa kasalukuyang nagaganap,
at sa maaring kahihinatnan bukas.

Hindi lingid sa marami ang nakalipas, at hindi maikubli sa lahat ang nagaganap sa kasalukuyan, maliban sa mga taong walang pakialam sa kanyang lipunan,
mga taong walang iniisip maliban sa kanyang sariling kapakanan.

Kung ating napagmasdan, at damhin ang totoong naging sitwasyon sa Pamayanang ito ay nakakapanglupaypay.

Sa gitna ng pang-aataki ng kaaway, ang walang tigil nilang panunuligsa sa Islam, ang mga pang-aapi sa mga Muslim ay abala tayong nakipag-argumento sa kapwa nating Muslim.

Hindi natin inisip na sa ating ginagawa ay maslalo tayong humihina,
masalalo tayong naging bukas sa mga kalaban,
mas lalo tayong naging walang kalaban-laban.

Sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At sundin ninyo ang ALLAH at ang Kanyang Sugo, at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang ang ALLAH ay kakampi ng mga matitiyaga.”
[Q. 8:46]

Isang malinaw na Kataga mula sa ALLAH, na kung tayo ay magiging abala sa pakikipagtalo sa ating mga kapatid ay mawawalan tayo ng tapang, mawawalan tayo ng lakas at higit sa lahat mawawalan tayo ng kakampi.

Napapansin ko, marami sa atin ang kapag nakabasa, nakarinig ng magandang opinyon, magaling na paliwanag hinggil sa mga bagay-bagay at pangyayari ay agad niya itong pinaniniwalaan maging ang lahat ng ito ay kathang isip lamang at walang matibay na basehan.

Agad natin itong ini-share, tinulungan nating maipalaganap ang isang opinyon at kinalimutan natin ang maliwanag na mga Talata ng Qur’an at Hadith.

Ang masakit, dahil ang mensahe ng mga post na ito ay tinutuligsa ang kapwa nating Muslim, ang mga taong naniniwala sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, sumusunod sa kung ano ang sinusunod natin dangan nga lamang sila ay hinusgahan ng lipunan, itinuring na masama sa karamihan.

Sila ay hinusgahan ayon sa mga lumalabas sa media, sa bibig ng mga taong ayaw makipaglaban, sa mga taong mataas ang pinag-aralan subalit walang natatapos, mga taong nagsasabing Muslim ngunit mukhang amerikano, mataas daw ang kaalaman ngunit maging ang kanyang balbas ay inaahitan.

Mga kababaihang animo’y anghel kung makapagsalita,
subalit maging ang sempleng Hijab ay hindi nito nagawa.

Hindi ko sinasabing
‘Huwag kayong makialam’
ang nais ko lang ay
‘sana ang problemang kinaharap nitong Ummah ay huwag niyo ng dagdagan.’

Maslalo niyo lang pinasiklab ang hindi pagkakaintindihan, kung may nalalaman ka, huwag mong gatungan ang iyong mga kapatid, at kung wala ka pang naunawaan ay mas mainam na manahimik ka nalang.

Batid ng ALLAH kung sino ang totoo, hindi na kailangang ang mga desisyon ninyo at mga panghuhusga.

Marahil ay kapus tayo sa kaalaman subalit hindi ito ang dahilan upang manatili sa kamangmangan, ang Patnubay ay Nakasulat sa Qur’an at Hadith at bihira lang itong matagpuan sa bibig ng karamihan.

Batid natin na kapag tungkol sa pakikipaglaban ang naging usapan, ito man ay nabanggit sa Qur’an ay tila wala tayong pakialam, at ang ALLAH ang higit na nakakabatid nito, Kanyang sinabi;
“Ang pakikipaglaban ay ipinag-utos sa inyo bagama’t ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama sa inyo. Datapuwa’t ang ALLAH ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman.
[Q. 2:216]

“Wala tayong alam!”

Hindi ba natin maamin ito?
O di kaya’y may pag-aalinlangan ba tayo sa Talatang ito?

Marahil ay hindi na kailangang ipabatid na ang Pakikipaglaban sa Landas ng ALLAH ay isang depensa, pagtatanggol sa Relihiyon.

Oo, at walang alinlangan, ito ay nabanggit sa ika-190 Ayah ng Surah al-Baqarah at ika-39 Ayah sa Surah al-Hajj, ito ang mga unang talata na ibinaba hinggil sa Pakikipaglaban, at ang pangunahing dahilan ay ang makipaglaban sa kanila na nakikipaglaban sa atin, ibig sabihin ay Ipagtanggol natin ang ating sarili, ang ating karapatan, ang karapatan ng Islam at higit sa lahat ito ay para sa ALLAH.

Ngayon, anong uri ng opensa mula sa kanila (mga walang paniniwala) ang hinihitay natin upang humawak ng sandata at tumayo upang ipagtanggol ang Karapatan ng Islam?

Hindi ba natin nararamdaman ang nangyayari sa paligid?
Ang daing ng mga bata sa Syria,
ang mga inaabusong kababaihan sa Iraq,
ang mga naging balo sa Palestine,
ang mga naging ulila sa ibat-ibang dako ng mundo,
ang mga nawalan ng tirahan,
ang mga pinagkaitan ng karapatang mabuhay,
ang mga ikinulong,
ang kanilang pakikialam sa mga bansang Muslim,
ang paghahadlang nilang maipalaganap ang Islam,
ang pananakop nila sa lupa ng mga Muslim,
ang pang-aapi,
ang pang-aabuso,
ang panlilinlang,
ang lahat na walang katarungang ginawa nila sa mga Muslim sa buong mundo, hindi ba ito matatawag na opensa?

Kung hindi natin ito napapansin maging ang pagwasak nila sa Gitnang-Silangan bilang opensa ay wala na akong alam.

Kung hindi pa natin napapansing pinagtutulungan tayo ng buong mundo, kahit saang bansa, mga bansang hawak nila ay ipinagkait sa mga Muslim ang kanilang karapatan, sila ay nagtutulungan at sama-samang pinupuksa ang mga Muslim.

Nais nilang mapalis ang Islam sa mundo, sapagka’t ayaw nila sa atin kahit kaylan, kung kaya ipinag-utos sa atin ang lumaban;
“Ito ang tunay na pananampalataya, kaya’t huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito, at makipaglaban kayo laban sa Mushrikun nang sama-sama, kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama.”
[Q. 9:36]

Ngunit pinili natin ang magiging miserable kaysa sa ang sundin ang mga Talata ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala).

“HINDI TAYO LUMABAN!”

Hindi tayo lumaban dahil ayaw natin ng gulo,
ayaw nating mamatay sa digmaan,
ayaw nating magsakripisyo,
ayaw nating tawagin tayong Terorista, at para sa atin ang digmaan, ang pumatay ay masama sa lahat ng panahon.

Basahin mo ito;
“. . .at ang Fitnah (kawalan ng pananampalataya sa ALLAH at pagsamba sa mga diyos-diyusan) ay higit na masama sa pagpatay (pakikipaglaban).”
[Q. 2:217]

Uulitin ko;
“Tayo ay walang alam!”

Ni hindi natin nababatid kung aabutin pa natin ang susunod na sikat ng araw.

Kung ayaw natin ng Digmaan sikapain nating huwag magiging kabilang sa kaaway ng mga Mujahideen, dahil sila ay nakikipaglaban lamang sa kumakalaban sa Islam, at nasa kanila ang maraming dahilan, sila ay sumusunod lamang, sinabi ng ALLAH (subhanaHu wa Ta’ala);
“At ang hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t isa, kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig) ay hindi gumawa nito (hindi naging magkaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang Khalifah) ay magkaroon ng Fitnah (pagsamba sa diyus-diyosan, digmaan, labanan, pang-aapi at pagsubok) sa kalupaan, at isang malaking kabuktutan at kasamaan.”
[Q. 8:73]

Uulitin ko, hawak ng mga Mujahideen ang maraming dahilan kung bakit sila nakikipaglaban, (dapat nga kasama ka kung tutuosin) at kung sila ay tama, nawa’y pagpalain sila ng ALLAH at papasukin sa Paraiso, at kung sila ay nakagawa ng pagkakamali pananagutan nila iyon sa ALLAH.

Sinabi ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam);
“Ako ay pinag-utusan (ng ALLAH) na makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na Walang Diyos (ang dapat sambahin), maliban sa ALLAH at ang Muhammad ay Sugo ng ALLAH, at kanilang isagawa ang Salah at magbigay ng Zakat, at kung kanila itong isinagawa lahat, magkagayon, nailigtas nila ang kanilang buhay at ari-arian mula sa akin maliban sa naaayon sa Batas ng Islam, at ang hatol sa kanila ay (mula) sa ALLAH.”
[Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Bilang 24]

Kung Muslim ka nga, hindi mo sila kaaway, huwag lang sanang mangyari na maging kabilang ka sa mga tumayong kaaway nila.

Hilingin natin sa ALLAH ang Kanyang Patnubay. . .
Sapagkat Siya lamang ang higit na Nakakaalam sa lahat ng bagay.

Ipasa ang mensahe!

Christian Zionism

By: Nicky Nelson

10526193_732841123462421_3153929126530863604_n

Real Jews denounce the State of Israel, so why do so many Christians support Israel? Arabs and Jews lived in peace and harmony together for over 1,300 years until the Zionists invaded; see the Balfour Declarationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

Was the bible re-written and edited to support Israel? There is no doubt about it, why else would Christians support murder, death and war? Must see award winning video http://vimeo.com/59933668

Why was Israel really created? Israel was created and funded by the Zionist Rothchilds to protect their wealth, it’s really that simple, here it is in 5-minutes! . https://www.youtube.com/watch?v=iBHTdvMhSL4&feature=youtu.be

REAL JEWS ARE AGAINST ISRAEL AND THE ZIONISTS. DO YOU KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN REAL JEWS AND ZIONISTS?
Here it is in 5 minutes. https://www.facebook.com/photo.php?v=931612336865839&set=vb.100000512440659&type=2&theater

Thousands of Jews Protesting the Zionists, stating they denounce the state of Israel and the Zionists have taken their identityhttp://www.youtube.com/watch?v=QJIgQ0klfs0

5 minutes to truth. Yonotan Shapira, Former Captain, Israeli Air Force Speaks out against this genocide in Israel. With a concise explanation of the land grab! https://www.youtube.com/watch?v=D-90QLmTCZs

THIS IS A GREAT DEBATE! As Israel appears to be preparing for yet another assault on the Gaza Strip, what does it want to achieve? Is the goal to completely destroy Hamas? Is there evidence that Hamas killed the three teenagers? What is really going on over there?https://www.youtube.com/watch?v=URIzjnD8zXY

Brave Jewish boy supports Palestine and look what happens to him.https://www.facebook.com/photo.php?v=10152209687271658&set=vb.746556657&type=2&theater

“Do “Ashkenazi” Jews have a right to Palestine? Not according to many historians, such as the Jewish historian Arthur Koestler, who wrote The Thirteenth Tribe.

The word “Jew” refers to both a religion and a race. Using one word for two different concepts is as stupid as referring to a religion as “Chinese”.
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=731564900256710&set=a.109838912429315.18577.100002096209652&type=1

Albert Einstein’s WARNING ABOUT ISRAEL FROM 1948 in a Historical Letter to THE NEW YORK TIMES:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730928593653674&set=pb.100002096209652.-2207520000.1405355182.&type=3&theater

ISRAEL’S HISTORY OF INVASION, MURDER, & U.S. GUN CONTROL – Should we be supporting their government, literally?

https://www.facebook.com/notes/nicky-nelson/israels-history-of-invasion-murder-us-gun-control-should-we-be-supporting-their-/727438277336039

Proof that Israel was involved on 9/11
(Compiled by Ken Doc, 9/11 Truth Movement)
http://southeastasianews.org/israeli_connections_to_911.html
http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5367
http://www.historycommons.org/timeline.jsp

Mossad Truck Bombs on Sept 11
http://www.youtube.com/watch?v=3aKj6uJ5Mt4&
http://www.youtube.com/watch?v=IbLpMnGVm0Q&

5 Dancing Israelis:
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/fiveisraelis.html
http://911research.wtc7.net/sept11/israelispys.html

“We were there to Document the event”:
http://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLwIsrael:
Were Israelis Detained on Sept. 11 Spies?
http://abcnews.go.com/2020/story?id=123885&page=1
Israeli 911 terrorism ties!! FOX news report now CLASSIFIED!
Part 1 – http://www.youtube.com/watch?v=j7T4DhDLPrY&
Part 2 – http://www.youtube.com/watch?v=JSEbgrmKtmA&
Part 3 – http://www.youtube.com/watch?v=nE9crBylehs&
Part 4 – http://www.youtube.com/watch?v=omoyOGid7cA&
Part 5 – http://www.youtube.com/watch?v=4OjTX2rYXzg

Ang Pagsamba kay Hesus (as) noong siya’y sanggol pa lamang. [Ang tugon kay manghuhulang Arman De Castro]

Ayon sa hula ni:

Arman G. De Castro:

SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA YAN!! SANGGOL PA LAMANG SI YESHUA/HESUS SINASAMBA NA.

MATEO 2:11 Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria Lumapit sila at NAGPATIRAPA AT “SINAMBA” ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA NILA HARING HERODES YAN…
SI HERODES

MATEO 2:7-8 Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8 Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, “Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon (((((((at sumamba rin sa kanya.” ))))))

ANG MGA PANTAS SASAMBA
MATEO2:2 Nagtanungtanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang ((((((siya’y sambahin.” )))))

basa

http://armandecastro.wordpress.com/2010/12/23/sinamba-nila-si-hesus-bakit-hindi-tumanggi/

<<<ANG PAGTUGON SA MALING HULA NI ARMAN>>>

Nhordz G Diamal Ay dimo nauunawaan yan,, Arman G. De Castro ahehehe

Anyway that is another tpic,, pero gnun pa man sasagutin pa rin kta,,

KAYA NILA SINAMBA SI HESUS KASI KAUGALIAN NA SA HUDIO NA SUMAMBA SA HARI O MAGpATIRAPA NOT BECAUSE GOD SI HESUS KUNDI DHIL SA PANGITAIN NA BITUIN;na sya ay magiging hari,, RESPETO PO ANG GINAWA NILANG PAGPAPATIRAPA

MATEO 2:2
Saan naroon ang ipinanganak na

>>>hari ng mga Judio?<<

sapagka’t aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya’y sambahin.

ISA PO YANG KAUGALIAN NG MGA HUDIO NA PAGTIRAPAAN ANG ISANG HARI,,

infact ginawa din ni david yn kay saul,,

1 sam 24:8

And David also rose up after him: and going out of the cave cried after Saul, saying: My lord the king. And Saul looked behind him: and David bowing himself.

down to the ground, worshipped,

Sa kabila na maraming ebidensya na si hesus MAY SINASAMBA: ay ang mga kristyano ay walang tigil sa paghahalungkat ng biblia para lng maging Dios si hesus,, Trying hard maxado,, mapride, may maliwanag na ngang talata na may sinasamba si hesus abay gagawa pa rin ng paraan para maging dios si hesus,,

Halimbawa sabi ni hesus:

John 4:22

22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin

DITO PO AY NAPAKALINAW NA MAY SINASAMBA SI HESUS AT UN ANG DIOS NA TUNAY,, ngaun para maging Dios din si hesus abay hahanap sila ng talata para maging dios din si hesus:

Halimbawa:

Mateo 28:9

29 At narito, sila’y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila’y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya’y sinamba.

DITO, SINAMBA SI HESUS KAYA ANG NASA ISIP NILA DIOS SI HESUS,, pero malinaw da taas na si hesus may sinasamba,, at ang basehan nilang si hesus sinamba kaya Dios na rin ay napakahina, , SANHI LNG ETO NG PAGIGING TRYING HARD,,
Kasi pagka yan ang basehan nila,, abay pati si propeta daniel Dios na rin,,

Daniel 2:46

Nang magkagayo’y ang haring Nabucodonosor ay nagpatirapa, at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila’y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kaniya

SEE,, si daniel sinamba,,

DIOS DIN BA SYA?? Kaya ang pagiging dios ni hesus ay wag ipilit kasi pati sa dreams hindi yan mangyayari,,^_^

CONCLUSION:

Ang kaugalian ng mga Hudyo na ginawa kay Hesus (as) noon ay walang ibig sabihin na espesyal o pagka-diyos ni hesus (as) pagkat ito ay ginawa rin sa ibang tao bilang isang kaugalian.

The Ark Of Noah (PBUH)! Where Is It?

1003404_1414813835466385_5374821703579629469_n

●○ The Bible says on mounts Ararat

Genesis 8:4 “Then the ark rested … on the mountains of Ararat.”

●○ Other Jewish books says on the mount of lubar
Book of Noah – The Midrash locate the Ark on Lu-Bar. (Fasold, p 232)

●○ The Apocryphon 10:12 and 12:13 from the Qumran scrolls also notate Lu-Bar as the site of the Ark.

The book of jubilees (5:28) says the ark rested on the mount of Lubar

●○ But The Quran says on mount Al-Judi

Quran 11-44 “And it was said: “O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain).” And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allah) was fulfilled and it rested on the mount Al-Judi …”

Mount Al-Judi (Cudi) is located approximately 200 miles south of Mt. Ararat in southern Turkey almost within eyesight of the Syrian and Iraqi borders.

Which one is the truth?

Lately a large pieces of wood was found in mount Judi by geologists, So it said to be found in this mountain. Dr. Charles Willis and Bill Crouse, both veterans of Mt. Ararat exploration in the 1980′s, now believe that Mt. Judi is the correct mountain for the ark’s landfall. One big reason why Judi has become more popular recently is that a geologist, Dr. Friedrich Bender of Germany, found bits of wood containing asphalt on the summit of Cudi under 0.8-1.0 meters in depth in 1953.

The Observer (London) 16 Jan 1994

‘Arkologists’ claim to have found Noah’s Ark By Martin Wroe LONDON — Noah’s Ark has been found on the Turkish- Iranian border, 32 kilometres from Mount Ararat, according to the leader of a team of scientists that has been investigating the site for six years.

The Turkish government is so convinced by the findings that, after years of intransigence, it has designated the site one of special archaeological interest and agreed to its excavation next summer.

The remote site contains a buried, ship-like object, resting an altitude of 2,300 metres. At 170 metres long and 45 metres wide, it conforms almost exactly to the 300 cubit by 50 cubit boat that God told Noah to build, according to Genesis 6 in the Bible.

On surrounding terrain, the American and Middle Eastern scientists have identified huge stones with holes carved at one end, which they believe are “drogue- stones,” dragged behind ships in the ancient world to stabilize them. Radar soundings indicate unusual levels of iron-oxide distribution. Salih Bayraktutan, head of geology at Turkey’s Ataturk University, estimates the age of the ‘vessel’ at more than 100,000 years. “It is a man-made structure and for sure it is Noah’s Ark.”

The site is directly below the mountain of Al Judi, named in the Qur’an as the Ark’s resting place.

“Say: O mankind! Now hath the Truth from your Lord come unto you. So whosoever is guided, is guided only for (the good of) his soul, and whosoever erreth erreth only against it.” [Quran 10:108]

by: France David

Jesus: son of a whore (a Jewish perspective of Jesus PBUH)

10257847_580633802035465_3690663273002009504_n This how the Jews condemn prophet Jesus (as) and his mother virgin Mary contrary to the Islamic belief.

What Do Muslims Believe about Jesus?

Muslims respect and revere Jesus (peace be upon him).  They consider him one of the greatest of God’s messengers to mankind.  The Quran confirms his virgin birth, and a chapter of the Quran is entitled ‘Maryam’ (Mary).  The Quran describes the birth of Jesus as follows:

 

 (Remember) when the angels said, “O Mary, God gives you good news of a word from Him (God), whose name is the Messiah Jesus, son of Mary, revered in this world and the Hereafter, and one of those brought near (to God).  He will speak to the people from his cradle and as a man, and he is of the righteous.” She said, “My Lord, how can I have a child when no mortal has touched me?” He said, “So (it will be).  God creates what He wills.  If He decrees a thing, He says to it only, ‘Be!’ and it is.”  (Quran, 3:45-47)

 

Jesus was born miraculously by the command of God, the same command that had brought Adam into being with neither a father nor a mother.  God has said:

 

 The case of Jesus with God is like the case of Adam.  He created him from dust, and then He said to him, “Be!” and he came into being.  (Quran, 3:59)

 

During his prophetic mission, Jesus performed many miracles.  God tells us that Jesus said:

 

 “I have come to you with a sign from your Lord.  I make for you the shape of a bird out of clay, I breathe into it, and it becomes a bird by God’s permission.  I heal the blind from birth and the leper.  And I bring the dead to life by God’s permission.  And I tell you what you eat and what you store in your houses….”  (Quran, 3:49)

 

Muslims believe that Jesus was not crucified.  It was the plan of Jesus’ enemies to crucify him, but God saved him and raised him up to Him.  And the likeness of Jesus was put over another man.  Jesus’ enemies took this man and crucified him, thinking that he was Jesus.  God has said:

 

 …They said, “We killed the Messiah Jesus, son of Mary, the messenger of God.” They did not kill him, nor did they crucify him, but the likeness of him was put on another man (and they killed that man)…  (Quran, 4:157)

 

Neither Muhammad  nor Jesus came to change the basic doctrine of the belief in one God, brought by earlier prophets, but rather to confirm and renew it.1

 

Footnotes:

(1) Muslims also believe that God revealed a holy book to Jesus called the Injeel, some parts of which may be still available in the teachings of God to Jesus in the New Testament.  But this does not mean that Muslims believe in the Bible we have today because it is not the original scriptures that were revealed by God.  They underwent alterations, additions, and omissions.  This was also said by the Committee charged with revising The Holy Bible (Revised Standard Version).  This Committee consisted of thirty-two scholars who served as members of the Committee.  They secured the review and counsel of an Advisory Board of fifty representatives of the co-operating denominations.  The Committee said in the Preface to The Holy Bible (Revised Standard Version), p. iv, “Sometimes it is evident that the text has suffered in transmission, but none of the versions provides a satisfactory restoration.  Here we can only follow the best judgment of competent scholars as to the most probable reconstruction of the original text.” The Committee also said in the Preface, p. vii, “Notes are added which indicate significant variations, additions, or omissions in the ancient authorities (Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51, etc.).”
For more in-depth articles regarding this subject, please visit the following external web pages: Confessions of the New American Bible and Bible ContradictionsBack from footnote (1)

source: http://www.islam-guide.com/ch3-10.htm

Are we brainwashed?

1975066_10203820641019817_2077622103_n

Ang Pagbabawal ng Biblia sa Pagkain ng Dugo

Image
Sa lumang tipan:
“At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila’y sinabi Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa.
“At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa’t hayop sa lupa at sa bawa’t ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinigay inyong kamay.
“Bawa’t gumagalaw na nagbubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.
“nguni’t ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakainin.” (Gen.9:1-4)”Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin; ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakain niyaon.
“Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakainin ang dugo; sapagka’t ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakainin ang buhay na kasama ng laman.” (Deut.12:22-23)

“Ang sinumang kumain ng dugo ay maging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man.” (Lev.17:10)

Kaya’t aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo.
“At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.” (Lev.17:12-13)

Sa bagong tipan:

“Tungkol naman sa mga mananampalatayang, Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasiya: huwag silang kakain ng anumang ihihandog sa diyus-diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.” (Gawa 21:25,MB)

ANG ACTS O ANG MGA GAWA AY SULAT MISMO NI PABLO, AT SA ACTS 21:25 AY PIANGDIINAN NYANG BAWAL KUMAIN NG DUGO,, SUBALIT KINONTRA DIN NAMAN NYA SA ISA NYANG SULAT:

“Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan.”
(1 Corinto 8:8)

malinaw na nagkontra ang dalawang atas ni Pablo,, ganun paman malinaw sa lumang tipan na bawal kumain ng dugo,, kung gagawin na lusot na “simbolo” lamang daw ang lumang tipan at binago nan i propeta hesus (as) ang batas, nagkakamali po tayo dahil ang sabi ni hesus (as):

MATEO 5:17-20
17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. 18 Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat. 19 Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. 20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

<<<MALINAW ANG TORAH/ LUMANG TIPAN/ ANG BATAS ay hindi mababago, at hindi mismo binago kaya’t walang karapatan ang sinuman na magbago ng batas,,,ang mga propeta ang dapat masunod hindi ang mga hindi propeta o nagaangking kinaiisahan ng Diyos>>>

kapag sinabi ng mga propeta ng lumang tipan,, ay dapat masunod hindi binabalewala at wala dapat magbago.

si hesus mismo ay namumuhi sa mga taong pinawawalang bisa ang mga naunang kautusan, tulad ng mga pariseo na alam nila ang batas ngunit hindi sinabubuhay:

MARCOS 7:6-12

6Sinagot sila ni Jesus, “Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, ‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito’y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’ 8Binabalewala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga tradisyon ng tao.” 9Sinabi pa ni Jesus, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos! 10Halimbawa, iniutos ni Moises na ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’, at ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’ 11Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo’; 12ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. 13Sa gayong paraan, pinapawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito.”

kung sa Islam naman, malinaw din na bawal ang pagkain ng dugo,, at iyan ay napagkakaisahan ng lahat ng muslim, dahil ang sabi ng Allah swt sa qur’ an:

“Say (O Muhammad): I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be Maytah (a dead animal) or blood poured forth (by slaughtering or the like), or the flesh of swine (pork); for that surely, is impure or impious (unlawful) meat (of an animal) which is slaughtered as a sacrifice for others than Allaah (or has been slaughtered for idols, or on which Allaah’s Name has not been mentioned while slaughtering). But whosoever is forced by necessity without wilful disobedience, nor transgressing due limits; (for him) certainly, your Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful”

[al-An’aam 6:145]

ganyan ka sa islam, di kailangan ng mataas na pinag aralan para intindihin o bigyan ng kapaliwanagan. dahil ang kaligtasan ay para sa lahat,, hindi para lamang sa may mga nag-uukol ng mahabang panahon sa pag-aaral ng relihiyon.

simple lamang ang lahat ginagawa lamang komplikado ng tao