Ang mga Mapagkunwari

ni: Ameer Hussien

orihinal na nakatala sa: Ang mga Estranghero

Ang mga Mapagkunwari ay;

Kanilang hinahamak ang IS
kanilang sinisiraan ayon sa KAMANGMANGAN
kanilang itinuring na kaaway
lahat ng masasamang paratang
ay namumutawi sa bibig nila
kanilang kinamumuhian ang
mga taong minahal ng ALLAH . . .

” . . .ang ALLAH ay magdadala ng mga tao na Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya.”
[Surah al-Ma’idah 5:54]

Ito ay nangyari matapos tumalikod ang mga Muslim sa tunay na katuruan ng Islam, sila ay tumalikod sa pananampalataya. Sila ay papalitan ng ALLAH ng ibang mga tao;

“Na mapagkumbaba sa mga Sumasampalataya, at matatag (mabalasik) laban sa mga hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa Landas ng ALLAH.”
[Surah al-Ma’dah 5:54]

Sila ay ang mga Mujahideen, ang mga hinahamak ng karamihan ngayon. Ganun paman sila ay nananatiling matatag;

“At hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang (naninisi).”
[Surah al-Ma’idah 5:54]

Ang mga naninira sa IS ay nailarawan sa ibang Talata na sila ay hindi titigil at sila ay nasa labas ng ating relihiyon, sila ay hindi mga Muslim at ipinagbawal sa atin na gawin silang kaibigan, tagapayo, katangkilik atbp.

“Sapagka’t sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain.”
[Surah Ali-Imran 3:118]

Wala silang binabalak maliban sa ang manira at pasamain ang tunay na mga Muslim.

“Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap nang sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama.”
[Surah Ali-Imran 3:118]

Nakikita natin ang uri ng mga taong ito sa kasalukuyan, wala silang sinasabi kundi paninira sa mga IS, iyon ang nagiging bukambibig nila;
ang IS ay hindi Muslim
ang IS ay mga Kuffar
ang IS ay mga terorista
ang IS ay mamatay tao
ang IS ay tauhan ng amerika
ang IS ay tauhan ng israel
ang IS ay khawarij
ang IS ay mga Shi’ah
at dahil dito kanilang kinapopootan ang mga ito, sinusumpa, minumura.

At sa kabila nito, wala kang maririnig sa kanila ni isang salitang masama para sa mga Kuffar, bagkus ay iniidolo pa nila ang mga ito, pinaniniwalaan ang bawat sinasabi ng mga ito, tila isang propeta na inaabangan ang bawat lumalabas na kataga sa kanyang bunganga lalo na kapag IS ang puntarya.
Makikita mo nag-uunahan sa pag-post, share, like, comment ang mga taong ito bilang supurta sa kampanya laban sa IS.

SILA AY MALINAW NA KABILANG SA MGA KUFFAR na tinitingala nila.

Ninais nilang maibigan sila ng mga Kuffar kaya hindi nila aaminin na ang Pakikipaglaban (Jihad – Qital) ay ipinag-utos sa mga Muslim, hindi pa sapat, kinakalaban pa ang mga nagsasagawa nito.

Nais nilang mahalin sila ng mga Kuffar kaya sumunod sila sa mga ito;

“At sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang Auliya kung gayon, siya ay isa sa kanila.”
[Surah al-Ma’dah 5:51]

Nais nilang masisiyahan ang mga Kuffar sa kanila, at walang ibang paraan maliban sa ang sundin nila ang pananampalataya ng mga Hudyo at Kristiyano;

“At kailanman, ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo maliban lamang na iyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya.”
[Surah al-Baqarah 2:120]

. . . maliban lamang kung iyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya.

Ito lang ang tanging paraan upang matupad ang nais nila na sila ay MAHALIN ng mga Kuffar.

. . . nakikita natin ngayon.

Anti-IS sila, dahil ang IS ay kinamumuhian ng lahat maliban sa iilan, at hindi nila (munafiq) matanggap ito.
Ayon sa kanila ang Islam ay nangangahulugan ng kapayapaan (samantalang ito ay nangangahulugan ng pagsuko at pagtalima) kaya hindi sila sumasang-ayon sa Jihad.

Pinipilit nilang itago ang katotohanan
ikinahihiya nila ang tunay na aral ng Islam
at nahihiya sila sa pagiging Muslim nila.

Galit at poot ang kanilang isinisukli sa mga mga sakripisyo ng mga Mujahideen para sa Ummah.

Si AbduLLAH bin ‘Umar (رضي اللّه عنه) ay nagsabi;
“Sumpa man sa ALLAH! Kung ako ay nakapag-ayuno sa lahat ng araw na hindi kumakain, nakapag-darasal sa lahat ng gabi na hindi natutulog, naigugol ang lahat ng aking kayamanan sa Landas ng ALLAH, namamatay sa araw na ako ay namatay, subalit walang pagmamahal sa aking puso para sa mga sumusunod sa ALLAH, at walang pagkakasuklam sa aking puso para sa mga sumuway sa ALLAH, ang lahat ng ito ay hindi makapagbibigay ng kaunting kapakinabangan sa akin.”

[Ihyaa ‘Uluum al-Deen’ 2/195]

Si Ibn al-Qayyim رحمه اللّه ay nagsabi;
“Minahal mo ang mga kaaway ng isang minahal at patuloy na nag-aangkin na mahal mo siya?
Ito ay hindi mangyayari.

At gayun din, ikaw ay nagsusumikap na kalabanin ang Kanyang minamahal,
Nasaan ang pagmamahal O kapatid ni Satanas?”

[al-Kaafiyat-ush-Shaafiyah]

Ang mga Kuffar ay nagnanais na mapalis ang liwanag ng ALLAH (ang Islam);

“Ang kanilang hangarin ay apulahin (pawiin) ang Liwanag ng ALLAH (ang Islam) sa pamamagitan ng kanilang bibig.”
[Surah as-Saff 61:8]

At ganun din ang ginawa ng mga nagpapanggap na Muslim, nakikita natin na kung paano namuhi ang mga Kuffar sa mga Mujahideen ay ganun din ang mga Munafiq na ito, subalit hindi sila magtatagumpay;

“Datapuwa’t ang ALLAH ang magpupulido ng Kanyang liwanag, kahit ang mga hindi sumasampalataya (Kuffar) ay magsitutol (dito).”
[Surah as-Saff 61:8]

Kung kaya;
“Kayo ay magpakamatay sa inyong galit!”
[Surah Ali-Imran 3:119]

12247106_998072196930813_2490283505555663278_n

HINDI MAARING PAGSAMAHIN

by: Ameer Hussien

Posted @ Ang mga Estranghero

Dahil dalawang kampo lang ang naglalaban sa kasalukuyan, ang kampo ng mga Kuffar (Ubama at ang kaalyado nitong mga bansa) at ang kampo ng kumakalaban sa kanila, na walang iba kundi ang IS.

Sinabi ng ALLAH تعالى;

“Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa Kapakanan ng ALLAH, at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ng Taghut (Satanas, diyus-diyosan, at ibp.).”
[Q. 4:76]

At ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay nagpahayag hinggil sa dalawang espada, ang Espada ng ALLAH at ang espada ng kaaway.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا ” .

Isinalaysay ni Awf bin Malik; Ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay nagsabi;
“Hindi iipunin ng ALLAH ang dalawang espada sa pamayanang ito; Ito ay ang kanyang espada at ang espada ng kaaway.”

[Sunan Abu Dawud, 4301 – Aklat 39, Hadith 11]

Isang malinaw na halimbawa, walang tumatayo upang lumaban sa mga Kuffar na taga-kanluran maliban sa sinisiraan nilang IS, sila ay nagbuwis ng buhay alang-alang sa ALLAH تعالى, upang mangingibabaw ang Kanyang Relihiyon.

Sa kabila nito, ang ibang mga bansang Muslim ay nakikipagkasintahan sa pangulo ng mga Kuffar (Ubama), at yan ay maliwanag, sila ay kaalyado ng mga nakikipaglaban tungo sa Taghut na nabanggit sa Talata sa itaas, sila ay nasa panig ng mga kaaway ng ALLAH.

At ang dalawang espadang nabanggit, ang Espada ng ALLAH at ang espada ng kaaway ay hawak ngayon ng dalawang kampo, at walang alinlangang hawak ng mga Kuffar at ng kanyang mga kaalyado ang espada nila, at walang humawak sa Espada ng ALLAH maliban sa mga IS na ating nasasaksihan ngayon.

Kapatid, pag-aralan ang nakasulat sa Aklat ng ALLAH at Hadith ng Propeta (صلى الله عليه وسلم) upang makilala ang kalaban.

Kung hindi, ay patuloy mong susuportahan ang kaaway ng Islam nang di mo nalalaman.

12279125_998363600235006_4851336880257503584_n

Kayo ay magpakamatay sa inyong galit.

11220126_1488204888148538_3913923581472339448_n

NAGMAMALABIS NGA BA?
LUMALABAG AT HINDI
SUMUNOD ANG
MGA IS?

Bago natin sila tuluyang kasuklaman ayon sa mga lumalabas na salita sa bibig ng mga sinungaling ay bigyang pagkakataon ang iyong sariling malalaman ang katotohanan.
Huwag mong ipagkait sa iyong sarili na tuklasin kung ano ang nakasulat . . .

BAGO ANG DIGMAAN SA BADR

May isang grupo ng manlalakbay na pinamumunuan ni Abu Sufyan mula sa Syria pabalik sa Makkah. Dala ng mga ito ang malaking kayamanan na naghahalagang 50,000 gintong dinar at kasama lamang ang apatnapung (40) kalalakihan bilang guwardiya.

Sa estratihiyang pananaw, ang pagsalakay sa mga ito ay magdudulot ng malaking kawalan sa ekonomiya para sa taga-Quraish na nagnanais pasamain ang mga Muslim sa al-Madinah sa anumang paraan.

Kung kaya nagpasya ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), kanyang ipinadala Talhah Bin Ubaidullah at Saeed Bin Zaid (رضي اللّه عنهم) upang kumuha ng impormasyon hinggil sa mga kaaway. Pagkaraan inutusan ang mga Muslim na lusubin ang grupo ni Abu Sufyan bilang kapalit (kabayaran) sa kayamanang naiwan ng mga Muslim sa Makkah (noong sila ay lumikas sa Madinah).

References;
Biography of Muhammad (صلى الله عليه وسلم), Part Two (Life After Hijrah), page 17, by Syed Masoodul Hasan. Darussalam Publishers and Distributors.

Sa pangyayaring ito, ating maalaman na ang sapilitang pagkuha sa kayamanan ng mga Kuffar ay ayon sa mga dahilan, maaring ito ay bilang kabayaran sa kayamanang kinuha nila sa atin at upang magdudulot ng kakulangan sa kanilang lakas.

Kung babalikan natin ang mga nakalipas na nagaganap sa Mindanao, ang panahong Tayo na mga Muslim lamang ang naririto, masasabing ang Mindanao ay isang pamana ng ating mga ninuno na inagaw ng mga manlulupig na mga Kuffar, ninakaw, inabuso, hanggang sa kasalukuyan, ni wala na nga tayong maiturong isang dipang lupa na hindi nila pinakialaman, na hindi nila pinaghaharian at sinasabing Pag-aari ng Pamahalaan.
Hindi ba natin ito nakikita?

AT. . .

WALA KA BANG BALAK MAN LAMANG NA BAWIIN ANG DATING ATIN NA INAGAW NG MGA KUFFAR?

Ang karamihan sa mga Muslim ay maaring walang napapansin kundi ang nakikita na lamang sa kasalukuyan,
ang mga lumalabas sa Media,
ang mga paninira sa mga kapatid na Nakikibaka sa Landas ng ALLAH,
ang mga panghuhusga sa kanila,
na sila ay magnanakaw,
na sila ay mamatay tao,
na sila ay nang-aabuso sa karapatan ng may karapatan,
na sila ay sumasalungat sa Tunay na Aral ng Islam,
na sila ay lumalabag.

Sila ay hinuhusgahan ng karamihan hindi sa pamamagitan ng Aklat ng ALLAH at Hadith ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), bagkus ay sa mga Paninirang nagmula sa bibig ng mga sinungaling, sa mga mapagkunwari, at sa mga kalaban.

Sinabi ng ALLAH تعالى;
“At katotohanan, kung sinuman ang maghiganti ng kanyang sarili makaraang siya ay gawan ng kasamaan, ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila.”
[Surah ash-Shura 42:41]

At sinabi pa Niya;
“Kaya’t sinuman ang lumabag sa mga ipinagbabawal laban sa inyo, kung gayon, kayo ay lumaban sa kanya nang tulad ng kanyang ginawa sa inyo.”
[Surah al-Baqarah 2:194]

Ganun din sa Ayah na ito;
“At kung inyong parusahan (ang inyong kaaway), inyong parusahan sila nang katumbas ng kanilang ginawa sa inyo.”
[Surah an-Nahl 16:126]

Ang mga Talatang ito ay nagpapatunay na ang mga paninira ng mga naninira ay walang kabuluhan, walang nilabag ang mga Mujahideen na kanilang hinuhusgahan.

SILA RAW AY NAGNANAKAW, UMAABUSO?

Isinalaysay ni ‘Uqbah bin ‘Amir (ra); “Ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH! Kami ay napadako sa mga taong hindi kami inaasikaso, at hindi ibinigay sa amin ang aming karapatan, at wala kaming kinuha sa kanila na anumang bagay.’ Ang Propeta (صلى عليه وسلم) ay nagsabi; ‘Kung sila ay tumangging magbigay at makukuha lamang ito ng sapilitan, ay kunin ninyo’.”
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi;
“Ang Hadith na ito ay Hasan. Na naisalaysay mula kay al-Laith bin Sa’d mula kay Yazid bin Abi Habib na ganun din. Ito ay nangangahulugan na kapag sila ay naglalakbay patungo sa pakikipagdigma at mapadaan sa mga tao na kung saan wala silang matagpuan upang makabili ng makakain. Ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay sinabi sa kanila; “Kung sila ay tumangging magbinta sa inyo, at inyo lamang makukuha ng sapilitan, ay kunin ninyo.” Ito ang pagpapaliwanag ng ilang mga Iskolar.
At naisalayasay na si ‘Umar Ibn al-Khattab (ra) ay nag-utos ng tulad nito.”

Reference;
Jami’ at-Tirmidhi 1589
In-Book reference;
Book 21, Hadith 51

Kung sila ay hinusgahan nating mga magnanakaw at mga tulisan, para naring hinusgahan natin ang mga Sahabah (kinalulugdan sila ng ALLAH) ng ganun.

Sila raw ay gumagawa ng gawaing hindi ginagawa ng mga Sahabah, pumatay ng mga kaaway na sumuko at sinunog ang taong buhay bilang parusa.

Kung makikinig nalang tayo sa kabaklaan ng mga taong ito ay walang mangyayari maliban sa magiging bakla narin tayo.

DIGMAAN SA BADR

SINASABI NILA; Nagmamalabis/nang-aabuso ang mga IS.

Naisalaysay sa awtoridad ni ‘Umar Ibn al-Khattab (رضي اللّه عنه) na nagsabi;
“Nang ang digmaan sa Badr ay naganap, ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) napasulyap sa mga Mushrik, at sila ay isang libo habang ang kanyang Kasamahan ay tatlong daan at labing siyam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) inibaling (ang kanyang mukha) sa Qiblah pagkaraan ay iniunat ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin sa kanyang Panginoon;
‘O ALLAH, ganapin sa akin kung ano ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, ipagkaloob sa akin ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, kapag itong maliit na pulutong ng Muslim ay mawawasak Ikaw ay hindi sasambahin sa kalupaan.’ Siya ay nagpatuloy sa kanyang panalangin sa kanyang Panginoon, iniunat ang mga kamay, nakaharap sa Qiblah hanggang ang kanyang kapa ay dumausdus sa kanyang mga balikat. Si Abu Bakr ay lumapit sa kanya, dinampot ang kanyang kapa at inilagay sa kanyang mga balikat. Pagkaraan ay yumakap sa kanya mula sa likuran at nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, ang panalanging ito sa iyong Panginoon ay sapat na sa iyo, at Kanyang tutuparin kung ano ang Kanyang ipinangako sa iyo.’ Kung kaya ang ALLAH تعالى ay nagpahayag (ng isang Ayah sa Qur’an); ‘Nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsabi); ‘Kayo ay Aking tutulungan ng isang libong anghel na magkakasunod. (8:9).’ Kaya siya ay tinulungan ng ALLAH sa pamamagitan ng mga anghel.
Si Abu Zumail ay nagsabi na ang Hadith ay naisalaysay sa kanya sa pamamagitan ni Ibn ‘Abbas na nagsabi; Samantalang sa araw na iyon, isang Muslim ang humahabol sa isang Kafir na nasa kanyang unahan, siya ay nakarinig ng mga sagitsit ng latigo at isang tinig ng isang mangangabayo na nagsasabi; ‘Magpatuloy ka, Haizi’m! Kanyang nasulyapan ang Kafir na bumagsak sa kanyang likuran. Nang kanya itong matingnan (mabuti kanyang natagpuan) na may mga sugat sa kanyan ilong at ang kanyang mukha ay nagbago katulad ng isang hinampas ng isang latigo, at ito ay nagiging kulay berde dahil sa lason.’ Isang Ansari ang lumapit sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at nagsalaysay ng (pangyayari) sa kanya. Siya ay nagsabi; ‘Ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Ito ay ang tulong ng ALLAH mula sa ikatlong langit.’
Ang mga Muslim sa araw na iyon (i.e. ang araw ng digmaan sa Badr) ay nakapatay ng pitumpung tao at nakabihag ng pitumpu. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi kay Abu Bakr at ‘Umar (رضي اللّه عنهم); ‘Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bihag na ito?’ Si Abu Bakr ay nagsabi; ‘Sila ay ating mga kaibigan at nalalapit na kamag-anak. Ang aking opinyon ay pakakawalan sila matapos matubos. Ito ay maidagdag sa ating lakas laban sa kanila mga hindi sumasampalataya. At maaring sila ay patnubayan ng ALLAH sa Islam.’ Pagkaraan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay magsabi; ‘Ano ang iyong opinyon, anak ni Khattab?’ Si ‘Umar ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, hindi ko panghawakan ang opinyon na katulad kay Abu Bakr. Ako ay magmungkahi na sila ay iyong ibigay sa amin upang maputulan namin sila ng kanilang mga ulo. Ibigay kay ‘Ali si ‘Aqil upang kanya itong maputulan ng ulo, at ibigay sa akin si ganito at ganyan na aking kamag-anak upang maputulan ko siya ng ulo. Sila ay mga pinuno ng mga walang paniniwala at mga beterano kabilang nila. Ang Propeta (ضلى اللّه عليه وسلم) ay sumang-ayon kay Abu Bakr at hindi sinang-ayunan ang aking sinabi.’
Sa sumunod na araw nang ako ay pumunta sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), at dinatnan ko na siya at si Abu Bakr ay nakaupo sa at kapwa umiiyak, ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, bakit kayo umiiyak at ang iyong kasama? Sabihin sa akin ang dahilan, upang ako ay mapaluha at kung hindi, ako ay kunwaring umiiyak bilang simpatiya sa inyo.’ Ang Propeta (صلى اللّه علبه وسلم) ay nagsabi; ‘Ako ay umiiyak dahil sa nangyayari sa iyong mga kasamahan dahil sa pagkuha nila ng tubos (para sa mga bihag). Ipinakita sa akin ang kaparusahan na ipinapataw sa kanila. Ito ay dinala sa akin kasing lapit ng punongkahoy na ito (kanyang itinuro ang isang puno na malapit sa kanya). Pagkaraan ang ALLAH ay nagpahayag sa Ayah;
‘Hindi isang katampatan sa isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil may pantubos) hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan. (8:67).’ hanggang sa katapusan ng Ayah.” Kaya’t inyong gamitin (pakinabangan) kung anuman ang inyong nakuhang labing-yaman ng digmaan (bilang) mabuti at pinahintulutan. At ginawa ng ALLAH na ang labing-yaman ng digmaan ay pinahintulutan sa kanila.”

[Sahih Muslim 1763 – Aklat 32, Hadith 69]

– Kung ating napapansin sa Hadith na ito ang Talata sa Surah al-Anfal 8:67 na nagsasabing;
“Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan.”

Ay siya ring ginawa ni Sa’d bin Mu’adh sa Banu Quraizah.

At marahil nakikita mo rin ngayon sa kasalukuyan.

SINABI NILA;
“Hindi aral ng Islam ang pumatay ng Kafir lalo na kapag ito ay sumuko.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

ANG MGA BIHAG SA BANU QURAIZAH

Naisalaysay sa awtoridad ni Abu Sa’id al-Khudri na nagsabi; Ang mga tauhan sa Quraizah ay sumuko at tinanggap ng kapasyahan ni Sa’d bin Mu’adh hinggil sa kanila. Alinsunod sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) na nagpadala kay Sa’d na dumating sa kanya na nakasakay sa isang buriko. Nang siya ay makalapit sa Masjid, sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa mga Ansar;
‘Tumayo upang tanggapin ang inyong pinuno.’ Pagkaraan kanyang sinabi (kay Sa’d);
‘Ang mga taong ito ay sumuko at tatanggap sa iyong kapasyahan.’ Siya (Sa’d) ay nagsabi;
‘Papatayin ang kanilang mga mandirigma at bihagin ang kanilang mga kababaihan at mga bata.’ (Sa pagkarinig nito) ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
‘Ikaw ay humatol ayon sa utos ng Panginoon.’
Ang tagapagsalaysay ay nag-ulat na nagsabi; ‘Ikaw ay humatol sa pamamagitan ng kapasyahan ng isang hari.’.”

[Sahih Muslim 1768 a – Aklat 32, Hadith 77]

– Hindi lang sumang-ayon ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa naging pasya ni Sa’ad bagkus ay pinuri pa ito.
– Naiulat na ang mga bihag ay umabot ng 400 ayon sa naitala ni at-Tirmidhi at 600 sa ibang tapagsalaysay.

SA KAPANAHUNAN NI KHALIFAH ABU BAKR

Ang ilan sa mga tagubilin mula sa unang Khalifah, si Abu Bakr (رضي اللّه عنه) para sa kanyang mga kawal.

Para sa mga pinuno ng bawat pulutong, ang Khalifah ay nagbigay ng magkaparehong kautusan sa kabuohan, na magkahiwalay mula sa kanilang partikular na layunin. Ito ay ang mga sumusunod;

a. Hanapin ang tribo na iyong nilalayon.
b. Tumawag ng Adhan.
c. Kapag ang mga tribo ay tumugon sa Adhan, huwag silang salakayin. Pagkatapos ng Adhan, tiyakin ang kanilang pagsuko, kasama ang pagbabayad ng buwis. Kapag ito ay naging malinaw, huwag silang salakayin.
d. Ang sinumang sumuko ay huwag gambalahin.
e. Ang sinumang hindi tumugon sa Adhan, o pagkatapos ng Adhan ay hindi lubusang sumuko, makitungo sa kanila sa pamamagitan ng apoy at espada.
f. Ang lahat ng tumalikod (Murtad) na pumatay ng mga Muslim ay papatayin, ang sinumang sumunog ng buhay ng Muslim ay susunuging buhay.

[at-Tabari, Vol. 2, p. 482]

Ang Hustisyang isinagawa ni Khalid sa Buzakha

Pagkaraan, maraming mga Arabo ang sumuko sa Buzakha,
“Kami ay Sumuko.”
ang siyang sigaw ng karamihan. Subalit naalala ni Khalid ang tagubilin ng Khalifah – Patayin ang lahat na pumaslang ng mga Muslim. Siya ay tumangging tanggapin ang kanilang pagsuko (nangangahulugang, sila ay kailangang salakayin, patayin, at gawing alipin) hanggang sa kanilang maisuko ang lahat ng pumatay mula sa kanilang tribo. Dito ay sumang-ayon ang mga tribo.

Ang lahat ng nakapatay ay nakahanay. Ang Hustisya ni Khalid ay mabilis, kanyang pinatay ang bawat nakapatay katulad ng kung paano nito pinatay ang kanyang Muslim na biktima. Ang ilan ay pinugutan ng ulo, ang ilan ay sinunog na buhay, at ang ilan ay binabato hanggang mamatay. Ang ilan ay itinapon sa tuktok ng talampas, habang ang iba ay pinagpapana hanggang mamatay at ang ilan ay itinapon sa mga balon. Mata sa mata.

[at-Tabari, Vol. 2, p. 490]

Ngayon, kung walang lumalabas sa bibig ng mga baklang ito maliban sa kundenahin ang mga IS, at kamuhian ang mga ito (dahil sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan) ay wala silang tinutukoy kundi ang unang Khalifah ng mga Muslim, si Abu Bakr, ang mga kawal nito, si Khalid Ibn Walid na Espada ng ALLAH, at ang mga Sahabah (رضي اللّه عنهم).

Ngayon, kung hinusgahan mo ang mga IS, at Kinamumuhian ay wala kang Kinapopootan kundi ang mga Sahabah . . .

“Kayo ay magpakamatay sa inyong galit.”
[Surah Ali-Imran 3:119]

🔫 ameer hussien

 

Mga Muslim na Anti- IS

mula sa Ang mga Estranghero

na isinulat ni Ameer Hussien

AYON SA BANAL NA QUR’AN ⇦

Bago ka maging kaaway sa sarili mong relihiyon ay pag-aralan ito,
ang mga nakasulat hinggil dito
na matatagpuan sa dalawang Aklat
ang Qur’an at Sunnah (Hadith).

Sinabi ng ALLAH تعالى ;

“O Propeta (Muhammad)! Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga Munafiq (mapagkunwari), at maging mabalasik laban sa kanila, at ang kanilang hantungan ay Impiyerno, – at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan.”
[Surah at-Taubah 9:73]

Ang ALLAH ay nag-uutos sa Kanyang Sugo na makipagpunyagi laban sa mga walang paniniwala at mapagkunwari at maging mabalasik laban sa kanila.
At ipinag-utos din ng ALLAH na maging mapagmahal sa mga sumasampalataya na sumunod sa kanya, at ipinabatid sa kanya na ang hantungan ng mga walang paniniwala at mapagkunwari ay ang Apoy sa Kabilang Buhay.
Si Ibn Mas’ud ay nagbigay komentaryo sa Salita ng ALLAH تعالى;

“Makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at mga mapagkunwari.” – Sa pamamagitan ng kamay, o maging ang magkaroon man lang ng mabalasik na mukha para sa kanila.
Si Ibn Abbas ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay nag-uutos sa Propeta na makipaglaban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at makikibaka laban sa mga Munafiq sa pamamagitan ng dila at alisin ang magandang pakikitungo sa kanila.”
Si Ad-Dahhak ay nagkomento; “Magsagawa ng pakikibaka laban sa mga hindi sumasampalataya sa pamamagitan ng Espada, at maging mabalasik sa mga Munafiq (mapagkunwari) sa salita, at ito ang pakikipaglaban naisagawa laban sa kanila.”
Ganundin ang nabanggit ni Muqatil at ar-Rabi’, al-Hasan at Qatadah na nagsabi; “Ang pakikibaka laban sa kanila ay kasama ang pagpapatupad ng (Islamikong Parusa) Batas ng pagkapantay-pantay laban sa kanila.”

Kapag iipunin ang mga pahayag na ito, masasabi nating ang ALLAH ay nagpaparusa sa mga hindi sumasampalataya at mga Munafiq, sa mga pamamaraang ito, sa iba’t-ibang dahilan at iba’t-ibang sitwasyon, at ang ALLAH ang Higit na Nakakaalam.

[Tafsir Ibn Kathir, Surah at-Taubah 9:73]

“ANG MGA SUMAMA SA PROPETA (صلى اللّه عليه وسلم)”

“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH, at ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’isa.”
[Surah al-Fath 48:29]

Ang ALLAH ay nagdeklara na walang alinlangan, si Muhammad ay tunay na Kanyang Sugo.
“Si Muhammad ang Sugo ng ALLAH.” – at sa katangiang ito ay kasama ang bawat magandang halimbawa.
Ang ALLAH ay nagpupuri sa mga kasamahan ng Propeta (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH).

“At ang mga tao na sumama sa kanya ay mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’-isa.” – ganun din ang pagkasabi ng ALLAH تعالى sa ibang Talata;

“Ang ALLAH ay magdadala ng mga tao na Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya; na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na mahigpit laban sa mga hindi sumasampalataya.” (5:54)

Ito ang katangian ng mga nananampalataya; mahigpit sa mga hindi sumasampalataya, at mapagmahal sa mga nananampalataya, galit at hindi ngumingiti sa mga hindi sumasampalataya, ngumingiti na may kasiyahan sa kanyang mga kapatid sa Paniniwala. Ang ALLAH تعالى ay nagsabi sa ibang Talata;

“O kayong nagsisisampalataya! Inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob (pagkapoot) sa inyo.” (9:123) Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang kahalintulad ng mga nananampalataya sa kanilang kabutihan at pagmamahalan sa isa’t-isa ay katulad ng isang katawan; kapag ang isang bahagi ay nagkaroon ng sakit, dinaramdam ito ng buong katawan.”

[Tafsir Ibn Kathir, Surah al-Fath 48:29]

Ito ang Katangian ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at ng mga sumunod sa kanya (Sahabah).

Katangian na dapat sundin at isabuhay ng sinumang nag-aangkin bilang isang Muslim, subali’t kung ating napapansin, bigo ang karamihan maging ang tanggapin man lang ang mga maliwanag na aral hinggil sa bagay na ito.

Namulat tayo sa kamay ng mga nagpapanggap, sa mga mapagkunwari, at lumaki tayo sa huwad na pamamaraan ng buhay, sa Demokrasyang lipunan, sa mga nagbibinta sa mga Talata ng ALLAH, sa mga taong labis na nagmamahal sa mundo, kung kaya bigo ang karamihang maisabuhay ito.

Hindi pa sapat, tunutuligsa pa natin ang iilang nagsusumikap na tumahak sa Landas na ito, ang Landas na Tinahak ng Propeta (salaLLAHu alaihi wasallam), ng kanyang mga Sahabah (kalugdan nawa silang lahat ng ALLAH), ng mga sumunod sa kanila, at sa mga sumunod sa sumunod sa kanila.

NGAYON!

Tawaging EXTREMIST ang PROPETA (صلى الله عليه وسلم) at ang kanyang mga Sahabah (رضي الله عنهم) utos ng kamangmangan.

Kung hindi tayo kabilang sa mga sumusunod sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) sino ang sinusunod natin?
Anong Relihiyon ang meron tayo?

Kung ang mga tumahak sa Landas na ito ay;
SINISIRAAN NATIN,
KINAKALABAN NATIN,
KINASUSUKLAMAN NATIN,
AT KUMAMPI TAYO SA KALABAN.

Ang Tanong; “Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?”

Saang Aklat kayo nakabase at sino ang sinusunod ninyo?

12119190_979255652145801_4485152157581360243_n

Hindi aral ng Islam ang pumatay! Totoo ba o kasinungalingan???

By: Ameer Hussein

12144670_978854548852578_795323883472437513_n

⇨ PARA SA MGA ANTI-IS AT ANTI-ISLAM NARIN

Kapag ang isang Muslim ay kapus upang mararamdaman ang nagiging kalagayan ng kanyang Relihiyon sa kasalukuyan, hayaang unawain niya ang Hadith na ito;

Sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم);

” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا .”

Isinalaysay ni Abu Hurayrah; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
“Ang ALLAH ay magtatayo para sa Ummah na ito sa katapusan ng bawat isang daang taon ng isang magkukumpuni (magbabalik nito sa dating anyo) sa kanyang Relihiyon para dito.”
[Sunan Abu Dawud 4291 – Aklat 39, Hadith 1]

Pagkaraan ay bahagya nating balikan ang mga pangyayaring nagaganap sa kapanahunan ng mga Sahabah.

⇨ DIGMAAN SA BADR

Naisalaysay sa awtoridad ni ‘Umar Ibn al-Khattab (رضي اللّه عنه) na nagsabi;

“Nang ang digmaan sa Badr ay naganap, ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) napasulyap sa mga Mushrik, at sila ay isang libo habang ang kanyang Kasamahan ay tatlong daan at labing siyam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) inibaling (ang kanyang mukha) sa Qiblah pagkaraan ay iniunat ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin sa kanyang Panginoon; ‘O ALLAH, ganapin sa akin kung ano ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, ipagkaloob sa akin ang Iyong ipinangako sa akin. O ALLAH, kapag itong maliit na pulutong ng Muslim ay mawawasak Ikaw ay hindi sasambahin sa kalupaan.’ Siya ay nagpatuloy sa kanyang panalangin sa kanyang Panginoon, iniunat ang mga kamay, nakaharap sa Qiblah hanggang ang kanyang kapa ay dumausdus sa kanyang mga balikat. Si Abu Bakr ay lumapit sa kanya, dinampot ang kanyang kapa at inilagay sa kanyang mga balikat. Pagkaraan ay yumakap sa kanya mula sa likuran at nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, ang panalanging ito sa iyong Panginoon ay sapat na sa iyo, at Kanyang tutuparin kung ano ang Kanyang ipinangako sa iyo.’ Kung kaya ang ALLAH تعالى ay nagpahayag (ng isang Ayah sa Qur’an); ‘Nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsabi); ‘Kayo ay Aking tutulungan ng isang libong anghel na magkakasunod. (8:9).’ Kaya siya ay tinulungan ng ALLAH sa pamamagitan ng mga anghel.

Si Abu Zumail ay nagsabi na ang Hadith ay naisalaysay sa kanya sa pamamagitan ni Ibn ‘Abbas na nagsabi; Samantalang sa araw na iyon, isang Muslim ang humahabol sa isang Kafir na nasa kanyang unahan, siya ay nakarinig ng mga sagitsit ng latigo at isang tinig ng isang mangangabayo na nagsasabi; ‘Magpatuloy ka, Haizi’m! Kanyang nasulyapan ang Kafir na bumagsak sa kanyang likuran. Nang kanya itong matingnan (mabuti kanyang natagpuan) na may mga sugat sa kanyan ilong at ang kanyang mukha ay nagbago katulad ng isang hinampas ng isang latigo, at ito ay nagiging kulay berde dahil sa lason.’ Isang Ansari ang lumapit sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) at nagsalaysay ng (pangyayari) sa kanya. Siya ay nagsabi; ‘Ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Ito ay ang tulong ng ALLAH mula sa ikatlong langit.’
Ang mga Muslim sa araw na iyon (i.e. ang araw ng digmaan sa Badr) ay nakapatay ng pitumpung tao at nakabihag ng pitumpu. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi kay Abu Bakr at ‘Umar (رضي اللّه عنهم); ‘Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bihag na ito?’ Si Abu Bakr ay nagsabi; ‘Sila ay ating mga kaibigan at nalalapit na kamag-anak. Ang aking opinyon ay pakakawalan sila matapos matubos. Ito ay maidagdag sa ating lakas laban sa kanila mga hindi sumasampalataya. At maaring sila ay patnubayan ng ALLAH sa Islam.’ Pagkaraan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay magsabi; ‘Ano ang iyong opinyon, anak ni Khattab?’ Si ‘Umar ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, hindi ko panghawakan ang opinyon na katulad kay Abu Bakr. Ako ay magmungkahi na sila ay iyong ibigay sa amin upang maputulan namin sila ng kanilang mga ulo. Ibigay kay ‘Ali si ‘Aqil upang kanya itong maputulan ng ulo, at ibigay sa akin si ganito at ganyan na aking kamag-anak upang maputulan ko siya ng ulo. Sila ay mga pinuno ng mga walang paniniwala at mga beterano kabilang nila. Ang Propeta (ضلى اللّه عليه وسلم) ay sumang-ayon kay Abu Bakr at hindi sinang-ayunan ang aking sinabi.’

Sa sumunod na araw nang ako ay pumunta sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم), at dinatnan ko na siya at si Abu Bakr ay nakaupo sa at kapwa umiiyak, ako ay nagsabi; ‘O Sugo ng ALLAH, bakit kayo umiiyak at ang iyong kasama? Sabihin sa akin ang dahilan, upang ako ay mapaluha at kung hindi, ako ay kunwaring umiiyak bilang simpatiya sa inyo.’ Ang Propeta (صلى اللّه علبه وسلم) ay nagsabi; ‘Ako ay umiiyak dahil sa nangyayari sa iyong mga kasamahan dahil sa pagkuha nila ng tubos (para sa mga bihag). Ipinakita sa akin ang kaparusahan na ipinapataw sa kanila. Ito ay dinala sa akin kasing lapit ng punongkahoy na ito (kanyang itinuro ang isang puno na malapit sa kanya). Pagkaraan ang ALLAH ay nagpahayag sa Ayah;
‘Hindi isang katampatan sa isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil may pantubos) hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan. (8:67).’ hanggang sa katapusan ng Ayah.” Kaya’t inyong gamitin (pakinabangan) kung anuman ang inyong nakuhang labing-yaman ng digmaan (bilang) mabuti at pinahintulutan. At ginawa ng ALLAH na ang labing-yaman ng digmaan ay pinahintulutan sa kanila.”
[Sahih Muslim 1763 – Aklat 32, Hadith 69]- Kung ating napapansin sa Hadith na ito ang Talata sa Surah al-Anfal 8:67 na nagsasabing;
“Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag ng digmaan hangga’t siya ay hindi makakagawa ng malaking pagpatay sa kalupaan.”Ay siya ring ginawa ni Sa’d bin Mu’adh sa Banu Quraizah.

At marahil nakikita mo rin ngayon sa kasalukuyan.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Hindi aral ng Islam ang pumatay ng Kafir lalo na kapag ito ay sumuko.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ ANG MGA BIHAG SA BANU QURAIZAH

Naisalaysay sa awtoridad ni Abu Sa’id al-Khudri na nagsabi; Ang mga tauhan sa Quraizah ay sumuko at tinanggap ng kapasyahan ni Sa’d bin Mu’adh hinggil sa kanila. Alinsunod sa Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) na nagpadala kay Sa’d na dumating sa kanya na nakasakay sa isang buriko. Nang siya ay makalapit sa Masjid, sinabi ng Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa mga Ansar;
‘Tumayo upang tanggapin ang inyong pinuno.’ Pagkaraan kanyang sinabi (kay Sa’d);
‘Ang mga taong ito ay sumuko at tatanggap sa iyong kapasyahan.’ Siya (Sa’d) ay nagsabi;
‘Papatayin ang kanilang mga mandirigma at bihagin ang kanilang mga kababaihan at mga bata.’ (Sa pagkarinig nito) ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi;
‘Ikaw ay humatol ayon sa utos ng Panginoon.’
Ang tagapagsalaysay ay nag-ulat na nagsabi; ‘Ikaw ay humatol sa pamamagitan ng kapasyahan ng isang hari.’.”

[Sahih Muslim 1768 a – Aklat 32, Hadith 77]

– Hindi lang sumang-ayon ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) sa naging pasya ni Sa’ad bagkus ay pinuri pa ito.
– Naiulat na ang mga bihag ay umabot ng 400 ayon sa naitala ni at-Tirmidhi at 600 sa ibang tapagsalaysay.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang kawalang katarungan ang patayin ang mga bihag, at ito ay labag sa aral ng Islam.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ LAHAT AY PINATAY MALIBAN SA KABABAIHAN AT MGA BATA

Isinalaysay ni ‘Atiyyah al-Qurazi; “Kami ay iniharap sa Propeta (صلى الله عليه وسلم) noong araw (digmaan) ng Quraizah. Ang sinumang (nagkaroon na) ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan ay pinatay at ang sinumang wala ay pinatawad. Ako ay isa sa mga wala pang balahibo (sa maselang bahagi ng katawan) kaya ako ay pinatawad.”
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih. Ito ang ginagawa at naaayon sa mga may kaalaman. Itinuturing na ang balahibo sa maselang bahagi ay palatandaan sa edad ng obligasyon, kapag hindi malalaman kung siya ay nagkaroon na ba ng panaginip (wet dream), o sa kanyang edad. Ito ang pananaw ni Ahmad at ni Ishaq.

[Jami’ at-Tirmidhi 1584, – Aklat 21, Hadith 46]

– Walang nakaligtas maliban sa Kababaihan at mga bata na wala pang balahibo sa maselang bahagi ng katawan at ang iilang yumakap sa Islam.
– Ang digmaan ng Banu Quraizah ay naganap sa ikalimang taon ng Hijrah.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Isa pang patunay na sila ay SINUNGALING!

⇨ PATAYIN ANG MGA NAKAKATANDA

Isinalaysay ni Samurah bin Jundab; Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsabi; “Patayin ang mga nakakatanda na kabilang sa mga Mushrik at patawarin ang mga Sharkh na kabilang sa kanila.”
Ang “Sharkh” ay ang mga batang hindi pa tinutubuan ng balahibo sa maselang bahagi ng katawan.
Si Abu ‘Eisa ay nagsabi; Ito ay Hasan Sahih.
Si Hajjaj bin Artah ay nagsalaysay ng katulad nito mula kay Qatadah.

[Jami’ at-Tirmidhi 1583 – Aklat 21, Hadith 45]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sinabi nila;
“Ang Jihad ay depensa lamang, hindi tayo ang sasalakay sa mga kaaway.”

Ayon sa maraming mga Talata katulad ng 9:5, 9:29 na ibinaba upang utusan ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) upang maglakbay ng halus isang buwan upang makipaglaban sa mga Romano (ang paglalakbay sa Tabuk), at sa Hadith na ito at marami pang iba, sila ay muling NAGSISINUNGALING!

⇨ KAHIT WALANG KAALAM-ALAM

Si Ibn ‘Aun ay nagsalaysay; Ako ay sumulat kay Nafi’ upang tanungin siya kung kinakailangan pa bang magpaabot (sa mga hindi sumasampalataya) ng pag-anyaya upang sila ay yumakap (sa Islam) bago sila salakayin. Siya ay sumulat sa akin (bilang tugon) na ito ay kinakailangan noon sa mga unang araw ng Islam. Ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay nagsagawa ng pagsalakay sa Banu Mustaliq habang sila ay walang kaalam-alam at ang kanilang mga hayop ay umiinum sa tubigan. Pinapatay ang sinumang lumaban at binihag ang iba pa. Sa araw na iyon, kanyang nahuli sa Juwairiya bint al-Harith.
Si Nafi’ ay nagsabi na ang tradisyong ito ay naipaabot sa kanya mula kay Abdullah bin ‘Umar na (siya sa kanyang sarili) ay kasama sa mga sumalakay.

[Sahih Muslim 1730 – Aklat 32, Hadith 1]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sabi nila;
“Isang malaking paglabag kapag may mga nadadamay na mga inosente, katulad ng mga kababaihan at mga bata na hindi naman sinasadyang mapatay.”

Ayon sa Hadith na ito sila ay SINUNGALING!

⇨ MGA BABAE AT BATA NG MGA KUFFAR

Naisalaysay sa awtoridad ni Sa’b bin Jathathama na ang Propeta (صلى اللّه عليه وسلم) ay tinanong hinggil sa mga kababaihan at mga bata ng mga hindi sumasampalataya (Kuffar) na napatay sa pagsalakay tuwing gabi. Siya ay nagsabi;
“Sila ay kabilang sa kanila.”

[Sahih Muslim 1745 – Aklat 32, Hadith 30]

– Kung nasasagasaan sila dahil sila ay kabilang sa kanila (mga Kaaway).

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

⇨ Para sa mga walang ginagawa kundi magkalat ng KASINUNGALINGAN;

Sinabi ng ALLAH تعالى;

“At sila na mapagkalat ng kasinungalingan sa Madinah, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanang Aming hahayaan na inyong madaig sila, at sila ay hindi makapananatili rito bilang inyong kapitbahay kundi sa maigsing panahon lamang.”

مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا

“Na (sila ay) isinumpa, saan man sila matagpuan; sila ay sasakmalin at papatayin ng isang (kakila-kilabot) na pagpatay.”
[Surah al-Ahzab 33:60-61]

Ang mga SINUNGALING sa panahon natin ngayon ay masmalubha kaysa mga sinungaling noong una.

Ayon sa kanila hindi aral ng Islam ang pumatay,
Hindi ipinag-utos sa Qur’an
at tinutuligsa ang mga gumagawa nito.

At dahil sa kasinungalingan nila, kung hindi sila titigil ipinag-utos ng ALLAH na sila ay Patayin.

IKAW NA ANTI-IS!

Kung hindi mo matanggap ang mga ginagawa ng mga Sahabah,
hindi mo matanggap na kasama sa aral ng Islam ang makipaglaban at pumatay,
pinagsisigawan mong Khawarij, Extremist, ang mga sumunod sa mga halimbawang iniwan ng mga Sahabah . . .

Ikaw ay dakilang SINUNGALING!

at wala kang karapatang baguhin ang tunay na aral ng Islam upang umayon lamang sa sarili mong kagustuhan,
dalawang bagay lang;

“KUNG HINDI MO MATANGGAP ANG LAHAT NG ITO,
IKAW ANG HINDI NABABAGAY DITO!”

 

Some differences between khawarij and #IS

by: Azraq Bin Muhammad Hakim

Some People coconut claim ‪#‎IS‬ and its supporters to be Khawarij so i have listed some differences betwen khawarij and #IS.

—————————————–

POINT 1——Khawarij revolted against a muslim ruler(khalifa who rules according to sharia)

#IS revolted against those rulers who ruled by kufr laws which contradicts the Sharia

——————-

POINT 2 ———–Khawarij opted for sharia when sharia already being established #

IS established the sharia bcoz the KUFR laws were established

—————————

POINT 3—– Khawarij makes Takfeer(calling a muslim kaafir) on the SAHABAS.

#IS makes takfeer on those who Makes takfeer on the Sahabas..like the shias bcoz #IS loves and respects the sahabas.

———————————–

POINT 4——Khawarij rejected the Scholars of Ahlul sunnah wa jamah..like Ibn abbas and others

#IS rejects the scholars of shaitan and accepts and passes fatwas of the scholars of Ahlul sunnah wal jamah…like Ibn tayyimiyah and Ibn khateer.

——————————–

POINT 5—– Khawarij made takfeer on muslims with regards to major sins and minor kufr.. according to them if some one commits major sins or minor kufr they are kaafir.

#IS never made takfeee on any muslims with regards to major sins or minor kufr.. but they Make takfeer when one falls into the nullifiers of Islam known by neccessity among the scholars and along with the fatwas of the scholars.. according to them the muslims who commits major kufr known by scholars and wch has proof from quran and sunnah then only he is a kaafir.

———————————

POINT 6——– Khawarij kills the muslims and leaves the kuffars

#IS are protecting the muslims and r killing those kuffars and murtads and munafiks who kills the muslims.

——————————–

POINT 7—– Khawarij altered the sharia for example they used to cut the hands of the thief from the forearms wheras the sharia says to cut the hands of the thief from the wrists of the right hand. etc etc

#IS never altered the sharia as such and if someone claims then he should produce their proof if they r truthful.

——————————–

POINT 8—— Khawarij used to recite the Quran but it didnt went down their throat and they pass thru the religion as the arrow passes thru bow as said by Nabi(saw) indicating that they never implimented quran in their life even though they used to recite it..

#IS recites the Quran and impliment it on themselves and on the people they govern as the world knows that they r the only people in this globe who has established the sharia..and is fighting for the establsihment of the Global sharia to make the words of Allah the highest same as Nabi(saw) and the sahabas did thru out their life.

——————————

POINT 9—— Khawarij elected their khalifa without addressing it to Shoura council(Ahlul hali wal aqd) wch means people of knowledge(scholars) and power.

The khilafa of #IS was elected by the shoura council (Ahlul hali wal aqd)..wch means people of knowledge(scholars) and power.

——————————

POINT 10—– khawarij didnt have showka(power)..power to defend their people from crimes and attacks of other countries.

#IS has showka(power) to defend their people and also to attack other countries and impliment sharia in that country.

——————————

POINT 11—— Khalifa choosed by khawarij didnt fulfilled the 11 conditions of a Khalifa

The khilafa of #IS ..shk Ab bakr Al baghdadi(ha) fulfills all the 11 conditions of a khalifa.

—————————————–

POINT 12—– khawarij didnt fulfilled the conditions of a KHILAFA

#IS has fulfilled all the conditions of a KHILAFA

———————————-

POINT 13——There were no scholars who supported the fake khilafa of the Khawarij

There are more than 70 scholars only in my knowledge who supports the Khilafa of #IS they can be more…the likes of Mufti andussami qasmi from india..sheikh muhammad al jazouli from sudan and others.

———————————

POINT 14——- Khawarij slandered the scholars of Ahlul sunnah without valid proof

#IS have never slandered the scholars of Ahlul sunnah but #IS and their supporters have accused and slandered the scholar of shaitan with proofs from quran and hadith..who was responsible for the killings of millions of muslims across the globe..who is the clear enemy of Allah and his messenger(saw)..

____________________________

THE COCUNUTS WHO CLAIMS #IS TO BE KHAWARIJ IS ACTUALLY A JAAHIL OR A DOG OF THE DEVIANT SCHOLAR.. THEY DNT EVEN KNOW THE CHARACTERISTICS OF THE KHAWARIJ.. HEED U THIS O ENEMIES OF ALLAH AND HIS MESSENGER(SAW) THAT U ALL WILL NEVER BE ABLE TO PROVE US TO BE FROM THE KHAWARIJ BUT BY ALLAH WE WILL PROVE U TO BE THE DEVIANT MURJIA AND MADHKHALI SCHOLAR..FROM THE QURAN AND SUNNAH AND THE FATWAS OF AHLUL SUNNAH SCHOLARS.. NEVER WILL U BE ABLE TO REFUTE US NOT IN THIS WORLD NOR IN THE HEAREAFTER. BIDNILLAH HI TAALA

DAWLATUL ISLAM BAAAAQIAH

——————————————-

FROM A DIE HARD FAN OF DAWLATUL ISLAMIYA

———SALMAN SHAKOOR——-

Azraq Bin Muhammad Hakim's photo.

Lies Against ISIS

By Exposing Falsehood

visit also: Huge majority SUPPORT Islamic State in Arab world, shock poll finds

And say: “Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish” (Quran 17:81).

Internet and Social Media has made news easier to access than ever, but it also lead to increase in misinformation. Here are few examples of lies I saw about the Islamic State.

1. Lie #1 Abu Bakr Al Baghdadi is a CIA agent according to Snowden Leak:

Refutation:

The ISIS leader was NOT trained by the CIA or Mossad, and Snowden didn’t say it

The Snowden Hoax- How a Lie Traveled Around the World Before the Truth Could Get Its Boots On

WikiLeaks Denies This Report on Twitter

 

Snowden’s Lawyer says it’s a Hoax

►This Lie was spread by a Shia source: http://justpaste.it/Mosad-ISIS-En

2. Abu Bakr Al Baghdadi is a Jewish Mossad named Elliot Shimon and he created the Islamic Caliphate to carry out Israel’s agenda to restore the Kingdom of David:

Refutation

►It is really hard to debunk this silly assertion since there are no sources that I have found except blogs with this picture:

This guy is a party animal named Motaz Hattar, not Abu Bakr

3. Abu Bakr Al-Baghdadi was killed by the Iraqi army (again) but this time there is a picture for proof:

Refutation:

Some people would believe anything these days. This photo is clearly photo shopped and it can be seen below:

Photoshop Image

Real Picture: Sami Abdullahu, an ISIS fighter who died in Syria.

4. Abu Bakr Al-Baghdadi met with John McCain when he used to be a Moderate Muslim as part of FSA until he became an extremist.

Refutation:

This conspiracy is perhaps one of the biggest conspiracy people have against the Islamic State and the reason most believe ISIS is a CIA asset. First of all, Senator John McCain met with the Free Syrian Army (FSA) on June 23, 2013 and anyone who has basic knowledge about the Middle East conflict would know that Abu Bakr Al-Baghdadi was the leader of ISIS even before the Syrian revolution began. In Fact there was a $10 bounty on his head after his revenge attack for the killing of Osama Bin Laden.

Source:

Huffington Post: John McCain Visits Syria To Meet With Rebel Leadership

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm


http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/iraq-us-al-qaeda-reward.html

The Person is the pic is Ahmed Hayyad, not Abu Bakr


Michael Scheuer (Left) and Mohammed Morsi (Right)

5. A Yazidi doctor claiming Islamic state raping a Yazidi girl. Only idiots would believe this lie that was from a scene in a movie.

Since when do Yazidis put on bindi (dot in the head)?

6. Islamic State member with an American military tattoo on his arm; this proves that they are American mercenaries.

Another weak Photoshop

Tisk Tisk

Original Photo:

7. Islamic State members don’t know how to pray since they are not praying in one direction; this is proof that they are not Muslims.

Refutation:

In Islam Sujood Ash-Shukr (The Prostration of Thankfulness) is prescribed for anything that makes one happy, whether it is attaining some benefit or warding off some harm. It is performed in order to thank Allah (swt) in return for the blessings He bestowed on you.

In regards to Sujood As-Shukur, Shiekh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani said: “…if he is surprised by some blessing, he prostrates immediately THE WAY HE IS and praises Allaah with whatever (words) he can for that blessing that He gave him, out of thanks to Him.


8. The Islamic State Caught using US tent in their training camp video. Proof that Obama is arming the group.


Refutation:

No Comment lol. Watch how the Islamic State took all the US Supplies from the Iraqi Government: Watch The Conquest of Mosul

9.The Islamic State of Iraq and Sham (now IS) and the Israeli Secret Intelligence Service share the same acronym: ISIS. This is proof that the two are the same.

Courtesy David Icke, the godfather of Conspiracy Theory

Refutation:

I am sure The Israeli Intelligence Service does not refer to themselves with that acronym just like how the Islamic state does not. ISIS is a name that is given to them by the west; they are known as الدولة الإسلامية في العراق والشام (Ad-Dawlah al-Islāmīyah fil ‘Irāq wa ash-Shām). 

 

I Am Guessing These Companies Are also part of the Islamic State:

There are over 250 Companies called ISIS

**Lists Will be Updated

Other Lies Debunked by others: 

“Islamic State burns down churches in Mosul” DEBUNKED

http://justpaste.it/mosul_debunked

Islamic State publishes “Female Genital Mutilation” Fatwa DEBUNKED

http://justpaste.it/fatwa_debunked

Islamic State soldier forces marriage on 9 year old Christian girl DEBUNKED

http://justpaste.it/wahhabi_debunked

Many lies that originated from Kurdish Media and Activists DEBUNKED

http://justpaste.it/kurdish_lies

Islamic State buried young girls alive DEBUNKED 

http://justpaste.it/buried_debunked

Islamic State Islamic State sells slave girls in Raqqah DEBUNKED

http://justpaste.it/selling_debunked